Мирослава Турчин

кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії та соціології філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Народилася 18 лютого 1988 р. в м. Коломия. Закінчила філософський факультет Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (2009), спеціальність «Філософія». З 2009 по 2012 ррр. навчалась в аспірантурі у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (2009–2012 рр.; кафедра філософії та соціології). З лютого 2013 р. працює асистентом кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Тема кандидатської дисертації: «Екологічна етика у парадигмі постмодернізму» (2014 р.).

Читає курси: «Філософія психології», «Біоетика», «Філософія».

Сфера наукових інтересів: етика, екологічна етика, біоетика, філософія науки.

Бібліографія праць:

Остащук М. Б. Біоцентризм та ідея «всепланетарного блага» як противага антропоцентричній ідеології / М. Б. Остащук // Мультиверсум. Філософський альманах / гол. ред. Лях В. В. – К., 2011. – Вип. 2 (100). – C. 144–155.

Остащук М. Б. Еволюція екологічного мислення в теоретичних засадах Живої Етики / М. Б. Остащук // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид. ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. – Вип. 16, ч. 1. – С. 128–136.

Остащук М. Б. Поняття сакральності екологічної сфери в екологічній теології / М. Б. Остащук // Практична філософія. – К. : Видавець ПАРАПАН, 2011. – № 2. – C. 185–192.

Турчин М. Б. Екофілософська методологія як конструюючий чинник течії радикального екологізму / М. Б. Турчин // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. праць / гол. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2011. – Вип. 47. – С. 105–113.

Турчин М. Б. Соціально-екологічний діалог у вченні природної етики / М. Б. Турчин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць / ред. рада : В. П. Андрущенко (гол.) ; М-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 26 (39). – С. 159–166.

Турчин М. Б. Категорія відповідальності у соціально-екологічному вимірі постіндустріальної епохи / М. Б. Турчин // Практична філософія. – К. : Видавець ПАРАПАН, 2012. – № 2. – C. 176–183.

Турчин М. Б. Постнекласична методологія у побудові етико-екологічного знання / М. Б. Турчин // Идеи философско списание. – Пловдив, 2014. – Кн. 1 (3). – С. 86–94.

Ostaszczuk M. Kryzys ekosystemów miejskich jako skutek upadku kultury (komunikat) / M. Ostaszczuk // Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza. – T. III / red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska. – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, 2010. – S. 243–246.

Остащук М. Б. Аксіологічні засади екофемінізму / М. Б. Остащук  // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства : матеріали доповідей та виступів Всеукр. наук.-практ. конф., 10–11 травня 2010 року. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – С. 92–95.

Остащук М. Б. Аксіологія життя в парадигмі екологічної етики / М. Б. Остащук // VIII Харківські студентські філософські читання : Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів / редкол. : проф. І. В.Карпенко, проф. Д. М. Чорний. – Харків : Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 73–75.

Остащук М. Б. Амбівалентність глобалізації: контекст екологічної етики / М. Б. Остащук // Концепт реальності у філософії, літературі й науці : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. (Суми, 24–25 лютого 2011 року) / редкол. : проф. В. М. Вандишев, доц. А. Є. Лебідь. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – С. 96–97.

Остащук М. Б. Холістичні концепції екологічної етики / М. Б. Остащук // Дні науки філософського факультету – 2011 : матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук. конф. / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2011. – Ч. 7. – С. 149–151.

Остащук М. Б. Морально-етичний аспект глобальної екологічної кризи в контексті сучасної української філософії / М. Б. Остащук // Українська філософська думка у контексті європейської філософії : матеріали доповідей та виступів Всеукр. наук.-практ. конф., 19–20 травня 2011 року. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – С. 220–222.

Остащук М. Б. Державно-церковна взаємодія у вирішенні глобальних екологічних проблем / М. Б. Остащук // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. IV : Державно-церковні відносини в контексті досвіду об’єднаної Європи / за заг. ред. О. Береговського (гол. ред.), С. Побуцького, С. Кияка, В. Дідуха [та ін.]. – Галич ; Івано-Франківськ ; К., 2011. – С. 309–313.

Турчин М. Б. Екологізація відповідальності в умовах постіндустріального становлення / М. Б. Турчин // Дні науки філософського факультету – 2012 : матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук. конф., 18–19 квіт. 2012 р. / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2012. – Ч. 5. – С. 156–158.

Турчин М. Б. Етико-екологічна проблематика у християнському контексті / М. Б. Турчин // Християнські міжконфесійні взаємини: загальноєвропейський та український досвід : матеріали Міжнар. наук. конф. (Галич, 11–12 травня 2012 року). – Галич : Інформ.-вид. відділ Нац. заповідника «Давній Галич», 2012. – С. 246–252.

Турчин М. Б. Відповідальність як важливий аспект науково-технологічного прогресу / М. Б. Турчин // Проблеми моралі : теорія та практика : зб. тез учасників IV Міжнар. наук. конф. з етики (м. Івано-Франківськ, м. Яремче 24–25 травня 2013 р.). – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – С. 149–151.

Турчин М. Б. Постмодерне еколого-теологiчне осмислення природного простору / М. Б. Турчин // Język doświadczenia religijnego. – T. V / red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej. – Gorzow Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzówіе Wielkopolskim, 2013. – S. 41–53.