Ростислав Даниляк

 

 

 

 

 

 

 

Ростислав Даниляк

Доцент, кандидат філософських наук.

Дата та місце народження:  06.01.1979 р., м. Івано-Франківськ.

Вища освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка, філософський факультет (2001).

Аспірантура: Національний університет «Львівська політехніка», кафедра філософії (2004).

Кандидатська дисертація: «Концептуальні підходи до пізнавальної та комунікативної взаємодії Я та Іншого: методологічний аналіз» (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2007).

Дослідницькі зацікавлення: соціальна детермінація знання, соціологія пам’яті.

Викладає дисципліни: Гносеологія та епістемологія, Феноменологія та герменевтика, Філософія (для гуманітарних, мистецьких, природничих та технічних спеціальностей).

Пройшов Стажування: Міжнародне стажування без відриву від виробництва (22.04.2023 – 28.05.2023) в Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow (кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща). Тема стажування: «Tools of Distorting Reality in the Media» (Сертифікат SZFL-002370 від 28.05.2023 р.). 6 кредитів (180 год.).

Публікації:

Даниляк Р., Гайналь Т., Кучера І. Підстави типології механізмів соціальної меморіалізації. Грані: науково-теоретичний альманах. 2022. Том 25. №4.  С. 24–29.

Гайналь Т., Даниляк Р., Кучера І. Механізми конструювання соціальної пам’яті. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках. 2022. Вип.1, Т.5. С.18–25.

Гайналь Т., Даниляк Р., Кучера І. Ефекти діджиталізації в сучасному суспільстві. Перспективи. Соціально-політичний журнал. 2022. №2. С.17–25.

Кучера І., Гайналь Т., Даниляк Р. Вплив москвофільських організацій на діяльність російських окупаційних органів влади у Східній Галичині (1914 – 1915). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. Вип. 52. Том 2. С. 28–35.

Кучера І.,  Гайналь Т., Даниляк Р. Особливості російського адміністративного управління у Тимчасовому військовому генерал-губернаторстві Галичини (серпень 1914 – червень 1915). Грані: науково-теоретичний альманах. 2022. Том 25. №3.  С. 56–62.

Кучера І., Гайналь Т., Даниляк Р. Соціально-економічне становище мешканців Східної Галичини під час російської окупації у роки Першої світової війни (1914-1917 рр.). Грані: науково-теоретичний альманах. 2021. Том 24. №12.  С. 5–14.

Даниляк Р. Поняття «третього суб’єкта» творчої діяльності. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. 2013. Випуск 663-664. Філософія. С.105–109.

Даниляк Р. Поняття релевантності та проблема вибірковості свідомості. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. 2012. Випуск 602-603. Філософія. С.12–16.

Даниляк Р.П. Суб’єкт творчості як споглядач нестереотипного. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2012. Випуск 59. С.302–306.

Даниляк Р.П. Ґендерні стереотипи: ролі та прагнення. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2011. Випуск 53. С.326–330.

Даниляк Р. Кореляція об’єкта і результату творчості. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. 2011. Випуск 563-564. Філософія. С.240–244.

Науково-популярні публікації:

Даниляк Р. Стереотипи. Зміст, небезпеки, подолання. Popular science video on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZFytZzu0hDc (2018).

Даниляк Р.П. Помилки та квазіпомилки автора. Збірник центру наукових публікацій „Велес” за матеріалами IV науково-практичної конференції 2 частина: „Наука і сучасність: виклики глобалізації”, м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). К.: Центр наукових публікацій, 2018. С.124–126.

Даниляк Р.П. Міждисциплінарність соціології пам’яті. «Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального» [Електронний ресурс]: зб. матеріалів ІІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф.; 30 березня 2021 р., м. Київ. / Упорядник: Артеменко С.Б. Київ: КНЕУ, 2021. С.77–79.