Обов`язкові освітні компоненти ОП “Філософія” ОР “Бакалавр”

Силабуси освітніх компонентів, згідно їх логічної послідовності в освітньо-професійній програмі “Філософія” освітнього рівня “Бакалавр”
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Семестр Форма підсумкового контролю
1 2 3 4 5
1. Обов`язкові компоненти ОП
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК1 Українська мова за професійним спрямуванням 3 3 Залік
ОК2 Іноземна мова (перша) 6 2 Екзамен
ОК3 Іноземна мова (англійська) 6 4 Екзамен
ОК4 Історія України 3 1 Залік
ОК5 Сучасні інформаційні технології (за професійним спрямуванням) 3 1 Залік
Всього за циклом 1.1 21
1.2. Цикл професійної підготовки
1.2.1 Теоретична підготовка
ОК6 Вступ до спеціальності 3 1 Залік
ОК7 Вступ до філософії 3 1 Екзамен
ОК8 Вступ до релігієзнавства 3 1 Екзамен
ОК9 Історія релігій 3 2 Залік
ОК10 Релігієзнавство 3 2 Залік
ОК11 Міфологія та філософія Стародавнього світу 6 1 Екзамен
ОК12 Історія української культури 3 2 Залік
ОК13 Антична філософія 6 2 Екзамен
ОК14 Філософія Середніх віків та доби Відродження 3 3 Екзамен
ОК15 Філософія Нового часу та Просвітництва 6 4 Екзамен
ОК16 Німецька класична філософія 3 5 Екзамен
ОК17 Зарубіжна філософія ХІХ-ХХ ст. 6 6 Екзамен
ОК18 Історія української філософії 3 5 Екзамен
ОК19 Онтологія 6 2 Екзамен
ОК20 Діалектика та метафізика 3 3 Екзамен
ОК21 Гносеологія та епістемологія 3 5 Екзамен
ОК22 Феноменологія та герменевтика 3 8 Залік
ОК23 Філософська антропологія 3 8 Екзамен
ОК24 Соціальна філософія 6 6 Екзамен
ОК25 Філософія історії 3 7 Екзамен
ОК26 Філософія релігії 3 7 Екзамен
ОК27 Філософія права 6 8 Екзамен
ОК28 Етика та історія етичних вчень 3 3 Екзамен
ОК29 Естетика 3 4 Екзамен
ОК30 Класична логіка 3 3 Екзамен
ОК31 Некласична логіка 3 4 Екзамен
ОК32 Аксіологія 3 8 Екзамен
ОК33 Загальна та соціальна психологія 6 4 Залік
ОК34 Педагогіка та педагогічна майстерність 3 1 Екзамен
ОК35 Методика викладання предметів культурологічного спрямування 3 5 Залік
ОК36 Методика викладання предметів філософського спрямування 3 5 Залік
ОК37 Практикум із філософської пропедевтики 3 2 Екзамен
0К38 Латинська мова 3 1 Залік
ОК39 Соціологія 6 5 Екзамен
ОК40 Методологія та методика соціологічних досліджень 3 6 Екзамен
Всього за циклом 1.2.1 132
1.2.2. Практична підготовка
ОК41 Навчальна практика 3 2 Залік
ОК42 Навчальна практика 3 3 Залік
ОК43 Навчальна практика 3 6 Залік
ОК44 Виробнича (педагогічна) практика 9 7 Залік
0К45 Курсова робота 3 6 Залік
ОК46 Курсова робота 3 7 Залік
Всього за циклом 1.2.2 24
Загальний обсяг обов`язкових компонентів 177
Атестація
ОК47 Атестація (філософські науки) 1,5 8 Іспит
ОК48 Атестація (бакалаврська робота) 1,5 8 Іспит
Всього за циклом 3