Богдан Рохман

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника.

Проходив стажування в ДВНЗ «Івано – Франківський національний медичний університет» 22″ січня2018 року  по “22” лютого_2018 року.

Пройшов міжнародне стажування (комплексне підвищення кваліфікації), доцента, кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Рохмана Богдана Михайловича на тему: «Cross-cultural Communication as Factor of Integrity and Tolerance in Various Ethnolinguistic, Religious, and Gender Groups»  обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS), яке відбулося у м. Краків (Польща) (24 квітня 2021 року по 30 травня 2021 року) (SZFL-000039). (наказ № 565 від 20.09.2021 р.).

Народився 21 травня 1980 р. Закінчив філософський факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2002 р.), спеціальність «Релігієзнавство». Навчався в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (кафедра філософії; 2002–2005 рр.).

Тема кандидатської дисертації: «Моральний вимір свободи» (2006 р.).

Читає курси: «Етика й естетика», «Проблема свободи в історії філософії», «Історія зарубіжної філософії», «Професійна етика», «Історія філософії», «Філософія».

Сфера наукових інтересів: філософія свободи, екзистенціалізм, організація науково-дослідної діяльності, проблеми професійної етики.

Бібліографія праць:

 Рохман Б. М. Категорія моральної свободи у філософії права / Б. М. Рохман // Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії : матеріали Х Харківських міжнародних Сковородинівських читань : в 2 ч.– Харків : Екограф, 2003. – Ч. 2. – С. 85–88.

Рохман Б. М. Моральна свобода в історії етичних учень / Б. М. Рохман // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – Вип. V. – С. 72–80.

Рохман Б. М. Моральна свобода і реалії третього тисячоліття / Б. М. Рохман // Творческое наследие Н. Н. Страхова и современная социально-гуманитарная мисль : сб. материалов Всеросс. науч. конф. – Белгород : Изд-во БелГУ, 2003. – С. 146–148.

Рохман Б. М. Проблема свободи у повсякденному вимірі буття / Б. М. Рохман // Суспільство: історія, методологія дослідження, практика : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф., (м.Тернопіль, 18 червня 2004 року). – Тернопіль, 2004. – С. 119–121.

Рохман Б. М. Моральна свобода в контексті політики / Б. М. Рохман // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки.– Івано-Франківськ : Плай, 2004. – Вип. VІ. – С. 45–53.

Рохман Б. М. Свобода як феномен духовності / Б. М. Рохман // Особистість у системі соціальних зв’язків : матеріали Міжнар. наук.-теор. конф., 18–19 квітня 2005 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – С. 331–335.

Рохман Б. М. Онтологічний статус моральної свободи / Б. М. Рохман // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / відп.ред. : М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К. : Віпол, 2005. – Вип. 15. – С. 174–179.

Рохман Б. М. Свобода як гранична основа етичного самоствердження людини / Б. М. Рохман // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / відп. ред. :  М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К. : Віпол, 2005. – Вип. 16. – С. 189–195.

Рохман Б.М. Онтологічна модель свободи / Б. М. Рохман // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ, 2006. – Вип. VІІІ. – С. 76–81.

Рохман Б. М. Свобода як необхідна умова творчої діяльності / Б. М. Рохман // Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія. – 2008. – Вип. 17. – С. 318–323.

Рохман Б. М. Ціннісно-мотиваційні та структурно-функціональні характеристики дружби / Б. М. Рохман // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Філософія.– Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 410–411. – С. 201–205.

Рохман Б. М. Проблема особистості та її свободи в творчості О. Герцена / Б. М. Рохман // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 466–467. – С. 61–65.

Рохман Б. М. Самореалізація як прояв внутрішньої свободи людини / Б. М. Рохман // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 466–467. – С.169–173.

Рохман Б. М. Свободотворчість як найвища цінність людського духу / Б. М. Рохман // Гілея : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 28. – С. 167–172.

Рохман Б. М. Історична еволюція феномену дружби / Б. М. Рохман // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / відп.ред. : М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К. : Віпол, 2009. – Вип. 24. – С. 96–100.

Рохман Б.М. Свобода у вимірі буття / Б. М. Рохман // Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету): Дні науки філософського факультету – 2009 : Міжнар. наук. конф., 21–22 квітня 2009 року. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2009. – Ч. VІ. – С. 116–117.

Рохман Б. М. Проблема трансформації духовних цінностей у сучасному українському суспільстві / Б. М. Рохман // Етико-аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства. – Івано-Франківськ : Видавець І. Я. Третяк, 2009. – С. 66–77.

Рохман Б. М. Рівні свободи і відповідальності / Б. М. Рохман // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства : Всеукр. наук.-практ. конф., 10–11 травня 2010 року. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – С. 111–113.

Рохман Б. М. Щастя як етична категорія / Б. М. Рохман // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 534–535. – С. 162–166.

Рохман Б. М. Моральний універсалізм в епоху глобалізації / Б. М. Рохман // Моральні основи права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Івано-Франківськ, 16 грудня 2010 р.). – Надвірна : ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2010. – С. 161–163.

Рохман Б. М. Проблема свободи у світоглядних позиціях Г. Сковороди та Г. Марселя / Б. М. Рохман // Українська філософська думка у контексті європейської філософії : Всеукр. наук.-практ. конф., 19–20 травня 2011 року. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – С. 194–196.

Рохман Б.М. Професійна етика та естетика : методичні рекомендації до курсу професійна етика та естетика / Б. М. Рохман. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 36 с.

Рохман Б. М. Філософська антропологія як пріоритетний напрям розвитку гуманітарного знання в Україні / Б. М. Рохман // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 563–564. – С. 168–173.

Рохман Б. М. Етика та естетика : методичні рекомендації до курсу етика та естетика / Б. М. Рохман. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 44 с.

Рохман Б.М. Проблема свободи в історії філософії : методичні рекомендації до курсу проблема свободи в історії філософії / Б. М. Рохман. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 32 с.

Рохман Б. М. Екзистування свободи як абсолюту у філософії М. О. Бердяєва / Б. М. Рохман // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2012. – Вип. 16. – С. 151–158.

Рохман Б. М. Проблеми моралі : теорія та практика (Роздуми після конференції) / Б. М. Рохман // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2012. – Вип. 17. – С. 77–79.

Рохман Б. М. Постметафізичний дискурс про свободу / Б. М. Рохман // Дні науки філософського факультету – 2014 : Міжнар. наук. конф., 15–16 квітня 2014 року. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2014. – Ч. 6. – С. 200–201.

Рохман Б. М. Громадянськість як система цінностей / Б. М. Рохман // Роздуми про глобальну політичну теорію (в контекті енцикліки «Caritas in Veritate») : матеріали доповідей у секціях учасників Міжнар. наук. конф., (Львів, 13–14 березня 2014 р.). – Львів : Укр. католицький ун-т. – С. 65–66.

Рохман Б. М. Свобода в системі цінностей громадянського суспільства / Б. М. Рохман // Проблеми формування громадянської думки в сучасній Україні матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук.-практ. конференція, 14 листопада 2014 року. – К. : Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 2014. – С. 36–39.

Рохман Б. М. Свободотворчество как высшая ценность человеческого духа / Б. М. Рохман // Социальное воспитание. – Витебск (Республика Беларусь). – № 1 (5), январь-июнь. 2015– С. 3–11.

Етико – філософський вимір свободи в екзистенціалізмі (Ж.-П. Сартр) Друк Українська філософська думка у контексті європейськоі філософії: історія і сучасність. Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Українська філософія як шлях до європейської інтеграції» (29-30 травня 2015 р.): матеріали доповідей та виступів. – Івано-Франківськ. 2015. – 90 с. С.72-74 0,13
Філософія свободи Друк Методичні рекомендації до курсу філософія свободи. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. 32 с. 2
Феномен свободи як невід’ємний базис морального становлення людини Друк Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2015. Вип. 19. 166 с. С. 71-77 0,5
Переосмислення поглядів на взаємодію понять свободи і вибору в умовах політичної нестабільності Друк Дні науки філософського факультету – 2016: Міжнар. Наук. Конф (20 -21 квітня 2016 року) – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – Ч. 5. – 247 с. – С.56-58 0,13
Проблема самореалізації людини в сучасному світі.

 

Друк Людина віртуальна: нові горизонти: зб. Наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А.Частина 1 – Монреаль: СPM «ASF», 2017. – 213 с. 0,13
Деформація життєвих цінностей в інформаційному суспільстві

 

Друк Дні науки філософського факультету – 2017″, Міжн. наук. конф.

(2017 ;

Київ).

Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факульт

ету –

2017”, 25-26 квіт. 2017 р. : [матеріали доповідей та виступів]

/ редкол.:

А. Є. Конверський [та ін.]. – К. :

Видавничо-пол

іграфічний цент

р “Київський уні-

верситет”, 2017. – Ч. 4. – 203 с.

 

0,13
Аспекти формування ціннісної деформації у сучасному інформаційному суспільстві Друк Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Монреаль: СPM «ASF», 2017. С. 17-20. – 253 с. 0,13
Філософія освіти і науки. Методологічні та теоретичні проблеми філософії Друк Філософія освіти і науки. Методологічні та теоретичні проблеми філософії: навчальний посібник / Я.С.Гнатюк, Б.М.Рохман. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2018. – 114 с. 5,7
Роль феномену свободи у формуванні людського духу Друк Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – January # 30, 2019.  P. 31-35.– 288 р. 0,5
Моральний вимір свободи Друк Рохман Б.М. Моральний вимір свободи. Монографія– Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. 180 с

ISBN 968-956-246-345-1

7,5
Аспекти формування ціннісної деформації сучасного

інформаційного суспільства під час гібридної війни

Друк Авраамічні релігії в Україні

в процесі стабілізації

міжконфесійних

і міжнаціональних відносин

МАТЕРІАЛИ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Галич, 29-30 жовтня 2020 року. С.176-181

0,13