СИЛАБУСИ

Перелік компонент ОНП

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики) Кількість кредитів Семестр Форма підсумкового контролю
1 2 3 4 5
1. Нормативні навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК1 Іноземна мова 9 1,2,3 Залік,

Екзамен

ОК2 Організація наукової діяльності 6 1-2 Залік
ОК3 Філософія і методологія науки 3 1 Екзамен
ОК4 Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика 3 1 Залік
Разом 21
1.2. Цикл професійно-наукової підготовки
ОК5 Світова філософія як школа думки 6 1,2 Залік, Екзамен
ОК6 Актуальні проблеми сучасної етики 6 1,2 Залік, Екзамен
ОК7 Управління науково-дослідницькими проєктами 3 2 Залік
ОК8 Інформаційно-аналітичні технології в наукових пошуках 3 2 Екзамен
Разом 18
1.3. Цикл практичної підготовки
ОК9 Педагогічна практика 3 4 Залік
Всього 3
Разом 42
2. Вибіркові навчальні дисципліни
ВК10 Теоретичні основи соціальної філософії і соціального прогнозування 3 3 Екзамен
ВК11 Людинотворча сутність культури 3 3 Екзамен
ВК12 Академічна доброчесність як чинник актуалізації гідності особистості 3 3 Екзамен
ВК13 Дидактика філософії 3 3 Екзамен
ВК14 Теорія прийняття моральних рішень 3 4 Залік
ВК15 Синергетична методологія в дослідженні феномену моралі 3 4 Залік
ВК16 Критичне мислення 3 3 Залік
ВК17 Евристичне конструювання філософських понять та концептів 3 3 Залік
ВК18 Філософія освіти і сучасні проблеми вищої школи 3 3 Залік
ВК19 Філософський аналіз сучасного мистецтва 3 3 Залік
ВК20 Тренінг з організації ведення переговорів 3 4 Екзамен
ВК21 Методика проведення наукових дебатів 3 4 Екзамен
Разом 18
Загальний обсяг кредитів обов`язкових компонент 42
Загальний обсяг кредитів вибіркових компонент 18
Загальний обсяг кредитів освітньої програми 60

 

Робочі програми навчальних дисциплін

  1. Інноваційні педагогічні технології у вищій освіт та професійна етика.
  2. Іноземна мова.
  3. Організація наукової діяльності.
  4. Управління науково-дослідницькими проектами.
  5. Філософія і методологія науки.

Плани семінарських (практичних) занять

  1. Інноваційні педагогічні технології у вищій освіт та професійна етика.
  2. Іноземна мова (англійська).
  3. Організація наукової діяльності.
  4. Філософія і методологія науки.
  5. Управління науково-дослідницькими  проєктами