ДЛЯ ФІЛОСОФІВ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА БАКАЛАВРА

Профіль освітньо-професійної програми «Філософія»

зі спеціальності 033 «Філософія»

1 – Загальна характеристика 

 

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», філософський факультет, кафедра філософії, соціології та релігієзнавства
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень
Ступінь вищої освіти Бакалавр
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 033 Філософія
Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма «Філософія»
Освітня кваліфікація Бакалавр філософії
Кваліфікація у дипломі Ступінь вищої освіти – Бакалавр 

Спеціальність – 033 Філософія

Освітня програма – «Філософія»

Тип диплому та обсяг освітньої програми у ЄКТС Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС. 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців.

Обсяг освітньої програми у ЄКТС:

– на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС,

– на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») університет має право визнати та зарахувати не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Обсяг освітньо-професійної програми бакалавра з філософії становить 240 кредитів ЄКТС, з яких 60 кредитів відводиться на дисципліни вільного вибору студента.

Обсяг теоретичного навчання з дисциплін у вигляді аудиторних занять і самостійної роботи становить 213 кредитів ЄКТС.

Обсяг практичного навчання циклу загальної підготовки складає 27 кредитів ЄКТС: три навчальні практики – 3 кредити; дві курсові роботи – 6 кредитів ЄКТС; одна виробнича практика за фахом – 9 кредитів ЄКТС; атестація – 3 кредити ЄКТС.

Цикл/рівень FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень, HPK – 7 рівень.
Передумови Наявність повної загальної середньої освіти або ступеня «Молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»).
Обмеження щодо форм навчання Обмеження відсутні
Мова (и) викладання Українська мова
Термін дії освітньої програми 5 років
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми https://nmv.pnu.edu.ua/bakalavrat/054-філософія/
2 – Мета освітньої програми
Мета освітньої програми підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі філософії, що володіють системними знаннями основ філософії,  обізнаністю в існуючих філософських традиціях, ученнях, методологіях, вмінням застосувати теорії та методи філософії; здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері філософії та гуманітаристики; мають гуманістичний світогляд та володіють сукупністю загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для комплексного вирішення складних проблем у невизначених умовах.
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область Об’єкти вивчення та діяльності: філософські питання і вчення в історичному розвитку та системно-теоретичному вигляді; вплив філософських ідей на розвиток людини, суспільства, культури. 

Цілі навчання – підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі філософії, що володіють системними знаннями основ філософії,  обізнаністю в існуючих філософських традиціях, ученнях, методологіях, вмінням застосувати теорії та методи філософії; здатних  розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері філософії та гуманітаристики або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Теоретичний зміст предметної області: комплекс ідей, понять, категорій, теорій, концепцій, принципів, методів філософії; функціонування і трансформація інтелектуальних практик.

Методи, методики та технології: філософські і загальнонаукові методи, методологічні підходи сучасної філософії, поширення та презентації результатів досліджень.

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні засоби, що застосовуються у професійній діяльності.

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма. 

Орієнтована на здобуття студентами загальних та спеціальних компетентностей у сфері філософії для успішного здійснення професійної діяльності.

Акцент робиться на забезпеченні розвитку професійних здібностей щодо самоорганізації, здатності до самонавчання, розвитку аналітичного мислення здатності приймати обґрунтовані рішення, здійснювати оцінювання та забезпечення якості виконаних робіт разом з вільним володінням технологіями філософії та просвітницької діяльності.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Загальна вища освіта в галузі філософії. 

Ключові слова: філософія, мислення, буття, об`єктивні закономірності, пізнання, мудрість, практика.

Особливості програми Багатопрофільна підготовка фахівців з філософії відбувається в активному дослідницькому середовищі. 

Поглиблене вивчення професійно-орієнтованих філософських дисциплін.

Використання в навчальному процесі елементів проблемно-орієнтованого навчання та інтерактивних методів.

Практична підготовка студентів здійснюється шляхом проходження навчальних та виробничих практик в закладах системи освіти та інших установах та організаціях різних форм власності.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Випускники програми можуть працювати в освітніх установах, установах та організаціях різних форм власності вчителями, філософами-аналітиками, експертами, керівниками проектів, менеджерами з персоналу, державними службовцями при державних адміністраціях тощо. Види економічної діяльності (код КВЕД (73.20) «дослідження та експериментальні розробки у галузі суспільних та гуманітарних наук»; (85) «освіта» (дошкільна, початкова, загальна середня, професійно-технічна, вища, допоміжна діяльність у сфері освіти) тощо. Професійні назви робіт (за ДК 003:2010 (2443.2) «філософ», «фахівець з релігієзнавства», «організатор з персоналу», (2320) «вчитель середнього начально-виховного закладу», (3436.2) «помічник керівника виробничого підрозділу», (3443) «інспектор з соціальної допомоги», (3460) «фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)», (2412.2) «профконсультант», (1238) «керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва», (2443.2) «експерт із суспільно-політичних питань», (2443.2) «консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях)», (2412.2) «експерт із соціальної відповідальності».
Академічні права випускників Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та оцінювання Студентоцентроване навчання; самонавчання; колективне та інтегративне навчання; проблемно-орієнтоване навчання, що проводиться у формі лекцій, семінарів, практичних занять, самостійного вивчення, дослідницьких технології, мультимедійних презентації, проходження навчальних і виробничих практик, виконання курсових робіт.
Оцінювання Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль. 

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, мультимедійні презентації, есе, іспити, заліки, захист курсових робіт, захист звітів про проходження практик, атестація випускників (атестаційний іспит та захист кваліфікаційної роботи).

Протягом вивчення дисципліни студент зобов`язаний:

– систематично відвідувати заняття;

– приймати активну участь у роботі на семінарських заняттях;

– вчасно виконувати завдання, які зазначено у програмі (силабусі);

– дотримуватися принципів академічної доброчесності.

Оцінювання навчальних досягнень студентів відбувається за 100 бальною шкалою ЄКТС та національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», «зараховано», «не зараховано»).

 

6 – Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетенність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі філософії та гуманітаристики або у процесі навчання, що передбачає застосування філософських теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові сфери, використовуючи здобуті філософські знання.

ЗК3. Здатність  аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел для розгляду відповідних проблем у сфері філософії.

ЗК4. Здатність бути критичним та самокритичним. Аргументувати  та  захищати власну позицію  з ключових проблем сучасної філософії.

ЗК5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність розв’язувати широке коло проблем і задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання методів, засвоєних з програми філософії.

ЗК7. Здатність використовувати філософську термінологію в усній та письмовій формах рідною чи іноземною мовою.

ЗК8. Здатніть до міжособистісної взаємодії, працювати в команді.

ЗК9. Здатність працювати автономно. Створювати та інтерпретувати нові філософські знання.

ЗК10. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК11. Здатність діяти на підставі етичних міркувань (мотивів).

ЗК12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності СК1. Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття та місця в системі культури. 

СК2. Здатність виокремлювати специфіку філософського знання та змістові відмінності філософії від інших форм мислення.

СК3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про розвиток основних філософських ідей, учень та напрямків.

СК4. Усвідомлення особливостей і місця вітчизняної інтелектуально-філософської традиції у світовій.

СК5. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення.

СК6. Здатність викладати міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.

СК7. Здатність аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.

СК8. Здатність оперувати філософською термінологією для розв’язання професійних завдань.

СК9. Здатність застосовувати в професійній діяльності філософські методи і підходи.

СК10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальнонаукової проблематики.

СК11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, розвиток і сучасний стан наукового та гуманітарного знання.

СК12. Здатність дотримуватися в професійній діяльності норм інтелектуальної доброчесності.

СК13. Здатність брати участь у наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії.

СК14. Здатність брати участь в інтелектуальних дискусіях на засадах діалогу, відкритості й толерантності.

7 – Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання
РН1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури. 

РН2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.

РН3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.

РН4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.

РН5. Спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.

РН6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.

РН7. Розуміти сучасну наукову картину світу, її основні проблеми та суперечності.

РН8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.

РН9. Мати навички написання філософських текстів.

РН10. Мати навички реферування, систематизованого огляду та порівняльного аналізу філософської та загальнонаукової літератури.

РН11. Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.

РН12. Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.

РН13. Критично оцінювати власну позицію та знання, порівнювати і перевіряти отримані результати.

РН14. Уникати симуляцій, плагіату та інших виявів академічної недоброчесності у сфері професійної діяльності або навчання.

РН15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.

РН16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.

РН17. Мати навички участі в наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії.

РН18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Бакалавр філософії.Освітня програма.2020 осн.

 

Філософія.-Бакалавр.

Філософія.-Магістр-2018