Максим Дойчик

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Проходив стажування у США по темі: «Academic Integrity in the U.S.» (A Program for the U.S. Embassy in Ukraine / Program Administrator: Meridian International Center) (Найменування закладів (установ), де здійснювалось стажування Держдепартамент США, Міністерство освіти США, Університет Джорджа Вашингтона, Пітсбурзький університет, Св.Дюкейн Універститет, Західно-губернаторський університет, Міністерство освіти штату Юта, Університет Юти, Університет Брігама Янга, Північно-східний університет, Університет «Umass Boston», Університет Сафолк, Масачусетський технологічний інститут та ін.) лют.-бер. 2015р. (наказ № 56-в від 09.02.2015 р.).

Народився 1977 р.

Навчався на історичному факультеті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1999 р.), спеціальність «історія». Навчався в аспірантурі за спеціальністю 09.00.05 «історія філософії» в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (кафедра філософії; 2000–2003 рр.).

Тема кандидатської дисертації: «Етико-антропологічні ідеї українського ренесансного гуманізму (кінець XVI – перша третина XVII ст.)» (2004 p.).

Тема дисертації доктора наук: «Ідея гідності: від Античності до Модерну (історико-філософський аналіз)» (2019 p.).

З 2001 р. асистент, доцент кафедри філософії філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2011 р. отримав вчене звання доцента. В 2005–2014 рр., 2015–2016 рр. – заступник декана філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З серпня по грудень 2014 р. працював на посаді директора департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації. З 1 січня 2017 р. – завідувач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Сфера наукових інтересів: етика, історія філософії, філософія історії, філософія управління, методологія науки, соціологія.

Бібліографія праць:

 1. Дойчик М. В.Відносини України та Канади у 1991–1996 рр.: патронат чи співробітництво? / М. В. Дойчик // Нова політика. 1998. № 4. С. 9–13.
 2. Дойчик М. В.Милосердя в духовно-моральному бутті людини / М. В. Дойчик // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ : Вид-во «Плай», 2000. Вип. 4, Ч. 1. С.109–121.
 3. Дойчик М. В.Прагматика милосердя: соціологічний вимір / М. В. Дойчик // Людина і політика. 2001. № 3. С. 122–125.
 4. Дойчик М. В.Самопізнання як шлях до свободи людини в українській філософії доби Відродження XVI – початку XVII ст. / М. В. Дойчик // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2001. Вип. 2. С. 29–37.
 5. Дойчик М.  В.Проблеми моралі в українській філософії доби Відродження XVI – початку XVII ст. / М. В. Дойчик // Людина і політика. 2001. № 6. С. 75–81.
 6. Дойчик М. В. Ідеал людини-громадянина в українській філософії доби Відродження XVI – початку XVII ст. / М. В. Дойчик // Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні : тези наук. конф. / за ред. А. Ф. Карася. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. С. 63–64.
 7. Дойчик М. В. Філософія щастя в українському гуманізмі другої половини XVI – першої третини XVII ст. / М. В. Дойчик // Нова парадигма. 2002. Вип. 28. С. 27–35.
 8. Дойчик М. В. Проблема зла в українській філософській думці доби Відродження кінця XVI – початку XVII ст. / М. В. Дойчик // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2003. Вип. 4. С. 38–46.
 9. Дойчик М. В. Щастя як результат набуття духовно-моральної досконалості у творчості українських філософів-аскетів кінця XVI – початку XVII ст. / М. В. Дойчик // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2006. Вип. 9. С. 38–46.
 10. Дойчик М. В. Щастя як усвідомлення гідності власного життя в українській філософії доби Відродження (кінець XVI – перша третина XVII ст.) / М. В. Дойчик // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2004. Вип. VI. С. 12–21.
 11. Дойчик М. В. Моральні цінності в умовах суспільної трансформації / М. В. Дойчик // Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 27–28 квітня 2007 р.). Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. С. 54–55.
 12. Дойчик М. В. Ще раз до питання про співвідношення загальнолюдських та національних цінностей / М. В. Дойчик // Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. (Івано-Франківськ, 17–18 листопада 2007 р.). Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. С. 225–227.
 13. Дойчик М. В.Толерантність як вияв гідності нації / М. В. Дойчик. – Гілея : науковий вісник. 2008. Вип. 15. С. 273–280.
 14. Дойчик М. В.Гідність людини у філософії стоїцизму / М. В. Дойчик. Гілея : науковий вісник. 2009. Вип. 17. С. 203–212.
 15. Дойчик М. В.Ідея гідності людини в європейському ренесансному гуманізмі / М. В. Дойчик // Гілея : науковий вісник. 2010. Вип. 40. С. 125–131
 16. Дойчик М. В. Милосердя як складник гідного буття людини / М. В. Дойчик // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. Вип. 534–535: Філософія. С. 156–161.
 17. Дойчик М. В.Категорія «гідність» у філософії Іммануїла Канта / М. В. Дойчик // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2011. Вип. 14. С. 87–92.
 18. Дойчик М. В., Гоян І. М.Проблема статі та шлюбу у філософсько-світоглядних пошуках українських ренесансних гуманістів / І. М. Гоян, М. В. Дойчик // Україна – Ватикан : Міжнар. наук. конф. Серія збірників наукових праць. Івано-Франківськ – Київ, 2011. С. 104–109.
 19. Дойчик М. В.Вчення Григорія Сковороди про гідність людини та його значення для сучасності / М. В. Дойчик // Українська філософська думка у контексті європейської філософії : матеріали доповідей та виступів Всеукр. наук.-практ. конф., 19–20 травня 2011 р. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. С.191–192.
 20. Дойчик М. В.Специфіка розуміння категорії «гідність» в етиці Аристотеля / М. В. Дойчик // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2012. Вип. 16. С. 133–138.
 21. Дойчик М. В.Антиномічний вимір гідності людини у християнські філософії Аврелія Августина / М. В. Дойчик // Гілея : науковий вісник. 2013. Вип. 75 (№ 8) . С. 269–272.
 22. Дойчик М. В.Постановка і розв`язання проблеми гідності людини у Новочасній філософії / М. В. Дойчик // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. Вип. 17. С. 100–110.
 23. Дойчик М. В.Гідність людини як критерій становлення демократичного суспільства / М. В. Дойчик // Соціальне прогнозування та проектування майбутнього України : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., 29 березня 2013 р. Запоріжжя : ЗНУ, 2013. С. 90–94.
 24. Дойчик М. В.Гідність людини як світоглядно-ціннісний орієнтир суспільних трансформацій / М. В. Дойчик // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 квітня 2013 р. / відп. ред. А. Є. Прилуцька. Харків : Видав. центр «ХАІ», 2013. С. 11–12.
 25. Дойчик М. В.Гідність людини як цінність буття суспільства / М. В. Дойчик // Історія філософії як школа думки : збірник на пошану професора Степана Михайловича Возняка (до 85-річчя з дня народження). Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. С.513–514.
 26. Дойчик М. В.Соціо-культурна складова відродження гідності української нації / М. В. Дойчик // Роздуми про глобальну політичну теорію (в контексті енцикліки «Caritas in Veritate») : матеріали доповідей у секціях учасників Міжнар. наук. конф., (Львів 13–14 березня 2014 р.). Львів : Український католицький університет, 2014. С. 24–25.
 27. Дойчик М. В.«Действуя достойно, мы становимся достойными»: феномен достоинства в «Никомаховой этике» Аристотеля / М. В. Дойчик // Социальное воспитание. Научный журнал. Витебск, 2015. № 1 (5), январь–июнь. С. 30–37.
 28. Дойчик М. В.Рене Декарт о достоинстве человека / М. В. Дойчик. Социальное воспитание. Научный журнал. Витебск. 2015. №2 (6). июль-декабрь. С. 3–9.
 29. Дойчик М. В.Гідність особистості у світлі філософського ідеалізму П. Юркевича / М. В. Дойчик // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. К. : «Видавництво «Гілея», 2015. Вип. 100 (9). С. 116–121.
 30. Дойчик М. В.Ідея гідності людини у сократичних діалогах Платона / М. В. Дойчик // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. К. : «Видавництво «Гілея», 2015. Вип. 102 (10). С. 305–309.
 31. Дойчик М. В.Метафізика гідності людської особистості у творчості Ф. Достоєвського / М. В. Дойчик // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. Випуск 19. С.32–38.
 32. Дойчик М. В.Діалектика індивідуального та соціального у феномені гідності / М. В. Дойчик // Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті» (21-22 квітня 2015 р., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут») / редкол.: А.В. Гайдачук [та ін.]. Харків : Видавничий центр «ХАІ»., 2015. С. 13–15.
 33. Дойчик М. В. Бунт як вияв гідності людини у філософській творчості Ф. Достоєвського («Брати Карамазови») / М. В. Дойчик // Стратегія майбутнього: соціально-філософський вимір : матеріали між кафедрального круглого столу 19 листопада 2015 року / ОДУВС. Одеса : ОДУВС, 2015. С.59–62.
 34. Дойчик М. В.Гідність особистості в соціальному управлінні: філософський досвід Платона / М. В. Дойчик / Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10 грудня 2015 р.) / Укладачі: А.А. Мельниченко, І.В. Виселко. К. : НТУУ «КПІ», 2015. С. 33–35.
 35. Дойчик М. В. Академічна чесність як чинник актуалізації гідності особистості / М. В. Дойчик // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 року, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016. С.14–16.
 36. Дойчик М. В. Ідея гідності у філософській творчості Ф. Ніцше / М. В. Дойчик // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. К. : «Видавництво «Гілея», 2016. Вип. 105 (2). С. 252–257.
 37. Дойчик М. В. Етико-екзистенційний вимір розуміння гідності людини  у філософській творчості С. К`єркегора / М. В. Дойчик // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. К. : «Видавництво «Гілея», 2016. Вип. 107 (4). С. 172–177.
 38. Дойчик М. В. Гідність генія у філософській творчості А. Шопенгауера / М. В. Дойчик // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. К. : «Видавництво «Гілея», 2016. Вип. 111 (8). С. 249–254.
 39. Дойчик М. В.Трактування духовності як основи гідності людини у філософії А. Шопенгауера / М. В. Дойчик // Вісник Прикарпатського університету. Філософські науки. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2016. Випуск 20. С.51–57.
 40. Кульчицька О. О., Дойчик М. В.Академія як простір свободи / О. О. Кульчицька, М. В. Дойчик // Проблеми розвитку науки і освіти: теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку науки і освіти: теорія і практика» (м.Київ, 29-30 квітня 2016 р.) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. К. : ГО «ІОМП», 2016. С. 12–17.
 41. Дойчик М.Академічна чесність: данина моді чи життєва необхідність? / М. Дойчик // Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. осв. політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. К. : Таксон, 2016. С. 93–106.
 42. Дойчик М. В. До питання про гідність людини. Томас Гоббс / М. В. Дойчик // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2017», 25-26 квіт. 2017 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. К. :Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2017. Ч. 1. С.74–76.
 43. Дойчик М. В. Ідея гідності у філософії Томаса Гоббса / М. В. Дойчик // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. К. : «Видавництво «Гілея», 2018. Вип. 132 (5). С.150–156.
 44. Дойчик М. В. Ідея гідності у філософії Ж.-Ж. Руссо та її значення для сучасності / М. В. Дойчик // Практична філософія. 2018. № 2 (68). С. 53–61.
 45. Doichyk M. Сultivating dignity in Jean-Jacques Rousseau’s social-ethical conception: gender aspect / M. Doichyk // Вісник Прикарпатського університету. Філософські науки. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2018. Випуск 22. С.16–22.
 46. Doichyk M. Protestant view on Human Dignity from the perspective of Max Weber’s methodological individualism: social potential / M. Doichyk // Релігія та Соціум: міжнародний часопис. 2018. № 1-2 (29-30). С. 71–77.
 47. Дойчик М. В. Юстин Мученик: перший досвід філософського осмислення християнського розуміння гідності / М. В. Дойчик // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Філософія. 2018. Вип. 806. С. 132–138.
 48. Дойчик М. В. Ідея гідності в історії європейської філософії [Текст] : монографія / М. В. Дойчик. Видання 2-ге, доповнене. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2018. 394 с.
 49. Дойчик М. В., Дойчик О.Я. Ідея гідності у творчості Тараса Шевченка // Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти (до 205-річчя від дня народження): зб. Матеріалів міжнародної наук.-практ. Конф., Київ, 12-13 березня 2019 р. К. : Міленіум, 2019. С. 166 – 168.
 50. Дойчик М. В. Цінності європейської цивілізації: [Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів спеціальності 081 – «Право» освітньої програми «Міжнародне і європейське право»]. Івано-Франківськ, 2019. 31 с.
 51. Doichyk, M., & Doichyk, O. (2019). The Idea of Dignity in Contemporary Scientific Discourse. Epistemological Studies in Philosophy, Social and Political Sciences2(2), 3-12. https://doi.org/10.15421/341919
 52. Дойчик М.В., Дойчик О.Я. Ідея гідності в житті та творчості Людвіга Вітгенштейна // «Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального»[Електронний ресурс]: зб. Матеріалів ІІІ міжнародної наук.-практ.інтернет-конф.; 30 березня 2021р., м. Київ./Упорядник:АртеменкоС.Б. – Київ: КНЕУ, 2021. С.118-120.
 53. Maksym Doichyk, Oksana Doichyk, Alla Sinitsyna. Academic Integrity in Light of the Present Situation in Ukrainian Higher Education. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю«Актуальні питання філософії освіти», м. Харків, 28 жовтня 2021 р. / редкол. : К. А. Іванова та ін. Харків: НФаУ, 2021. С.11-14.
 54. Doichyk, M., & Doichyk, O. (2021). Epistemological Premises for the Concept of Dignity in John Locke’s Philosophical Discourse. Epistemological Studies in Philosophy, Social and Political Sciences4(1), 3-12. https://doi.org/10.15421/342101