Святослав Кияк

Професор, доктор філософських наук, доктор богослов’я (теології), доктор філософії, кандидат географічних наук, професор кафедри філософії, соціології та релігієзнавства філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Народився 24 листопада 1956 р. в с. Горохолина Богородчанського району Станіславської (Івано-Франківської) області. Освіта: в 1974-1979 рр. навчався в Чернівецькому державному університеті на географічному факультеті. В 1979-1982 рр. навчався в аспірантурі у Відділенні (сьогодні – Інституті) географії НАН України. Кандидат географічних наук (1984р.). В 1992 р. закінчив Івано-Франківський Духовний Інститут УГКЦ та був рукопокладений в сан священика. В 1993-1994 рр. навчався в докторантурі Українського вільного університету (Мюнхен, Німеччина), яку успішно закінчив в 1994 р., захистивши дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії на тему: “Релігійна філософія Григорія Сковороди”. В 1997-2001 рр. навчався в докторантурі Католицького теологічного факультету університету імені Франца-Леопольда (м. Інзбрук, Австрія), де захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора богослов’я (теології) на тему: “Українська Католицька церква в контексті Другого Ватиканського собору” (2001р.). З січня 2001 року розпочав роботу на кафедрі релігієзнавства і теології Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, а з 2004 року – доцент кафедри релігієзнавства і теології. З листопада 2004 року навчався в докторантурі Прикарпатського університету, яку достроково завершив захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук на тему: “Український католицизм: генезис і проблеми ідентичності” у червні 2007 року в Інституті філософії ім. Григорія Сковороди НАН України. З 2012 р. – професор кафедри релігієзнавства і теології. У 2007-2016 рр. завідував кафедрою релігієзнавства і теології філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», яка під керівництвом Кияка С.Р. успішно забезпечувала читання релігієзнавчих, теологічних та культурологічних дисциплін на всіх спеціальностях університету. Під керівництвом С.Р. Кияка підготували і успішно захистили дипломні роботи на ступінь магістра релігієзнавства понад 20 випускників університету.

Основні курси, які розробив і читає: Вступ до релігієзнавства, Географія релігій, Історія церковно-державних відносин в контексті Другого Ватиканського собору, Феноменологія релігії, Практичне релігієзнавство, Канонічне право, Основи богослов’я, Порівняльна етика, Фундаментальна теологія, Український християнський обряд, Конфесіологія, Історія релігій.

Основні публікації:

 • Кияк С. Історичні корені та становлення українсько-ватиканських відносин у доберестейський перід / / Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. І.: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем / За заг. ред. д.філос.н. А.Колодного, д.і.н. О.Реєнта, д.філос.н. П.Яроцького, д.філос.н. Л.Филипович, д.філос.н. С.Кияка. – Івано-Франківськ – Київ, 2008. – С. 95-103.
 • Кияк С. УГКЦ у боротьбі за збереження та відновлення своєї ідентичності у 80-х роках ХХ ст. / / Держава і церква в Україні за радянської доби: Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Всеукраїнської наукової конференції (18-19 жовтня 2007 року). – Полтава, 2008. – С. 225-231.
 • Кияк С. Український католицизм як виразник релігієзнавчо-теологічної та національної ідентифікації українців / / Релігія та Соціум. – 2008. – №1. – С. – 86-91.
 • Кияк С. Екуменічний аспект у містичних традиціях католицизму і православ’я // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ, 2008. – Випуск ХІ – С. 100 – 105.
 • Кияк С. Актуальні проблеми душпастирсько–виховної діяльності УГКЦ в Галичині: Вузівський аспект // Збірник наукових праць: філософія соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2008. – Випуск ХІ – Ч.1 – С. 138 – 142.
 • Кияк С. Духовні парадигми українського католицизму: історичні витоки // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів: Логос, 2008 –Книга ІІ – С. 149 – 156.
 • Кияк С. Ідентичність східного християнства в контексті Вселенської церкви: український аспект // Релігія та Соціум. – 2008. – №2. – С. – 8-11.
 • Кияк С. Джерела української релігійності: духовно-культурний аспект // Етнос і культура. – 2008. – № 4-5. – С. 33-42.
 • Кияк С. Слово від упорядника // Кияк о. Роман Андрій. Перлини християнської мудрості. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 5-11.
 • Кияк С. Містичний досвід католицизму: від середньовіччя до сьогодення // Мистико-эзотерическиу движения в теории и практике. История. Психология. Философия: Сб.материалов/ под ред. С.В. Пахомова, Ю.Ю. Завгороднего, С.В. Капранова. – СПб., – 2008. – С. 101-107.
 • Кияк С.Р. Ідентичність українського католицизму: генезис, проблеми, перспективи: Монографія. – Івано-Франківськ: Нова Зоря. 2006. – 632 с.
 • Кияк С.Р. Релігійно-церковний чинник в становленні громадянського суспільства: український католицький аспект / С.Р. Кияк // Релігійна свобода. Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства. – №14. – 2009. – С. 130-134.
 • Кияк С.Р. Синтез духовно-релігійного і національного в ідентифікації українського історичного процесу / С.Р. Кияк // Релігія в контексті соціокультурних трансформацій трансформацій України. Кол. Монографія // Українське релігієзнавство. – Київ, 2009. – №50. – С. 204-210.
 • Кияк С.Р. Збереження християнського модусу родини – найдосконаліша етично-суспільна засада охорони життя людини / С.Р. Кияк // Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 березня 2009 р.. – Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2009. – С. 229-231.
 • Кияк С.Р. Кордоцентризм українського католицизму: богословсько-філософські засади / С.Р. Кияк // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий пастир»: Збірник наук. праць. – Івано-Франківськ: Вид-во Івано-Франківської теологічної академії, 2009. – №2. – Теологія. – С. 90-100.
 • Кияк С.Р. Атеїзм і культурно-релігійна ідентичність українського католицизм / С.Р. Кияк // Галицька митрополія в історії європейського християнства: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Галич, 14 травня 2009 року. –Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич». – 2009. – С. 29-38.
 • Кияк С.Р. Український католицизм: історичний досвід європейської еклезіологічної інтеграції / С.Р. Кияк // Україна і Ватикан в контексті культурно-цивілізаційного діалогу: історія і сучасність: Сер. наук. зб.. Зб. №3. – За заг. Ред. П. Яроцького та ін.. –Київ, 2009. – С. 45-55.
 • Кияк С.Р. Католицька парадигма реалізації соціальної мобільності Церкви / С.Р. Кияк // Збірник наукових праць: філософія соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2008. – Випуск ХІ. – Ч.1. – С. 138 – 142.
 • Кияк С.Р. Теологічно-релігієзнавчі особливості буття католицизму: український контекст / Кияк С.Р. // Релігія та Соціум. – 2010. – №1. – 14 с.
 • Кияк С. Другий Ватиканський собор і релігійно суспільні проблеми сучасності: Навчальний посібник. – Жовква: Місіонер, 2011. – 304с.
 • Кияк С. Порівняльна етика: Навчально-методичні рекомендації для студентів спеціальностей “Релігієзнавство” і “Філософія”. – Івано-Франківськ: Видавець ПП Маргітич О.І. – 2011. – 53с.
 • Кияк С. Міжконфесійні та екуменічні взаємини в Україні в XVI-XXI ст. – греко-католицький досвід // Карпати: людина, етнос, цивілізація: Науковий журнал з проблем карпатознавства. – Івано-Франківськ, 2011-2012. – № 3. – С. 20 – 26.
 • Кияк С. Історично-богословське й духовно-культурне підґрунтя екуменічних взаємин християн київської традиції на Прикарпатті // Християнські міжконфесійні взаємини: загальноєвропейський та український досвід: матеріали Міжнародної наукової конференції (Галич 11-12 травня 2012 року). – Галич, 2012. – С. 17 – 25.
 • Кияк С. Галицькі хрести-енколпіони ХІ-ХІІІ ст.. Релікварії ХІ-ХІІІ ст.. Галицької Русі // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий пастир»: Збірник наук. праць. – Івано-Франківськ: Вид-во Івано-Франківської теологічної академії, 2011-2012. – Теологія. – Вип.. 4. – С. 217-232.
 • Кияк С. Витоки духовно-релігійного відродження Галичини в контексті боротьби УГКЦ за за легалізацію у 80-х рр.. ХХ ст. // Тисмениця в минулому та сучасному: історія, економіка і культура: Матеріали наукової конференції, присвяченої 950-річчю заснування м. Тисмениці (18 травня 2012 р.) / Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – С. 152-163.
 • Кияк С. Пошанування пам’яті святого Василія Великого в Галицько-Волинській Русі (ХІІ – ХІV ст.) / С. Кияк, І. Коваль // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів II Всеукраїнської наукової конференції / [під ред. архієп. Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К. : Київська православна богословська академія, 2012. – С. 233 – 242.
 • Кияк С. Святий Василій Великий – покровитель володарів Галицько-Волинської Русі ХІІ – ХІV ст./ С. Кияк, І. Коваль, Р. Пахолок //Чин святого Василія Великого у контексті історико-релігійних процесів в Україні: до 300-ліття заснування Бучацького василіянського монастиря: матеріали міжнародної наукової науково-практичної конференції. – Бучач, 2012. – С. 178 – 189.
 • Кияк С. Світ трипільських старожитностей за Ярославом Пастернаком / С. Кияк, І. Коваль // Етнос і культура. – 2011 – 2012. – № 8-9. – С. 175 – 183.
 • Кияк С. Кияк С. Українська греко-католицька діаспора в контексті глобалізаційних процесів сучасності // Наукова монографія: Історія релігії в Україні: у 10-ти т. За ред. проф. А.Колодного / Редколегія: А.Колодний (голова) та ін. / Релігія і Церква в історії української діаспори. Т. 9. – К.: Український видавничий консорціум та УАР, 2013. – С. 98-109.
 • Кияк С. Становлення і перспективи УГКЦ в діаспорі // Наукова монографія: Історія релігії в Україні: у 10-ти т. За ред. проф. А. Колодного / Редколегія: А. Колодний (голова) та ін. / Релігія і Церква в історії української діаспори. Т. 9. – К.: Український видавничий консорціум та УАР, 2013. – С. 124-150.
 • Кияк С. Проблеми діалогу авраамічних релігій в світлі Другого Ватиканського собору // Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Галич, 24 травня 2013. – Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2013. – С. 13 – 19.
 • Кияк С. Сакральні джерела про галицьку еміграцію / С. Кияк, І. Коваль // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «…землякам моїм в Україні і не в Україні…»: Зб. Матеріалів четвертої Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках ІV Міжнародного конгресу світового українства). ― Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 405 – 408.
 • Кияк С. Проблеми державно-конфесійних відносин, релігійної свободи та гідності людини в контексті Другого Ватиканського Собору // Українське релігієзнавство: Науковий збірник «Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського собору». – 2013. – Вип. 66. – С. 46 – 55.
 • Кияк С. Связи Древнего Галича и Великого Новгорода: культурно-исторический и духовно-религиозный контекст / С. Кияк, И. Коваль // Проблемы российского самосознания: патриотизм, гражданствен-ность и отечественная культура (к 200-летию со дня рождения Н.В. Стан-кевича): материалы 10-й Международной научной конференции (Москва, 3 октября 2013 г., Белгород, 8-10 октября 2013 г.) ; под общ. ред. С.А. Никольского / Ин-т филос. Рос. акад. наук, Белгородский гос. нац. иссл. ун-т. – М.; Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – С. 130-136.
 • Кияк С. Украинский католицизм и Второй Ватиканский собор / Монография. – Saarbruecken:LAP LAMBERT Academicc Publishing, 2014. – 99 с.
 • Кияк С. Трансгуманізм та екуменічні проблеми сучасності // «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспект». – Ч. 1. – Збірник наукових праць (за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції від 26-27 грудня 2013 року). – Луганськ: ФОП Котова О.В., 2013-2014. – С. 158-160.
 • Кияк С. Патріарх Йосиф Сліпий і українська філософія // Історія філософії як школа думки. – Зб. на пошану професора С. М. Возняка (до 85-річчя з дня народження). – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2014. – С. 486-489.
 • Кияк С. Ювілейні вітання професору С. М. Возняку // Історія філософії як школа думки. – Зб. на пошану професора С. М. Возняка (до 85-річчя з дня народження). – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2014. – С. 555-556.
 • Кияк С. Теологические, философские и религиоведческие подходы к феномену религиозной веры // Сборник научных трудов SWorld с Импакт-фактором. – Вып. 2. –Т. 20. Философия и филология. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 73-79.
 • Кияк С. Проблема релігійної свободи і демократія: католицьке бачення // Матеріали доповідей у секціях учасників Міжнародної наукової конференції «Роздуми про глобальну політичну теорію (в контексті енцикліки «Сaritas in veritate»)» (13-14 березня 2014 року). – Львів: Український Католицький Університет. – С. 33-34.
 • Кияк С. Інкультураційно-екуменічні наслідки діяльності святих Кирила і Мефодія в Україні // Авраамічні релігії в Україні: інкультураційні взаємовпливи та міжконфесійні взаємини: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Галич, 29 травня 2014. – Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2014. – С. 341-348.
 • Кияк С. Особливості українського католицького аджорнаменто в умовах глобалізації та секуляризації // Держава і Церква: форми взаємодії в умовах трансформації українського суспільства: Матеріали Міжн. Наук.-практ. інтернет-конференції, 28-29 травня 2014 року / за заг. ред. проф. Докаша В. І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 5-13.
 • Кияк С. Проблеми трактування феномену релігійної віри філософією, релігієзнавством і теологією // «Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний виміри». До 55-ї річниці кафедри релігієзнавства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 вересня 2014 року: [матеріали доповідей та виступів] (редкол.: А.Є. Конверський та ін.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С. 131-134.
 • Кияк С. Украинский католицизм и Второй Ватиканский Собор: Монография. – Saarbrücken, Deutschland: Verlag LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 103 c.
 • Кияк С. Духовне буття людини і атеїзм: католицький дискурс // Гуманізм. Людина. Особистість: Матеріали 26-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2014) / Ред. колегія: В.С. Возняк (гол. ред.), О.А. Ткаченко, В.В. Лімонченко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 155-161.
 • Кияк С. Перспективи екуменізму в світлі вчення Другого Ватиканського собору про «новий народ Божий» // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. VІ: Проблеми екуменізму в сучасній Україні в контексті «Декрету про екуменізм (21.11.1964 р.)» Другого Ватиканського собору / За загальною ред. д.філос.н., д. богосл.(теол.) С.Р. Кияка. – Івано-Франківськ: ПП Маргітич О.І, 2014. – С. 80-96.
 • Кияк С. Релігійний світ Тараса Шевченка: християнські духовно-світоглядні домінанти / С. Р. Кияк, Л. Я. Геник // Прикарпатський вісник НТШ. Серія «Слово». – Івано-Франківськ: 2013-2014. – Вип. 2 (22). – С. 250-270.
 • Кияк С. Історичні витоки українського християнства до хрещення Русі-України // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2014. Вип. 5. – С.56-66.
 • Кияк С. Церковно-релігійні та культурні зв’язки княжого Галича і Великого Новгорода в ХІІ –ХІІІ ст. / С. Кияк, І. Коваль, О. Білик // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2014. Вип. 5. – С.146-153.
 • Кияк С. Коротка історична хроніка українсько-ватиканських взаємин / Святослав Кияк // Україна – Ватикан – Європа [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу: http://ua-va-eu.com.ua/?cat=3 .
 • Кияк С. Івано-Франківська єпархія в умовах «катакомбної» діяльності УГКЦ: організаційний і духовно-політичний контекст / Святослав Кияк, Дарина Марціновська. // «Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету «Добрий Пастир». Серія: Теологія», випуск № 7. – 2015. – С. 13-26.
 • Kyiak S. The phenomenon of religious faith: theological, philosophical and religious studies interpretations / Sviatoslav Kyiak, Daryna Martsinovska // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University: Scientific Edition. – Series of Social and Human Sciences. – Vol. 1, No. 4. – 2015. – Р.136-143.
 • Кияк С. Доволодимирове християнство в Україні в світлі історичних фактів // Святий рівноапостольний Володимир – творець Української Держави: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю упокоєння святого рівноапостольного великого князя Київського Володимира, Хрестителя Руси-України, мученицької кончини святих страстотерпців благовірних князів Бориса і Гліба та 100-літтю перенесення їхніх мощей / [під ред. д. богосл. н., проф., митр. Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Єпіфанія (Думенка) та ін.]. – К.: КПБА, 2015. – С. 326-337.
 • Кияк С. Роль митрополита Андрея Шептицького в збереження церковної і національної ідентичності в період більшовицької і німецької окупації України // Митрополит Андрей Шептицький / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Коломия, 20 травня 2015 р.) / За ред. М. Ковальчук, С. Михайлюк, О. Русинкової. – Івано-Франківськ: НАІР, 2015. – С. 75-83.
 • Кияк С. Український християнський обряд: Навчально-методичні рекомендації для студентів спеціальності «Релігієзнавство» / С. Кияк, Д. Марціновська. – Івано-Франківськ: ПП Маргітич О. І., 2015. – 48 с.
 • Кияк С. Практичне релігієзнавство: Навчально-методичні рекомендації для студентів спеціальності «Релігієзнавство» / С. Кияк, Д. Марціновська. – Івано-Франківськ: Видавець Марґітич О. І. – 2015. – 62 с.
 • Кияк С. Феноменологія релігії: Навчально-методичні рекомендації для студентів спеціальності «Релігієзнавство» / С. Кияк, Д. Марціновська. – Івано-Франківськ: Видавець Марґітич О. І. – 2015. – 50 с.
 • Кияк С. Проблема релігійної свободи на Другому Ватиканському соборі: історично-суспільний дискурс // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Авраамічні релігії: проблеми свободи совісті й віросповідання в контексті міжрелігійних чинників у сфері суспільного буття в Україні та світі». – Галич, 4-5 червня 2015. – Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2015. – С. 133-139.
 • Кияк С. Християнський екуменізм: католицька парадигма та її перспективи // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – № 2 (8). – С. 66-74.
 • Кияк С. Архипастирська діяльність митрополита Андрея Шептицького в першій третині ХХ століття // «Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету «Добрий Пастир». Серія: Теологія», випуск № 8. – 2015. – С. 10-28.
 • Кияк С. Подвижницька діяльність митрополита Андрея Шептицького в розбудові української церковної і духовно-суспільної ідентичності у першій половині ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2015. – Вип. 19. – С. 83-89.
 • Кияк С. Український католицизм: сучасні виклики і перспективи // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2016. – Вип. 20. – С. 143-148. Фахове видання.
 • Кияк С. Львівський псевдо-собор 1946 року: історично-канонічна ретроспектива і наслідки для УГКЦ // «Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету «Добрий Пастир». Серія: Теологія», випуск № 9. – 2016. – С. 22-34.
 • Кияк С. Українська католицька діаспора в умовах глобалізації: проблеми і перспективи / Святослав Кияк, Дарина Марціновська // Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету «Добрий Пастир». Серія: Теологія», випуск № 9. – 2016. – С. 41-52.
 • Кияк С. Жива парафія: два століття служіння УГКЦ на Буковині: Рецензія на монографію професора Н.С. Мизака та асистента А.В. Яремчука «Українська греко-католицька церква у Чернівцях та Буковині: два століття служіння в ім’я Бога і нації». – Чернівці: ЧНУ, 2016. – 236 с. // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrnationalism.com/news/ukrainian-book/2409-zhyva-parafiia-dva-stolittia-sluzhinnia-uhkts-na-bukovyni.html.
 • Кияк С. Архипастирська діяльність митрополита Андрея Шептицького в першій третині ХХ століття // «Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету УГКЦ „Добрий Пастир“. Збірник наукових праць.Богослов’я / Гол. ред. Р.А. Горбань. – Вип. 8: до 150-річчя від дня народження Митрополита Андрея Шептицького. – Івано-Франківськ: ІФБУ, 2015 (2017). – С. 10-17.
 • Кияк С. Український католицизм у ХХІ сторіччі: виклики і проблеми // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. Наукових праць/ за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Частина І. Монреаль: CPM «ASF», 2017. С. 29-33. (стаття з Impact Factor у закордонному виданні).
 • Кияк С. Внесок єпископа Григорія Хомишина в розвиток літургійної ідентичності українського греко-католицизму // Нова Зоря. – 2017. – Числа 13-15 (1159-1161). – 16 с.
 • Кияк С. Львівський псевдо-собор 1946 року: історично-канонічна ретроспектива і наслідки для УГКЦ // «Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету УГКЦ „Добрий Пастир“. Збірник наукових праць.Богослов’я / Гол. ред. Р.А. Горбань. – Вип. 9: до 70-х роковин Львівського псевдо-собору. – Івано-Франківськ: ІФБУ, 2016 (2017). – С. 10-17.
 • Кияк С. Українська католицька діаспора в умовах глобалізації: проблеми і перспективи / Святослав Кияк, Дарина Марціновська // «Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету УГКЦ „Добрий Пастир“. Збірник наукових праць. Богослов’я / Гол. ред. Р.А. Горбань. – Вип. 9: до 70-х роковин Львівського псевдо-собору. – Івано-Франківськ: ІФБУ, 2016 (2017). – С. 226-233.
 • Кияк С. Досвід суспільно-соціальної мобільності церкви: католицький контекст // «Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика» (до 500-ліття Реформації)»: матеріали Міжн. наук.-практ. відео-конф. 18-19 травня 2017 р. / за заг. ред. Проф.. Докаша В. І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 27-34.
 • Кияк С. Слово від упорядника // Кияк Р. П. (отець Роман Андрій Кияк). Мої педагогічні спогади і практичні поради молодим педагогам. – Івано-Франківськ: ПП Маргітич О. І., 2017. – С. 7-14.
 • Кияк С. Наукові основи взаємин теології та релігієзнавства // Матеріали Міжнародна науково-практична відео-конференція «Місто як простір формування і реалізації соціального капіталу: українські та польські візії» (20-21 квітня 2018 р., м. Чернівці). – С. 18-22.

Здійснює наукове керівництво 2 аспірантами. Під керівництвом проф. Кияка С.Р. було захищено 2 кандидатські дисертації – Савчуком О.І. на тему: “Зародження та розвиток соціально вчення в українському греко-католицизмі” та Скринник Н.М. на тему: “Проблема національного в українському греко-католицизмі: релігієзнавчий аналіз”.

Додаткові знання, навички та вміння: німецька, італійська, англійська, польська, російська мови.

E-mail: kyyak.s@gmail.com