Ігор Гоян

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, соціології та релігієзнавства  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за суміщенням

Учасник міжнародного Проєкту Програми ЄС Еразмус + КА2 розбудова потенціалу вищої освіти “GeSt. Гендерні студії крок до демократії і миру  у сусідніх з Європою країнах з різними традиціями”(2018-2020 р.р.).

Пройшов стажування (комплексне підвищення кваліфікації у формі самоосвіти. Тема: «Інноваційні психотехніки та коучинг-технології у вищій освіті» (квітень-грудень 2020 р.). Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (наказ №25 від 14.01.2021 р.) (6 кредитів ЄКТС).

Пройшов міжнародне стажування (комплексне підвищення кваліфікації) на тему: «Psychoanalysis: Theory and treatment» тривалістю 180 годин (6 кредитів ECTS), яке відбулося в Карловому університеті (м.Прага, Чехія) (з листопада 2020 року по березень 2021 року). (наказ № 223 від 12.04.2021 р.).

Пройшов стажування (комплексне підвищення кваліфікації у формі самоосвіти. Тема: «Тренерська майстерність: теорія і практика» тривалістю 180 годин (6 кредитів ЄКТС), яке проходило у Львівському навчально-науковому центрі професійної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у період з 17 вересня по 11 грудня 2021 р.). (наказ №15 від 13.01.2022 р.).

Підготовив двох кандидатів наук, одного доктора наук.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України (за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю, 2006 р.)

Автор і співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові профілі:

ORSID: 0000-0003-2548-0488

Goodle Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rkxTmrsAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Igor-Goan

Народився 11 листопада 1970 р. в м. Галич Івано-Франківської області у сім`ї вчителів. У 1988 р. із відзнакою закінчив Галицьку середню школу № 1. Під час літніх канікул у старших класах працював на робітничих посадах ремонтно-транспортних підприємств міста Галича.

Закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (1994 р.) за спеціальністю «Психологія. Практична психологія» та здобув кваліфікацію практичного психолога. Із відзнакою закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2001 р.) за спеціальністю «Психологія» та здобув кваліфікацію магістра психології, викладача психологічних наук.

Тема кандидатської дисертації: «Психолого-педагогічні особливості розвитку моральної поведінки підлітків» (Інститут психології імені Г.С. Костюка; 1997 р.).

Тема докторської дисертації: «Психологізм в західноєвропейській філософії XIX – початку XX століття» (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012 р.).

Працював практичним психологом у Галицькій середній школі № 1 (1994–1996 рр.); головним спеціалістом управління освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (1996–1998 рр.). З 1998 р. працює у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на посаді доцента. З 2012 р. – одночасно професор кафедри загальної і клінічної психології та кафедри філософії та соціології. У 2015 р. отримав вчене звання професора.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України (за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю, 2006 р.)

Сфера наукових інтересів: психологія мотивації, організаційна психологія, психологія праці, філософія психології, історія філософії, етика.

Напрями наукових досліджень: духовно-моральний вимір буття людини та суспільства; ціннісно-мотиваційні проблеми особистості; феномен європейського психологізму.

Бібліографія праць:

Hoian I., Storozhuk S. Gender Existence: Correlation between Equality and Identity (ENG)/ Philosophy and Cosmology, Volume 18, 2017 The Academic Journal. С.208-218 (Scopus).

Hoian I., Storozhuk S. Gender equality as a modern phenomenon / Антропологічні виміри філософських досліджень. Збірник наукових праць. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2017. Випуск 11. С.71-83 (Web of Science).

Гоян І., Сторожук С., Кривда Н., Федик О. Worldview and ideological priorities of modern society: Ukrainian and Euro-atlantic сontext (eng). Журнал «Ідеологія та політика».№2 (13), 2019. С.255 –271. (Scopus).

Hoian I.. Axiological aspects of moral and legal decision-making. Anthropological Measurements of Philosophical Research (eng), 2019, NO 16.P.66 –77. (Web of Science).

Hoian I., Budz W. Anthropological and axiological dimensions of social expectations and their influence on society’s self-organizatio (eng). Anthropological Measurements of Philosophical Research, 2020, NO P.76-86. (Web of Science).

Hoian I., .Budz W. Emotions as Self-Organizational Factors of Anthropogenesis, Noogenesis and Sociogenesis. Антропологічні виміри філософських досліджень. Збірник наукових праць. Дніпро. 2021, Вип. 19. С.75-87. (Web of Science).

Bihun, N., Malyna, O., Doichyk, M., Hoian, I., Harkavenko, N., & Symonenko, S. (2021). Psychological Conditions for Correction and Optimization of Personal Development of Adolescents with Depressive Disorders. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), 25-43. https://doi.org/10.18662/brain/12.3/218 (Web of Science).

Гоян І., Сторожук С. Gender equality in the context of social relation. Вісник Черкаського університету, серія: Філософія. Науковий журнал. Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, №1. 2018. С.3-16.

Гоян І.,Дойчик М. Егалітариський підхід до розуміння гідності людини у соціально-етичній концепції Джона Локка. Гілея: науковий вісник. К. : «Видавництво «Гілея», 2018. Вип. 138 (11). Ч.2. Філософські науки. С. 12-16.

Гоян І., Сторожук С., Федик О. Соціальна програма ренесансного гуманізму. Гуманітарний часопис: збірник наукових праць. Харків: ХАІ. 2018. № 3. С. 6-20.

Гоян І., Сторожук С., Федик О. Світоглядні та соціокультурні засади становлення гендерних стереотипів в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Філософія. Вип. 806. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С.60-70.

Гоян І., Киричук Т. (2020) Походження і природа свідомості: до постановки проблеми. Науковий журнал «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія». Том 1, № 11(2) (2020). С.52-58.

Гоян І., Сторожук С. (2020) Соборність: концептуалізація поняттєвого дискурсу. Науковий журнал «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія». Том 1, № 11(2) (2020). С.64-74.

Гоян І., Сторожук С., Матвієнко І. (2021) Риторика софістів або «старі» методи вирішення «нових» світоглядних протистоянь. Актуальні проблеми філософії та соціології, (28), 27-32. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i28.943

Гоян І. М. Вплив сучасних інститутів соціалізації на процес морального становлення підлітків / І. М. Гоян // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 1996. – Ч. 1. – С. 106–112.

Гоян І. М. Виховний ідеал як детермінанта морального розвитку особистості сучасного підлітка підлітків / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 1996. – Ч. 2. – С. 89–95.

Гоян І. М. Моральний розвиток особистості підлітка / І. М. Гоян // Джерела : науково-методичний вісник. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1/10. – С. 23–26.

Обран Л. Е. Соціалізація особистості школяра / Л. Е. Орбан, І. М. Гоян // Соціалізація особистості школяра / за ред. Л. Е. Орбан. – Івано-Франківськ, 1996. – 68 с.

Гоян І. М. Підліток і соціальні явища: теоретичний аспект проблеми / І. М. Гоян // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 1998. – Вип. 1, ч. 1. – С. 137–144.

Гоян І. М. Потенціал підліткових молодіжних організацій, об’єднань, товариств у моральному становленні підростаючої особистості / І. М. Гоян // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 1998. – Вип. 2, ч. 2. – С. 92–98.

Гоян І. М. Аналіз мотиваційної сфери сучасних підлітків в контексті їх особистісних новоутворень / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – Вип. 3, ч. 2. – С. 76–87.

Гоян І. М. Психологічний аналіз мотиваційних феноменів спільної професійної діяльності / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – Вип. 4, ч. 2. – С. 90–98.

Гоян І. М. Використання етнопсихології та духовної культури народу в діяльності учнівських молодіжних організацій, об’єднань, товариств / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – Вип. 4, ч. 2. – С.13–28.

Гоян І. М. Соціальні умови життєдіяльності та їх вплив на динаміку професійного самовизначення особистості / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – Вип. 5, ч.1. – С. 127–136.

Гоян І.М. Моральний розвиток особистості як комплексна психолого-педагогічна проблема / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – Вип. 6, ч. 2. – С. 26–37.

Гоян І. М. Цінність як детермінанта моральної активності особистості / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – Вип. 7, ч. 1. – С. 53–60.

Гоян І. М. Психологічні особливості професійної орієнтації студентів – психологів / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – Вип. 7, ч. 2. – С. 133–170.

Гоян І. М. До питання про ідентифікацію як механізм регуляції нормативної поведінки / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – Вип. 9, ч. 2. – С. 48–54.

Гоян І. М. До питання про професійно значущі якості психолога праці / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – Вип. 10, ч. 1. – С.80–86 .

Гоян І. М. Типи реагування підлітків на алкогольну залежність сім’ї / І. М. Гоян, І. А. Белінська // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – Вип. 11, ч. 1. – С. 93–103.

Гоян І. М. Специфіка життєдіяльності алкогольно узалежненої сім’ї та особливості виховання у ній підлітків / І. М. Гоян, І. А. Белінська  // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – Вип. 11, ч. 2. – С. 82–92.

Гоян І. М. Психологічна сутність сім’ї як чинника становлення особистості підлітків / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2007. – Вип.12, ч. 1. – С. 102–115.

Гоян І. М. Проблема корекції відхилень особистісного розвитку підлітків із алкогольно узалежнених сімей // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 12, ч. 2. – С. 126–134.

Гоян І. М. Формування програми філософського психологізму у 19 ст.: Й.Ф. Гербарт / І. М. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2008. – Вип. 11. – С. 125–131.

Гоян І. М. Роль Й. Ф. Гербарта у формуванні філософського психологізму ХІХ ст. / І. М. Гоян // Дні науки філософського факультету – 2008 : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 16–17 квітня 2008 р.). – К. : ВПЦ, «Київський університет», 2008. – Ч. 1.– С. 23–24.

Гоян І. М. «Психологія народів» в історико філософському контексті / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 410–411 : Філософія. – С. 13–18.

Коваль І. М. Духовно-культурна діяльність короля Данила в контексті взаємен Галицько-Волинської держави зі Святим Престолом / І. М. Коваль, І. М. Гоян // Україна і Ватикан. – Івано-Франківськ – К., 2008. – Вип. І : Українсько-Ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – С. 375–382.

Коваль І. М. Феномен одного наукового відкриття, або нове осмислення події, яка «випростувала хребет нації» / І. М. Коваль, І. М. Гоян // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : зб. наук.-теорет. статей. Гуманітарні науки. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника, 2008. – № 4–5. – С. 141–150

Гоян І. М. Співвідношення філософії та психології у системі «наукової філософії» Вільгельма Вундта / І. М. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2009. – Вип. 12. – С.147–153.

Гоян І. М. Філософсько-психологічна проблематика в Німецькому Просвітництві  ХVIII ст.: Й. Тетенс / І. М. Гоян // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип.19. – С. 203–211.

Гоян І. М. Філософсько-психологічна проблематика в німецькому Просвітництві XVIII століття / І. М. Гоян // Дні науки філософського факультету – 2009 : матеріали Міжнар. наук. конф., (Київ, 21–22 квітня 2009 року). – К. : ВПЦ, «Київський університет», 2010. – Ч. 1.– С. 56–58.

Гоян І. М. Психологізм Вільгельма Дільтея і співвідношення філософії та психології в науках про дух / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип. 462–463 : Філософія. – С. 129–135

Гоян І. М. Маніфестація антипсихологізму : співвідношення філософії та психології у Пауля Наторпа / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип. 464–465 : Філософія. – С. 118–123

Гоян І. М. Критика психологізму в логіці / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип. 466–467 : Філософія. – С. 111–116

Гоян І. М. Психологізм як логіко-культурна домінанта / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Вип. 466–467 : Філософія. – Чернівці : Рута, 2009. – С. 156–161

Гоян І. М. Любов як форма самопізнання в українській філософській думці доби Відродження / І. М. Гоян // Галицька митрополія в історії європейського християнства : матеріали Міжнар. наук. конф. – Галич : Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2009. – С. 122–127.

Гоян І. М. Девід Юм: філософські засади формування асоціативної психології / І. М. Гоян // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 28. – С. 292–299.

Гоян І. М. Філософсько-психологічна проблематика в німецькому просвітництві ХVIII століття : Хр. Вольф і вольфіанці / І. М. Гоян // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / відп. ред. : М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К. :  Видавничий центр КНЛУ, 2009. – Вип. 23. – С. 47–54

Гоян І. М. Філософські обґрунтування в емпіричній психології кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Г. Еббінгауз)/ І. М. Гоян // Науково-теоретичний журнал Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України та Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – К. – Полтава, 2010. – Вип. 23.  – С. 20–32

Гоян І. М. Філософська психологія Девіда Юма / І. М. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2010. – Вип. 13. – С. 29–34.

Гоян І. М. Пошук життєвих завдань психології : Філософська траєкторія М. Грота / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 504–505 : Філософія. – С. 71–76.

Гоян І. М. Психологічна проблематика у філософії І. Канта / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 512–513 : Філософія. – С. 17–23.

Гоян І. М. Дискусія щодо психологізму в німецькій філософії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття/ І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 534–535 : Філософія. – С. 12–16.

Гоян І. М. Філософське обґрунтування емпіричної психології Германом Еббінгаузом / І. М. Гоян // Дні науки філософського факультету – 2010 : матеріали Міжнар. наук. конф., (Київ, 21–22 квітня 2010 р.). – К. : ВПЦ, «Київський університет», 2010. – Ч. 1.– С. 116–118.

Гоян І. М. Автономія історичного пізнання в аксіології Г. Ріккерта / І. М. Гоян // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Івано-Франківськ, 10-11 травня 2010 р.). – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – С. 24-26.

Гоян І. М. Людська гідність у творах українських мислителів доби Відродження / І. М. Гоян, М. В. Дойчик // Історико-релігійні та етнокультурні особливості галицького регіону в загальноукраїнському контексті : матеріали Міжнар. наук. конф., (Галич, 14–15 травня 2010 р.). – Галич : Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2010. –С. 125–129.

Гоян І. М. Мотиваційна основа професійного росту особистості / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 15, ч. 1. – С. 88–98.

Гоян І. М. Інтуїтивістська концепція філософії Анрі Бергсона / І. М. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2011. – Вип. 14. – С. 81–87.

Гоян І. М. Філософсько-педагогічний проект Пауля Наторпа / І. М. Гоян // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал Дніпропетровського національного університету. – 2011. – Вип. 2. – С. 129–139.

Гоян І. М. Філософсько-богословська психологія Петра Авсенєва / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 561–562 : Філософія. – С. 249–254.

Гоян І. М. Екзистенціально-аналітична критика психоаналізу / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Вип. 563–564 : Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 158–162.

Гоян І. М. Філософські підвалини психофізичного закону Фехнера / І. М. Гоян // Вісник Черкаського університету. Серія : Філософія. – 2011. – Вип. 210. – С. 17–24.

Гоян І. М. Антропологічний психологізм Іммануїла Канта / І. М. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2011. – Вип. 15. – С. 22–28.

Гоян І. М. Психологізм у філософії Девіда Юма / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011. –  Вип. 16, ч. 1. – С. 33–38

Гоян І. М. Філософські та богословські засади психології Петра Авсенєва / І. М. Гоян // Русская философия : история, методология, жизнь / отв. ред. Аляев Г., Суходуб Т. – Полтава : ООО «АСМИ», 2011. – С. 595–598. – (Серия «Украинский журнал русской философии. Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде»; вып. 10).

Гоян І. М. Співвідношення філософії та психології в «духовних науках» / І. М. Гоян // Вільгельм Дільтей і філософія «духовно-наукового» знання : колективна монографія / за заг. ред. М. Марчука. – Чернівці : Чернівецький нац. університет, 2011. – С. 71–82.

Гоян І. М. Історико-філософська рефлексія психологізму : на перетині філософії і психології : монографія / І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 360 с.

Гоян І. М. Проблема статі і шлюбу у філософсько-світоглядних пошуках українських ренесансних гуманістів / І. М. Гоян // Україна-Ватикан : державно-церковні відносини в контексті досвіду об`єднаної європи : матеріали V Міжнар. наук. конф., (Галич, 26–26 травня 2011 р.). – Галич : Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2011. – Вип. 2. – С. 104–109.

Гоян І. М. Психологістські інтенції філософії позитивізму / І. М. Гоян // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 57. – С. 336–342.

Гоян І. М. Психологізм в німецькій емпіричній метафізиці першої половини XIX ст. / І. М. Гоян // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 58. – С. 450–457.

Гоян І. М. Філософсько-психологічна матриця особистості В. Джеймса / І. М. Гоян // Дні науки філософського факультету – 2012 : матеріали Міжнар. наук. конф., (Київ, 18–20 квітня 2012 р.). – К. : ВПЦ, «Київський університет», 2012. – Ч. 1. – С. 129–131.

Гоян І. М. Модель свідомості у філософсько-психологічній теорії В. Джеймса / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 638–639 : Філософія. – С. 61–67.

Гоян І. М. Художня творчість як тип свідомості / І. М. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – 2012. – Вип. 24–25. – С.67–70.

Гоян І. М. Роль психологізму у формуванні методології гуманітарних наук кінця XIX-XX ст. / І. М. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2012. – Вип. 16. – С. 68–78

Гоян І. М. Старі концепції і нові джерела до вивчення символіки Галича й Галицької землі / І. М. Гоян, І. М. Коваль // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : зб. наук.-теорет. статей. Гуманітарні науки / [гол. ред. В. І. Кононенко]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011–2012. – № 8–9. – С. 78–86.

Гоян І. М. Психологізм як історико-філософський феномен / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 646–647 : Філософія. – С. 111–117.

Гоян І. М. Тарас Шевченко і українська археологія / І. М. Гоян, І. М. Коваль // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2013. – № 2 (22). – С. 57–72.

Гоян І. М. Філософсько-психологічний вимір ідей Г. Ляйбніца / І. М. Гоян // Дні науки філософського факультету – 2013 : матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук. конф. (Київ, 16–17 квітня 2013 р.) / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2013. – Ч. 1. – С. 92–94.

Гоян І. М. Філософія волі та філософія  несвідомого у ракурсі проблеми психологізму / І. М. Гоян // Гілея : зб. наук. праць. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 71(4). – С. 409–415.

Гоян І. М. Моральний зміст сімейних цінностей / І. М. Гоян // Проблеми моралі : теорія і практика : зб. тез учасників IV Міжнар. конф. з етики, (м. Івано-Франківськ, м. Яремче 24–25 травня 2013 р.) / під заг. ред. д-ра філос. наук, проф. Ларіонової В. К., канд. філос. наук, доц. Радченко О. Б. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – С. 124–126.

Гоян І. М. Духовно-моральні цінності як чинник формування особистості горян / І. М. Гоян // Карпати-Апалачі : формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів : матеріали ІІ Міжнар. спільної українсько-американської наук.-практ. конф., 24–26 вересня 2013 р. / гол. ред. В. Д. Хрущ. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – С. 25–28.

Гоян І. М. Філософія Ф. Ніцше у контексті проблеми філософського психологізму / І. М. Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 706–707 : Філософія. – С. 189–191.

Гоян І. М. Трансценденталізм Бориса Яковенка у контексті дискусії навколо психологізму. Стаття перша / І. М. Гоян // Гілея : зб. наук. праць. – К. : ПП «Вид-во «Гілея», 2014. – Вип. 86 (7). – С. 232–235.

Гоян І. М. Трансценденталізм Бориса Яковенка у контексті дискусії навколо психологізму. Стаття друга. Критика феноменології Едмунда Гуссерля / І. М. Гоян // Гілея : зб. наук. праць. – К. : ПП «Вид-во «Гілея», 2014. – Вип. 87 (8). – С. 271–275.

Гоян І. М. Філософський психологізм і філософська психологія: методологія розрізнення / І. М. Гоян // Історія філософії у вітчизняній духовній культурі / [відп. ред. Аляєв Г., Суходуб Т. ; Тов-во рос. філ. при Укр. філ. фонді. ; Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України ; Центр гум. освіти НАН України]. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2014. – Вип. 11. – С. 363–367.

Гоян І. М. Модернізм та традиціоналізм як цивілізаційні типи українського етнонаціонального характеру: історико-соціологічний аналіз (І частина) / І. М. Гоян, О. В. Максимович // Гілея : зб. наук. праць. – К. : ПП «Вид-во «Гілея», 2014. – Вип. 87 (8). – С. 414–418.

Гоян І. М. Модернізм та традиціоналізм як цивілізаційні типи українського етнонаціонального характеру : історико-соціологічний аналіз (ІІ частина) / І. М. Гоян, О. В. Максимович // Гілея : збірник наукових праць. – К. : ПП «Вид-во «Гілея», 2014. – Вип. 88 (9). – С. 397–402.

Гоян І. М. Радикальний конструктивізм Ернста Глазерсфельда в історико-філософському контексті / І. М. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2014. – Вип. 18. – С. 30–36.

Гоян І. М. Змістовні характеристики рольової амбівалентності батьків М.М. Малкович / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний  університет імені Василя Стефаника», 2014. –  Вип. 19, ч.1. – С. 205–213.

Гоян І. М. Патріарх Йосип Сліпий і українська археологія / І. М. Гоян, І. М. Коваль // Авраамічні релігії в Україні : інкультураційні взаємовпливи та міжконфесійні взаємини : матеріали Міжнар. наук. конф., (Галич, 29 травня 2014 р.). – Галич : Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2014. – С. 40–51.

Гоян І. М. Логічний психологізм Теодора Ліпса / І. М. Гоян // Дні науки філософського факультету – 2014 : матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук. конф. (Київ 15–16 квітня 2014 р.) / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2014. – Ч. 1. – С. 68–69.

Гоян І. М. Моральнісне становлення особистості громадянина / І. М. Гоян // Роздуми про глобальну політичну теорію (в контексті енцикліки «Caritas in Veritate») : матеріали доповідей у секціях учасників Міжнар. наук. конф., (Львів, 13–14 березня 2014 р.). – Львів : Український католицький університет. – С. 18–19.

Гоян І. М. До проблеми сім`ї як соціальної цінності (соціально-філософський аналіз) / І. М. Гоян // Актуальні проблеми сучасної соціальної психології : матеріали інтернет-конференції, 20–25 березня 2014 р. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 131–134.

Гоян І. М. Квантова теорія свідомості Генрі Степа в історико-філософському вимірі / І. М. Гоян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2014. – Вип. 3 (117). – С.10–13.

Гоян И. Н. Конфигурация гендерных представлений дошкольников в условиях семейного воспитания / И. Н. Гоян, М. М. Малкович // Социальное воспитание. – Витебск (Республика Беларусь), 2014. – № 2 (4). – С. 9–17.

Гоян И. Н. Милосердие как проявление достоинства личности М. В. Дойчик / И. Н. Гоян // Социальное воспитание. – Витебск (Республика Берарусь), 2014. – № 2 (4). – С. 37–44.

Гоян І. М. Аксіологічний потенціал релігійної віри як передумова міжконфесійного діалогу / І.М. Гоян, Ю.Я. Карпюк // Україна і Ватикан : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ : ПП Маргітич О.І., 2014. – Вип. VI : Проблеми екуменізму в сучасній Україні в контексті «Декрету про екуменізм (21.11.1964 р.)» Другого Ватиканського собору / за заг. ред. д-ра філос. наук, д-ра богосл. (теол.) С. Р. Кияка. – С. 300–317.

Гоян І. М. Світ археологічних зацікавлень кардинала Йосифа Сліпого / І. М. Гоян, І. М. Коваль // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : зб. наук.-теорет. статей. Гуманітарні науки / [гол. ред. В. І. Кононенко]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013–2014. – № 10–11. – С. 115–123.

Гоян И. Н. Гуманизм как фактор воспитания национальной и общечеловеческой духовности / И. Н. Гоян, В. П. Будз // Ученые записки УО «ВГУ им. П.М. Машерова» : сб. науч. трудов. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2014. – Т. 18. – С. 93–100.

Гоян І. М. Радикальний конструктивізм як освітянська стратегія : версія Х`ю Гаша (історико-філософський аналіз) / І. М. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний  університет імені Василя Стефаника», 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 238–244.

Аляев Г. Е. Идея одушевления Вселенной в эмпирической метафизике ХІХ века (Густав Теодор Фихте) / Г. Е. Аляев, И. М. Гоян // Philosophy &Cosmology. – К., 2015. – Т. 14. – С. 255–269.

Карпюк Ю. Я. Аксиологический потенциал христианской морали как источник развития духовно-нравственной сферы младших школьников / Ю. Я. Карпюк, И. М. Гоян // Библиотека журнала «Социальное воспитание» – научно-практическое рецензируемое периодическое издание. – Витебск (Республика Беларусь), 2015. – Вып. 3 : Христианское духовное наследие как источник нравственного воспитания школьников. – С. 15–45.

Гоян И. Н. Моральное содержание традиционных семейных ценностей / И. Н. Гоян ; пер. с укр. яз. С. Ю. Девятых // Социальное воспитание : научный журнал. – Витебск (Республика Беларусь), 2015. – № 1 (5). – С. 59–65.

Гоян І. М. Методологічні і теоретичні проблеми психології / І. М. Гоян, З. С. Карпенко. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 128 с.

Гоян І. М. Моральність як основа професійної діяльності і спілкування / І. М. Гоян, Л. Е. Орбан, Д. М. Гриджук // Психологія професійної діяльності і спілкування / за ред. Л. Е. Орбан, Д. М. Гриджука. – К. : Преса України, 1997. – С. 29–38.

Гоян І. М. Нам пора для України жить / І. М. Гоян, Д. І. Дзвінчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997. – 65 с.

Гоян І. М. Методи психодіагностики: інструментарій та процедурні особливості / І. М. Гоян, М. Д. Белей. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 204 с.

Гоян І. М. Психологічний практикум в дитячому садку / І. М. Гоян, А. А. Палій. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 98 с.

Гоян І. М. Проблеми мотивації поведінки / І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 105 с.

Гоян І. М. Практикум з психології мотивації / І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 100 с.

Гоян І. М. Психологія праці / І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 105 с.

Гоян І. М. Основи інженерної психології : Навч.-метод. посіб. / І. М. Гоян, О. О. Семак. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – 116 с.

Гоян І. М. Історія психології : навч.-метод. посіб. до лекційних, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія психології» для студентів спеціальності «Психологія» / І. М. Гоян, О. О. Семак. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 186 с.

Гоян І. М. Методи психодіагностики: інструментарій та процедурні особливості / І. М. Гоян, М. Д. Белей. – Вид. 2-ге, доп. – Івано-Франківськ : Видаваць Третяк І.Я., 2010. – 256 с.

Гоян І. М. Психодіагностичний, психокорекційний і розвивально-виховний практикум у дитячому садку : навч. посіб. / І. М. Гоян, А. А. Палій. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – 588 с.

Гоян І. М. Філософія психології : навч.-метод. реком. до курсу «Філософія психології». – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 56 с.

Гоян І. М. Короткий філософський словник-довідник з курсу «Філософія історії» : навч.-довід. посіб. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 32 с.

Гоян І. М. Все про соціальну роботу / І. М. Гоян // Соціальна робота : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. проф. В. М. Пічі. – Вид. 2-ге, виправ., перероб. та доп. – Львів : Новий Світ – 2000, 2013. – 616 с.

Гоян І. М. Сучасна зарубіжна філософія : навч.-метод. вказівки до курсу «Сучасна зарубіжна філософія» / І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – 64 с.

Гоян І. М. Методи діагностики психічного розвитку дітей / І. М. Гоян, А. А. Палій ; за ред. А. А. Палія. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 652 с.

Гоян І. М. Філософія історії : навч.-метод. вказівки до курсу «Філософія історії» / І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 52 с.

Гнатюк Я. С. Методика викладання філософських дисциплін : навч. посіб. / Я. С. Гнатюк, І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 208 с.