IHOR M. GOYAN

Habilitated PhD, Professor, Philosophy and Sociology Department,

Dean of Philosophy Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Born on November, 11th, 1970 in Halych, Ivano-Frankivsk oblast, in teachers’ family. In 1988 he finished Halych secondary school № 1with distinction. Being a senior, he worked for automobile repair shops in Halych during his summer holidays.

In 1994 I. Goyan graduated from Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in specialty “Psychology. Practical psychology” and gained a qualification in practical psychology. In 2001 he got his master’s degree in specialty “Psychology” and obtained a qualification “Master of Psychology, Teacher of Psychology”

PhD thesis: “Psychological-Pedagogical Features of Teenagers’ Moral Behavior Development” (H.S. Kostyuk Institute of Psychology; 1997).

Doctoral thesis: “Psychologism in Western European Philosophy of the XIXth -the beginning of XXth Centuries” (Taras Shevchenko Kyiv National University; 2012).

In 1994-1996 – works as a practical psychologist in Halych secondary school № 1;

In 1996-1998 – works as a senior specialist in education in Ivano-Frankivsk Regional State Administration;

Since 1998 – has worked as associate professor in Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;

Since 2012 – has worked as a professor of General and Clinical Psychology Department and Philosophy and Sociology department;

In 2015 – was granted the title of Professor.

In 2006 I. Goyan was awarded an Honorary Diploma from Ministry of Education of Ukraine (for successful cooperation with gifted students).

Sphere of scientific interests: psychology of motivation, organizational psychology, psychology of work, philosophy of psychology, history of philosophy, ethics.

Trends of scientific researchesspiritual-moral dimension of human being and society, value-motivational problems of a personality, the phenomenon of European psychologism.

 1. Goyan I.M. Pidlitok i sotsialni yavyshcha: teoretychnyi aspect problemy / I.M. Goyan // Zbirnyk naukovykh prats: filosofiya, sotsiolohiya, psykholohiya. – Ivano-Frankivsk : Plai, 1998. – Vyp. 1, ch. 1. – S. 137–144.
 2. Goyan I.M. Formuvannya filosofskoho psykholohismu u 19 st.: Y.F. Herbart / I.M. Goyan // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Filosofski i psykholohichni nauky. – 208. – Vyp. 11. – S. 125-131.
 3. Goyan I.M. “Psykholohiya narodiv” vistoryko filosofskomu konteksti / I.M. Goyan // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zb. nauk. prats. – Chernivtsi : Ruta, 2008. – Vyp. 410-411: Filosofiya. – S. 13–18.
 4. Goyan I.M. Spivvidnoshennya filosofiyi ta psycholohiyi u systemi “naukovoyi filosofiyi” Vilhelma Vundta / I.M. Goyan //Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Filosofski i psykholohichni nauky. – 2009. – Vyp. 12. – S. 147-153.
 5. Goyan I.M. Filosofsko-psykholohichna problematyka v Nimetskomu Prosvitnytstvi XVIII st.: Y. Tetens / I.M. Goyan //Hileya : zb. nauk. prats. – 2009. – Vyp. 19. – S. 203-211.
 6. Goyan I.M. Psykholohizm Vilhelma Dilteya i spivvidnoshennya filosofiyi ta psykholohiyi v naukakh pro dukh / I.M. Goyan //Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zb. nauk. prats. – Chernivtsi : Ruta, 2009. – Vyp. 462-463: Filosofiya. – S. 129–135.
 7. Goyan I.M. Manifestatsiya antypsykholohizmu: spivvidnoshennya filosofiyi ta psykholohiyi u Paulya Natorpa / I.M. Goyan //Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zb. nauk. prats. – Chernivtsi : Ruta, 2009. – Vyp. 464–465: Filosofiya. – S. 118–123.  
 8. Goyan I.M. Krytyka psykholohizmu v lohitsi / I.M. Goyan //Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zb. nauk. prats. – Chernivtsi : Ruta, 2009. – Vyp. 466–467 : Filosofiya. –S. 111–116.  
 9. Goyan I.M. Filosofsko-psykholohichna problematyka v nimetskomu prosvitnytstvi XVIII st.: Kh. Volf i volfiantsi / I.M. Goyan // Aktualni filosofski ta kulturolohichni problemy suchasnosti: zb. nauk. prats.  / vidp. red. M.M. Brovko, O.H. Shutov. – К. :  Vydavnychyi tsentr КNLU, 2009. – Vyp. 23. – S. 47–54
 10. Goyan I.M. Filosofski obgruntuvannya v empirychnii psycholohiyi kintsya ХІХ – pochatku ХХ st. (H. Еbbinhaus) / I.M. Goyan // Naukovo-teoretychnyi zhurnal Instytutu filosofiyi im. H.S. Skovorody NAN Ukrayiny ta Poltavskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. V.H. Korolenka. – К. – Poltava, 2010. – Vyp. 23.  – S. 20–32
 11. Goyan I.M. Pshuk zhyttyevykh zavdan psycholohiyi: Filosofska trayektoriya M. Hrota / I.M. Goyan //Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zb. nauk. prats. – Chernivtsi, 2010. – Vyp. 504–505: Filosofiya. – S. 71–76.
 12. Goyan I.M. Psykholohichna problematyka u filosofiyi I. Kanta / I.M. Goyan // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zb. nauk. prats. – Chernivtsi, 2010. – Vyp. 512–513: Filosofiya. – S. 17–23.  
 13. Goyan I.M. Dyskusiya shchodo psykholohizmu v nimetskii fiilosofiyi naprykintsi XIX – na pochatku XX st. / I.M. Goyan // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zb. nauk. prats. – Chernivtsi, 2010. – Vyp. 534–535: Filosofiya. – S. 12–16.  
 14. Goyan I.M.  Intuyityvistska kontseptsiya filosofiyi Anri Berhsona / I.M. Goyan // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Filosofski i psykholohichni nauky. – 2011. – Vyp. 14. – S. 81–87.
 15. Goyan I.M. Filosofsko-pedahohichnyi proekt Paulya Natorpa / I.M. Goyan // Filosofiya i politolohiya v konteksti suchasnoyi kultury: naukovyi zhurnal Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu. – 2011. – Vyp. 2. – S. 129–139.
 16. Goyan I.M. Ekzystentsialno-analitychna krytyka psychoanalizu  / I.M. Goyan //Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zb. nauk. prats. – Chernivtsi, 2011. – Vyp. 563–564: Filosofiya. – S. 158–162.
 17. Goyan I.M. Filosofski pidvalyny psykhofizychnoho zakonu Fechnera / I.M. Goyan // Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriya: Filosofiya. – 2011. – Vyp. 210. – S. 17–24.
 18. Goyan I.M. Spivvidnoshennya filosofiyi ta psykholohiyi v “dukhovnykh naukakh”/ I.M. Goyan // Vilhelm Diltei I filosofiya “dukhovno-naukovoho” znannya: kolektyvna monohrafiya / za zah. red. М. Маrchuka. – Chernivtsi : Chernivetskyi nats. universytet, 2011. – S. 71–82.
 19. 19.                       Goyan I.M. Istoryko-filosofska refleksiya psykholohizmu: na peretyni filosofiyi i psykholohiyi: monohrafiya / I.M. Goyan. – Ivano-Frankivsk : Symfoniya forte, 2011. – 360 s.
 20. Goyan I.M. Psykholohistski intentsiyi filosofiyi pozytyvismu / I.M. Goyan // Hileya : zb. nauk. prats. – К., 2012. – Vyp. 57. – S. 336–342.
 21. Goyan I.M. Psykholohizm v nimetskii empirychnii metafizytsi pershoyi polovyny XIX st. / I.M. Goyan // Hileya : zb. nauk. prats. – К., 2012. – Vyp. 58. – S. 450–457.
 22. Goyan I.M. Model svidomosti u filosofsko-psykholohichnii teoriyi V. Dzheimsa / I.M. Goyan // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zb. nauk. prats. – Chernivtsi, 2012. – Vyp. 638–639: Filosofiya. – S. 61–67.
 23. Goyan I.M. Rol psykholohizmu u formuvanni metodolohiyi humanitarnykh nauk kintsya XIX-XX st. / I.M. Goyan // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Filosofski i psykholohichni nauky. – 2012. – Vyp. 16. – S. 68–78.
 24. Goyan I.M. Psykholohism yak istoryko-filosofskyi fenomen / I.M. Goyan // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zb. nauk. prats. – Chernivtsi, 2013. – Vyp. 646–647: Filosofiya. – S. 111–117.  
 25. Goyan I.M. Filosofiya voli ta filosofiya nesvodomoho u rakursi problemy psykholohizmu / I.M. Goyan //Hileya : zb. nauk. prats. – К. : VІR UАN, 2013. – Vyp. 71(4). – S. 409–415.
 26. Goyan I.M. Filosofiya F. Nitsshe u konteksti filosofskoho psykholohismu / I.M. Goyan // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zb. nauk. prats. – Chernivtsi, 2014. – Vyp. 706–707: Filosofiya. – S. 189–191.  
 27. Goyan I.M. Transtsendentalizm Borysa Yakovenka u konteksti dyskusiyi navkolo psykholohizmu. Stattya persha / I.M. Goyan // Hileya : zb. nauk. prats. – К. : PP «Vyd-vo «Hileya», 2014. – Vyp. 86 (7). – S. 232–235.
 28. Goyan I.M. Transtsendentalizm Borysa Yakovenka u konteksti dyskusiyi navkolo psykholohizmu. Stattya druha. Krytyka fenomenolohiyi Edmunda Husserlya / I.M. Goyan // Hileya : zb. nauk. prats. – К. : PP «Vyd-vo «Hileya», 2014. – Vyp. 87 (8). – S. 271–275.
 29. Goyan I.M. Radykalnyi konstruktyvizm Ernsta Hlazersfelda v istoryko-filosofskomu konteksti / I.M. Goyan //Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Filosofski i psykholohichni nauky. – 2014. – Vyp. 18. – S. 30–36.
 30. GoyanI.M. ZmistovnikharakterystykyrolyovoyiambivalentnostibatkivM.M. Malkovych/ I.M. Goyan //Zb. nauk. prats. : philosofiya, sotsiolohiya, psykholohiya. – Ivano-Frankivsk, 2014. –  Vyp. 19, ch.1. – S. 205–213.
 31. GoyanI.M. LohichnyipsykholohizmTeodoraLipsa/ I.M. Goyan // Dninaukyfilosofskohofakultetu – 2014 : materialy dopovidei u sektsiyakh uchasnykiv Mizhnar. nauk. konf., (Kyiv, 13–14 kvitnya 2014 r.). – K., 2014. – Ch. 1. – S. 68–69.
 32. GoyanI.M. KvantovateoriyasvidomostiHenriStepavistoryko-filosofskomuvymiri/ I.M. Goyan // VisnykKyivskohonatsionalnohouniversytetuimeniTarasaShevchenka. Filosofiya. Politolohiya. – 2014. – Vyp. 3 (117). – S.10–13.
 33. GoyanI.M. Radykalnyikonstruktyvizmyakosvityanskastratehiya: versiyaKh’yuHasha (istoryko-filosofskyianaliz) / I.M. Goyan // Zb. nauk. prats : philosofiya, sotsiolohiya, psykholohiya. – Ivano-Frankivsk, 2015. –  Vyp. 20, ch. 2. – S. 238–244.
 34. GoyanI.M. Metodypsykhodiahnostyky: instrumentariitaprotsedurniosoblyvosti/ I.M. Goyan, M.D. Belei. – Vyd. 2-hе, dop. – Ivano-Frankivsk, 2010. – 256 s.
 35. GoyanI.M. Psykhodiahnostychnyi, psykhokorektsiynyiirozvyvalno-vykhovnyipraktykumudytyachomusadku: navch. posib. / I.M. Goyan, A.A. Palii. –Ivano-Frankivsk: Symfoniya forte, 2010. – 588 s.