Оксана Терешкун

Науковий ступінь: кандидат політичних наук.

Вчене звання: доцент філософії та політології.

Доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна).  

PhD in Political Science, associate professor of philosophy and political science, associate professor of the department of philosophy and sociology of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. (Ivano-Frankivsk, Ukraine).

Е-mail: efforat@gmail.com.

ORCID 0000-0001-7448-8756.

Народилася 13 вересня 1960 р. Закінчила філософський факультет Київського державного університету імені Т. Шевченка (1984 р.), спеціальність «Філософія», кваліфікація: філософ, викладач філософських дисциплін.

Навчалася в аспірантурі у Львівському національному університеті імені І. Франка (1987-1993 рр.). Тема кандидатської дисертації: «Політична суб’єктність української нації: генеза, стан, тенденції розвитку» ( 2005 р).

У 2012–2015 рр. навчалася у докторантурі на кафедрі філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки. Тема дисертаційного дослідження: «Гуманітарно-наукові парадигми техніки: антропологічний, ціннісний та соціокультурний виміри». Науковий керівник доктор філософських наук, професор Марчук Михайло Георгійович. Видано наукову монографію «Гуманітарно-наукові парадигми техніки» (рекомендовано вченою радою ЧНУ до друку).

Читає курси: «Філософія техніки», «Німецька класична філософія», «Філософія», «Методологія та організація наукових досліджень», «Соціологія техніки», «Соціальні технології», «Електоральна соціологія».

Сфера наукового інтересу: філософія і методологія техніки, науки, цивілізаційні процеси, філософська антропологія, соціальні технології.

ЖИТТЄВЕ КРЕДО: 

«НЕ БУДЬ СОЛОДКИМ, БО З’ЇДЯТЬ, НЕ БУДЬ ГІРКИМ, БО ВИПЛЮНУТЬ».

Бібліографія праць за останні 7 років:

Колективні праці:

Терешкун О. Ф. Релігії у сучасному світі / О. Ф. Терешкун // Релігієзнавство: навч. посіб. / В. С. Бліхар, Х. М. Войтович, М. П. Гетьманчук [та ін.] / за ред. проф. М. П. Гетьманчука. – Розділ 7.  – Львів: ЛьвДУВС, 2010.

Терешкун О. Ф. Жінки в історії України / О. Ф. Терешкун // Україна: 20 років незалежності / [за ред. М. Б. Бучка, В. І. Кафарського, І. О. Андрухіва, Й. М. Гаха]. – Івано-Франківськ, Надвірна: ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2011. – С. 83–89.

Терешкун О. Ф. Гендерна політика в Україні / О. Ф. Терешкун // Україна: 20 років незалежності / [за ред. М. Б. Бучка, В. І. Кафарського, І. О. Андрухіва, Й. М. Гаха]. – Івано-Франківськ, Надвірна: ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2011. – С. 90–100.

Терешкун О. Ф. Все про соціальну роботу: навчальний енциклопедичний словник-довідник / О. Ф. Терешкун // Все про соціальну роботу: навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. проф. В. М. Пічі : реком. МОН України. – Вид. 2-ге, випр.., перероб. та допов. – Львів : Новий Світ – 2000, 2013. – 616 с.

Терешкун О. Ф. Філософія: збірник тестових завдань / І. М. Гоян, О. Ф. Терешкун. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 124 с.

Міжнародна колективна монографія:

Терешкун О. Ф. Філософська рефлексія техніки у працях Ортеги-і-Гасета / О. Ф. Терешкун // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія: монографія / Заг. ред.: М. Марчук, Х. Боладо. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – С. 435–452.

Одноосібна монографія:

Терешкун О. Ф. Гуманітарно-наукові парадигми техніки. Монографія / О. Ф. Терешкун. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2016. – 354 с.

Публікації статей у фахових і міжнародних виданнях за 2010 р.

Терешкун О. Ф. Ідеологічний концепт науки і техніки Г. Маркузе: Філософсько-методологічний аналіз / О. Ф. Терешкун // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Філософія. – Вип. 512. –– Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 115–121.

Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі  ролі науки і техніки у житті людини і суспільства. Розглянуто відношення науки, техніки технології та ідеології в індустріальному, технологічному суспільстві західної цивілізації. Своєрідність відношення проявляється в інструменталізації та раціоналізації життя суспільства в умовах науково-технічного прогресу, що створює загрозу безмежної влади, панування і контролю не тільки над природою, а й над людиною та суспільством. Науково-технічне панування, закріплене і підсилене ідеологічно, під маскою достатку, благополуччя і свободи, поширюється на всі сфери приватного і публічного існування, ліквідовуючи всі альтернативи іншого розвитку й існування. Як наслідок – тотальність, нерепресивна репресивність у суспільстві та поява «одномірної людини». 

Ключові слова: наука, техніка, технологія, науково-технічна революція, ідеологія, Г.Маркузе, людина, «одномірна людина», «одномірне мислення», індивід, суспільство, індустріальне суспільство, масове суспільство,  панування,  легітимність,  раціоналізація, технічний апарат, тоталітарний контроль, репресивний, потреби, буття, існування, інструментальність, культура, політика, відчуження.

Терешкун О. Ф. Наука і техніка як ідеологія сучасного суспільства / О. Ф. Терешкун // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – К. : ІВЦ «Політехніка», 2010. – № 4 (8). – С. 104–110.

Анотація. В статті розглянуто відношення науки, техніки, технології та ідеології в індустріальному, технологічному суспільстві західної цивілізації. Науково-технічне панування, закріплене і підсилене ідеологічно, під маскою достатку, благополуччя і свободи, поширюється на всі сфери приватного і суспільного існування, ліквідовуючи всі альтернативи іншого розвитку й існування. Як наслідок – тотальність, нерепресивна репресивність у суспільстві та поява «одномірної людини». 

Ключові слова: наука, техніка, ідеологія, людина, суспільство.

Терешкун О. Ф. Біокультурологічна технософська концепція О. Шпенглера / О. Ф. Терешкун // Вісник Черкаського університету. Серія: Філософія. – Черкаси, 2010. – № 190. – С. 49–57.

Анотація. Стаття присвячена висвітленню проблеми кризи західноєвропейської  культури, впливу на неї науково-технічних досягнень, наростання техносфери та витіснення органічного життя у праці О.Шпенглера «Занепад Європи», або «Падіння Заходу і глобальні проблеми людства», а також технофілософскої концепції філософії життя німецького філософа.

Ключові слова: культура, європейська культура, цивілізація, людина,  техніка, криза культури, занепад культури, метод, душа, інтелект, природа, тактика, органічне, організоване, раціоналізм, науково-технічний прогрес, машина, машинна техніка, планетарна техніка, життя, апокаліпсис, суспільство.

Терешкун О. Ф. Гуманітарно-соціологічний аспект філософії техніки Карла Маркса / О. Ф. Терешкун // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Філософія. – Вип. 534. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 66–72.

Анотація. У статті робиться спроба розкрити марксистську концепцію філософії техніки на основі аналізу праць К.  Маркса, утверджується думка, що К. Маркс був першим філософом, який перетворив техніку на об’єкт філософського аналізу та став засновником гуманітарно-соціологічного напрямку у філософії техніки. 

Ключові слова: техніка, технологія, суспільство, робітник, машина, мануфактура, знаряддя праці, засоби праці, спосіб виробництва, продуктивні сили, виробничі відносини,  винахід.

Терешкун О. Ф. Морально-етичні аспекти інструменталізації та технізації людини в сучасних біотехнологіях / О. Ф. Терешкун // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Філософія. – Вип. 535. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 194–201.

Анотація. У статті досліджується вплив сучасних біотехнологій на природу людини, способи інструменталізації та технізації індивіда. Робиться спроба оцінки майбутніх морально-етичних наслідків втручання в геном людини із селекційною метою.    

Ключові слова: наука, техніка, біотехнологія, генна інженерія, етика, мораль, евгеніка, інструменталізація, технізація, людина, технологічний імператив, категоричний імператив, генні маніпуляції. 

Публікації статей у фахових і міжнародних виданнях за 2011 р.

Терешкун О. Ф. Теологічна концепція техніки Фрідріха Дессауера / О. Ф. Терешкун // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Філософія. – Вип. 541. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 82–87.

Анотація. У статті проаналізовано теологічну концепцію техніки німецького мислителя Фрідріха Дессауера (Friedrich Dessauer), який вважає, що дійсний технічний світ зумовлений, напередзаданий сферою світу можливого. Ф. Дессауер вважав, що сучасна техніка не тільки не суперечить духу біблійних цінностей, а й повністю відповідає йому.

Ключові слова: техніка, сутність техніки, трансцендентальний світ, феномен, ноумен, світ ідей, зустріч з Богом, технічна культура, homo faber, homo inventor.

Терешкун О. Ф. Концепція індустріальної культури у філософії техніки Б. Вишеславцева / О. Ф. Терешкун // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Філософія. – Вип. 540. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 99–106.

Анотація. В статті досліджується філософія техніки російського філософа ідеалістично-релігійного спрямування першої половини ХХ ст. Бориса Вишеславцева. На основі його праць «Філософська злиденність марксизму» та «Криза індустріальної культури» робиться спроба філософсько-методологічного аналізу концепції індустріальної культури та причин її кризи, місця і ролі техніки та технократії в індустріальну епоху.

 Ключові слова: техніка, філософія техніки,  культура, індустріалізм, капіталізм, соціалізм, комунізм, технократія, демократія, суспільство, криза, свобода, особистість,  експлуатація.

Терешкун О. Ф. Сучасні біотехнології та ідентичність індивіда / О. Ф. Терешкун // Наукові записки. Серія: Філософія. – Острог: В-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2011. – Вип. 8. – С. 230–242.

Анотація. У статті здійснюється спроба розглянути сучасні біотехнології з позиції «завтрашньої сучасності», тобто очима нащадків, а також їх вплив на ідентичність та самоідентичність індивіда як стану відхилення від традиційної системи самоідентифікації.

Ключові слова: ідентичність, самоідентичність, особистість, людина, індивід, буття, техніка, біотехнології, наука, геном, інструменталізація індивіда.

Терешкун О. Ф. Технологічний імператив і гуманітарна криза в постіндустріальному суспільстві / О. Ф. Терешкун // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Філософія. – Вип. 561–562. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 175–180.

Анотація. У контексті вимоги гуманітарно-антропологічного розвитку сучасної цивілізації здійснюється аналіз техногенного розвитку, основу якого становить технологічний імператив, внаслідок чого зростає технізація людини та її  діяльності.

Ключові слова: наука, техніка, людина, технологічний імператив, антропологічна криза, гуманізація, постіндустріальне суспільство, технократизм, експансія техніки, цивілізація, культура, техносфера.   

Терешкун О. Ф. Феноменологічна концепція техніки у творчості Ф. Дессауера / О. Ф. Терешкун // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 15. – С. 30–36.

Анотація. У статті проаналізовано феноменологічну концепцію техніки німецького філософа техніки Фрідріха Дессауера (Friedrich Dessauer), який вважає, що дійсний технічний світ обумовлений сферою світу можливого. Ф. Дессауер вважав, що сучасна техніка не тільки не суперечить духу біблійних цінностей, а й повністю відповідає йому.

Ключові слова: техніка, сутність техніки, трансцендентальний світ, феномен, ноумен, світ ідей, зустріч з Богом, технічна культура.

Терешкун О. Ф. Соціальний капітал і постіндустріальний розвиток суспільства: теоретико-методологічний аналіз / О. Ф. Терешкун // Вісник Черкаського університету. Серія: Філософія. – Черкаси, 2011. – № 200. – С. 92–98.

Анотація. В статті досліджується (розглядається) наслідки розвитку науки, техніки, технологічних інновацій та їх вплив на сучасне суспільство, його соціальні норми і значення соціальних чинників, зокрема соціального капіталу, в розбудові постіндустріального суспільства, акцентується увага на вплив і значення соціального капіталу на економіку, право, культуру та політику сучасного суспільства.

Ключові слова: соціальний капітал, довіра, суспільство, техніка, наука, прогрес, постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, держава, влада, культура, моральні цінності, соціальні норми, індустріалізація, демократія, лібералізм.

Публікації статей у фахових і міжнародних виданнях за 2012 р.

Терешкун О. Ф. Ринкова економіка як техносоціальний проект ліберальної стратегії / О. Ф. Терешкун // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Філософія. – Вип. 602. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 94–101.

Анотація. У статті досліджується методологія реалізації ліберальної стратегії, здійснюється аналіз ліберальної економіки, конкурентного ринку як технологічного вирішення побудови ліберального суспільства, розбудови нової соціальної реальності, нового глобального ліберального соціального простору, що об’єднує індивідів на основі загальнолюдських, приземлених цінностей. 

Ключові слова: лібералізм, стратегія, ліберальний ринок, соціальний проект, наука, техніка, технологія, техногенність, економіка, конкуренція, культура, етика, індивід, людина, цінності, категоричний імператив, технологія справедливості, цивілізація, утопія, антиутопія.

Терешкун О. Ф. Техногенна цивілізація як реалізація проекту ліберальної науки і техніки / О. Ф. Терешкун // Вісник Черкаського університету. Серія: Філософія. – Черкаси, 2012. – № 11 (224). – С. 16–23.

Анотація. У статті досліджується методологія становлення техногенної цивілізації в результаті реалізації соціально-когнітивного проекту ліберальної стратегії, здійснюється аналіз ліберальної науки і техніки як технологічного вирішення побудови не тільки ліберального суспільства і   розбудови нової соціальної реальності,  а й нового глобального ліберального соціального простору, що об’єднує індивідів на основі загальнолюдських, приземлених цінностей. 

Ключові слова: лібералізм, стратегія, ліберальна наука, соціально-когнітивний проект, наука, техніка, технологія, техногенність, культура, етика, індивід, людина, цінності, цивілізація.

Публікації статей у фахових і міжнародних виданнях за 2013 р.

Терешкун О. Ф. Аксіологічні аспекти сучасних технологій / О. Ф. Терешкун // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Філософія. – 2013. – Вип. 638. – С. 50–56.

Анотація. Здійснено аналіз зростаючого впливу сучасних технологій на подальший розвиток людства. Розвиток сучасних технологій суттєво змінив не тільки сферу економіки, а й соціокультурну сферу. Трансформуючи соціокультурне середовище, сучасні технології впливають на світогляд людини, задають їй нову систему цінностей, відмінний від традиційного спосіб мислення, норми, ідеали, стереотипи та установки. Звернено увагу на масштабність та високоефективність сучасних технологій, які в силу високого рівня розвитку здатні не тільки докорінно змінити природу як передумову і умову життя людини і суспільства, а й трансформувати саму людину як біологічний вид, перетворивши її на постлюдину, змінивши принципово атрибути людини, її онтологію. Вибір подальшого розвитку людства залежить насамперед від тих цінностей, які визначають існування людини як суб’єкта історичного процесу. Сучасна технологізація всіх сфер людської життєдіяльності і навіть світогляду людини і суспільства іманентна механічному трактуванню людини, яке не торкається ключових смисложиттєвих питань. Послаблення впливу гуманітарних наук та розквіт технократизму призвели до системної кризи споживацького суспільства, продемонстрували духовну слабкість сучасного розвитку західної цивілізації. Аксіологічний вимір філософії техніки і сучасних технологій, який розкриває природу цінностей, їх сутність і зміст, залишається не повною мірою дослідженим і методологічно розробленим.

 Ключові слова: техніка, технологія, наука, цінності, аксіологія, культура, парадигма, інформаційні технології, комунікаційні технології, біотехнології, нанотехнології. 

Терешкун О. Ф. Философия техники в контексте классической методологии науки / О. Ф. Терешкун // Вестник СПбГУ. Серия 17: Философия. Конфликтология. Культурология. Религиоведение. – 2013. – Вып. 4. – С. 107–112.

Анотація. В контексте методологии науки Нового времени исследуется классическое понимание сущности техники. Определяются причины становления новой парадигмы техники, которая из совокупности косвенных и фрагментарных сведений, стихийно сложившихся и существующих в разных сферах естествознания, протоинженерии и философии ХIII–ХVIII столетий, превращается в самостоятельный предмет теоретического изучения и создает основания для возникновения отдельной философской дисциплины – «философии техники».

Ключевые слова: наука, методология науки, техника, философия техники, парадигма, естествознание, научная картина мира, техногенная цивилизация, классический тип рациональности.

Терешкун О. Ф. Відповідальність у контексті техніко-технологічної діяльності / О. Ф. Терешкун // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Філософія. – 2013. – Вип. 646. – С. 78–83.

Анотація. Розглянуто етичні проблеми техніки, які, будучи загальновизнаними, важливими й актуальними, продовжують займати скромне місце в рамках філософії техніки. Обгрунтовано, що розвиток техніки та її вплив на всі сфери життєдіяльності людини і суспільства спонукає до розширеного трактування категорії «відповідальністьі». Відповідальність трактується як процес, спрямований на збереження людства в майбутньому та запобігання широкомасштабним негативним наслідкам. Доведено, що в техногенній цивілізації наслідки техніко-технологічної діяльності набувають просторово-часових глобальних масштабів, а їх незворотний, кумулятивний, синергійний характер з необхідністю гостро ставить питання про розширення сфери відповідальності та переосмислення її попереднього змісту.

Ключові слова: техніка, технологія, технічна діяльність, техносфера, технічне середовище, технічний розвиток, етика, мораль, відповідальність, майбутнє, цивілізація.

Терешкун О. Ф. Антропологічний аспект еволюції техносфери / О. Ф. Терешкун // Філософські дослідження: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – Вип. 19. – С. 49–61.

Анотація. Звернення до філософського аналізу техносфери обумовлене загальнолюдською значущістю антропологічних проблем, які виникають у процесі розвитку техніки. Техносфера трактується як технічна реальність, матеріально-штучний світ, створений у результаті раціонально-стихійної діяльності людей. В результаті техніко-технологічного розвитку просторові межі техносфери закономірно розширювалися, досягнувши глобального і автономного характеру. Антропологічний аспект техносфери спрямований на дослідження техногенних змін, які призвели до трансформації людської життєдіяльності.  Для гуманістичного розвитку інтеракції «людина – техніка» здійснено парадигмальну реконструкцію основних етапів зародження та формування техносфери. Сфокусовано увагу на сучасному етапі взаємодії людини і техносфери та її впливі на людську екзистенцію. Робиться висновок про необхідність створення науково-гуманітарної концепції розвитку та взаємодії техносфери і людства, керуючись гуманістичними цілями і засобами.

Ключові слова: техніка, техносфера, біосфера, людина, технічна реальність, технізація життя, гуманізація технічного розвитку, гуманізація технічної реальності, діяльність людини, екзистенція.   

Терешкун О. Ф. Етика колективної відповідальності в технологічну епоху / О. Ф. Терешкун // Наукові записки. Серія: Філософія. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. – Вип. 14. – С. 40–44.

Анотація. Розглянуто проблему колективної відповідальності за подальший науково-технічний, технологічний, інформаційний розвиток в умовах зростання науково-технічного знання і техніко-технологічної могутності глобалізованої техногенної цивілізації як фундаментальну проблему збереження біосфери й виживання людства. Доведено, що зміна етичного статусу відповідальності зумовлена необхідністю побудови нової етики колективної відповідальності в умовах колективного характеру пізнавальної та техніко-технологічної діяльності.

Ключові слова: наука, техніка, технологія, етика відповідальності, колективна відповідальність, технологічна епоха, техногенна цивілізація, людина, технічна діяльність.

Терешкун О. Ф. Становление философии техники в контексте неклассической методологии науки / О. Ф. Терешкун // Вестник Пермского университета. Серия: Философия. Психология. Социология. – Пермь, 2013. – № 4 (16). – С. 120 – 126.

Анотація. Проведен философско-методологический анализ становления философии техники как отдельной отрасли философского знания в контексте неклассической научной рациональности последней трети ХІХ – первой половине ХХ в. Обращается внимание на существенные изменения в методологии науки, которые способствовали формированию неклассической рациональности. Определяются причины становления новой парадигмы техники и ее основные черты. Делается вывод, что современные представления о технике являются итогом длительной эволюции не только философских, но и общенаучных взглядов на технику, с помощью которых были разработаны методологические принципы, определены методологические основания и подходы, способствовавшие более глибокому осмыслению феномена техники в рамках неклассической методологии науки.

Ключевые слова: наука; техника; неклассическая методология науки; философия техники; парадигма; органопроекция; человек.

Терешкун О. Ф. Антропологическое осмысление техники в рамках неклассической научной рациональности / О. Ф. Терешкун // Приволжский научный журнал. – 2013. – № 9 (25). – С. 46–53.

Аннотация. Определяются причины становления новой парадигмы техники в рамках неклассической методологии науки. Осуществляется анализ органопроекции Э. Каппа и П. Флоренского как методологического принципа исследования генезиса феномена техники. Обосновывается тезис, что современные представления о технике являются итогом длительной эволюции не только философских, но и общенаучных взглядов на технику, с помощью которых были разработаны методологические принципы, определены методологические основания и подходы, способствовавшие более глубокому осмыслению феномена техники в рамках неклассической методологии науки.

Ключевые слова: техника, неклассическая методология науки, биологическая дисциплинарная онтология, организм, механизм, органицизм, органопроекция, человек.

Терешкун О. Ф. Натуралистическое осмысление техники в парадигме неклассической научной рациональности / О. Ф. Терешкун // Вестник Удмуртского государственного университета. – 2013. – № 3. – С. 10–16. 

Аннотация. Осуществлен философско-методологический анализ существенных изменений в методологических подходах неклассической научной рациональности, которые непосредственно повлияли на осмысление феномена техники, способствовали формированию новой парадигмы техники. Выявлена органическая связь натуралистической рефлексии техники в начале ХХ в. с господствующей в то время биологической дисциплинарной онтологией. Утверждается, что современные представления о технике являются итогом длительной эволюции не только философских, но и общенаучных взглядов на технику.

Ключевые слова: техника, организм, человек, эволюционная теория, неклассическая научная рациональность, парадигма, культура, О. Шпенглер.

Терешкун О. Ф. Техніка в сучасній картині світу / О. Ф. Терешкун // Вісник Черкаського університету. Серія: Філософія. – Черкаси, 2013. – № 31 (284). – С. 120–128.

Анотація. Звернення до філософського аналізу техніки в сучасній картині світу обумовлене, по-перше, зростанням значення техніки у житті людини і суспільства, по-друге, тим, що науково-інженерна картина світу, яка була сформована на основі принципів класичної і некласичної методології науки, застаріла. Тому ведеться активний пошук нової картини світу на теоретичній базі еволюціонізму. Принцип еволюції в рамках постнекласичної науки виявився вихідним принципом сучасної картини світу. Пошук спільної основи між світом природи і світом соціальним вказав шлях трактування єдності всіх еволюційних процесів від неорганічної форми організації матерії до органічної, соціальної і, нарешті, технічної. Інтенція до всеохоплюючої еволюційної картини завершилась трактуванням розвитку Всесвіту як самоорганізації складних людиновимірних систем. Не тільки космогенез, біогенез, соціогенез, а й техногенез є ступенями єдиного еволюційного процесу, які закономірно змінюють один одного. В цьому єдиному глобальному еволюційному процесі техніка є наступним новим ступенем самоорганізації матерії. А її руйнівна сила полягає в здатності понижувати ступені організованості інших систем, тому техніка стає небезпечною силою в еволюційному розвитку.

Ключові слова: техніка, філософія техніки, постнекласична наука, наукова картина світу, дисциплінарна онтологія, технічна картина світу, синергетика, глобальний еволюціонізм.

Публікації статей у фахових і міжнародних виданнях за 2014 р.

Терешкун О. Ф. Філософія техніки в сучасному гуманітарно-науковому дискурсі / О. Ф. Терешкун // Вісник Київського національного університету. – 2014. – Вип. 115. – С. 43–46.

Анотація. Послаблення впливу гуманітарних наук та розквіт технократизму призвели до системної кризи споживацького суспільства, продемонстрували духовну слабкість сучасного розвитку західної цивілізації. Гуманітарно-науковий дискурс у філософії техніки, який покликаний виявити вплив техніки на людину, її сутність, зміст, значення і роль у нових умовах глобального інформаційного простору, де панує диктат інструментального розуму, залишається не повною мірою дослідженим і методологічно розробленим.

Ключові слова: гуманітарно-науковий дискурс техніки, духовність, людина, науково-технічний розвиток, сингулярність, техніка, технологія.

Терешкун О. Потенціал гуманізму в гуманітарно-науковому дискурсі техніки / О. Терешкун // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ПП Вид-во «Гілея», 2014. – Вип. 86 (7). – С. 222–228.

Анотація. Проаналізовано можливості гуманізму в осмисленні сучасного техногенного розвитку цивілізації та в контексті гуманітарно-наукового дискурсу техніки. Виявлено причини дегуманізації образів людини й обґрунтовано важливість оновлення ліберального гуманізму, який створює умови для поширення ідей трансгуманізму і постгуманізму. Встановлено, що розв’язання нагальних проблем людства прямо пов’язане з гуманізацією взаємозв’язку людини і техніки. Великий вплив на усвідомлення людиною своєї самості має рефлексія буття в технізованому віті. Гуманітарно-науковий дискурс у філософії техніки постає не просто як сукупність філософських концепцій техніки, а як артикуляція місця людини в технізованій картині світу. Гуманітарно-науковий дискурс техніки зумовлений динамікою науково-технічного і технологічного розвитку цивілізації, глобалізаційними процесами, а специфіка функціонування сучасного гуманізму визначається умовами постіндустріального розвитку суспільства, розгортанням NBIC-технологій, активізацією трансгуманістичного руху та ідеями постгуманізму.

Ключові слова: гуманізм, дискурс, трансгуманізм, постгуманізм, людина, сингулярність, техніка.

Терешкун О. Ф. Антропология техники Хосе Ортеги / О. Ф.Терешкун // Гуманитарные научные исследования: научно-практический журнал. – М., 2014. – Вып. 12 (40). – Режим доступу: http://human.snauka.ru/2014/12/8511.

Аннотация.В статье выделяется и осмысляется антропология техники Х. Ортеги. Примененный  компаративный подход позволил осуществить сравнительный анализ исторических этапов развития техники, отношения человека и животного касательно природных обстоятельств, бытия человека и его продуцирования техники. Доказано, что генезис техники тесно связан с бытием человека, а техноэволюция – это эволюция отношений между человеком и техникой.

Ключевые слова: антропология техники, генезис техники, духовный мир человека, человек, Х. Ортега, техника, техноэволюция.

Публікації статей у фахових і міжнародних виданнях за 2015 р.

Терешкун О. Ф. Філософія техніки Х. Ортеги-і-Гассета / О. Ф. Терешкун // Антропологічні виміри філософських досліджень: збірник наукових праць. – Дніропетровськ, 2015. – Вип. № 7. – С. 111–123. – [Електронний ресурс]. – URL: http://ampr.diit.edu.ua/ (індексується в міжнародній наукометричній базі Web of Science).

Мета дослідження: виокремити та осмислити філософію техніки Х. Ортеги.  Завдання: розглянути в працях Х. Ортеги, по-перше, генезу та основні етапи розвитку техніки; по-друге, зв’язок природних обставин, людини і техніки; по-третє, зв’язок внутрішнього світу людини і техніки; по-четверте, зв’язок світу культури та його життєвих проектів з технікою;  по-п’яте, взаємовплив сучасної техніки і «людини маси». Методологія дослідження. Для виконання поставлених завдань застосовано компаративний підхід для порівняльного аналізу історичних етапів розвитку техніки, поведінки людини і тварини щодо природних обставин, життєвих проектів бодісатви, ідальго та джентльмена з продукування техніки. Використання функціонального підходу дозволило розкрити тісний, нерозривний зв’язок між появою та функціонуванням техніки і внутрішнім світом людини, культурою, життєвою програмою, яку вона реалізує. Елементами наукової новизни нашої розвідки є виокремлення, структурування, аналіз, узагальнення та систематизація основних ідей філософії техніки Х. Ортеги. Висновок. Підсумовуючи, слід відзначити, що Х. Ортега створює свою філософську концепцію техніки на основі певного синтезу екзистенціалізму, філософії життя та марксизму. Його раціовіталізм і є інтеграцією різних філософських течій кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Проблематика його філософії техніки надзвичайно широка. Філософ не обмежується аналізом техніки. Він ґрунтовно досліджує питання техніки у зв’язку з буттям людини, її внутрішнім світом та життєвою програмою, критикує ідею прогресу і технічного детермінізму. До кола його дослідження входять такі проблеми як зв’язок техніки і культури, спрямованість технічного розвитку і його залежність від типу культури та науки.

Ключові слова: генеза техніки, духовний світ людини, екзистенція, людина, «людина маси», Х. Ортега, техніка, техноеволюція, техносфера, філософія техніки, бодісатва, ідальго, джентльмен. 

Терешкун О. Ф. Архаїчна парадигма техніки / О. Ф. Терешкун // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. — Вип.754–755. — Філософія. — Чернівецький національний університет, 2015. — С. 119–125.

Анотація. У контексті історичних трансформацій парадигм техніки досліджується шляхом історичної реконструкції та експлікації архаїчна парадигма техніки. Головна інтенція у дослідженні архаїчної парадигми техніки – пов’язати генезу техніки зі світоглядною картиною світу первісної людини та надати історії техніки гуманістичного змісту. Доведено, що технічна діяльність первісної людини здійснювалася не в раціональних формах, а в анімістичній модальності. Встановлено, що головною особливістю анімістичного розуміння техніки було трактування природного розвитку як діяльності душі. В архаїчній культурі людина створила першу техніку: ритуал, магію, семіозис, знаряддя праці, одяг, зброю тощо. Основним способом передачі технічного досвіду була усна традиція, а також наслідування, повторювання і запам’ятовування.

Ключові слова: архаїчна парадигма техніки, техніка, парадигма, людина, ритуал, магія, світогляд, картина світу. 

Публікації статей у фахових і міжнародних виданнях за 2016 р.

Терешкун О. Ф. Особенности функционирования постнеклассической     рациональности / И. Н. Гоян, О. Ф. Терешкун // Социальное воспитание. – Витебск, 2016. – № 1 (7). – С. 12 – 20. – URL: soc-vospitanie.esrae.ru/48-83 (дата обращения: 06.03.2016).

Аннотация. Исследование направлено на выявление современных тенденций в развитии и функционировании феномена постнеклассической рациональности, в частности ее социального аспекта. С помощью функционального подхода удалось раскрыть функционирование постнеклассической рациональности в рамках постиндустриального развития, а также тесную связь разных форм рациональности как элементов постнеклассической рациональности.

Ключевые слова: рациональность, научная рациональность, техническая рациональность, технологическая рациональность, социальная рациональность, постнеклассическая рациональность.

Терешкун О. Ф. Антична парадигма техніки / О. Ф. Терешкун // Антропологічні виміри філософських досліджень: збірник наукових праць. – Дніропетровськ, 2016. – № 9. – С. 78–88. – [Електронний ресурс]. – URL: http://ampr.diit.edu.ua/ (індексується в міжнародній наукометричній базі Web of Science).

Мета дослідження – з’ясувати специфіку античної парадигми техніки. Завдання: визначити античні світоглядні універсалії, що детермінували античну картину світу; розкрити зміст античного поняття «техне». Методологія дослідження. Для виконання поставлених завдань застосовано парадигмальний підхід стосовно історичних трансформацій техніки, а також здійснено історичну реконструкцію та експлікацію продукування та розвитку техніки в Античності. Використання функціонального підходу дозволило розкрити тісний, нерозривний зв’язок між конституюванням і функціонуванням античної техніки та античними світоглядними універсаліями. Наукова новизна. Елементами наукової новизни є, по-перше, парадигмальний підхід до історичних трансформацій техніки, по-друге, дослідження техніки в рамках світоглядної картини світу, що зумовлена пануванням античних світоглядних універсалій, наповнених новим змістом, відмінним від архаїчної парадигми техніки та парадигм техніки Стародавнього Сходу. Висновок. Доведено, що історичні трансформації техніки зумовлені перш за все кардинальними змінами світоглядних універсалій, які у свою чергу призводять до нової картини світу і нового змісту та місця техніки в ній. Обґрунтовано, що розвитку техніки та включенню її у світоглядну картину світу сприяли такі чинники: по-перше, антична картина світу вже не є суто міфологічною, в неї вплітаються натурфілософські ідеї про світобудову; основу світогляду античності становить космоцентризм з ознаками логоцентризму; по-друге, вміння мислити за допомогою понять, утворювати їх, що дозволило виокремлювати раціональні міркування з практичного повсякденного досвіду і стало великим завоюванням античної філософії, першою спробою наукового осмислення світу, передумовою та основою науки як такої; по-третє, суто механічні, технічні моделі світу, які започаткували давньогрецькі філософи, поклали початок переходу до наукового раціонального пояснення природи, на відміну від попереднього – ірраціонально-містичного; по-четверте, незважаючи на те, що людина античності ще була залежною від природи, від космічної необхідності, вона вже була достатньо автономною від традиційних взірців життєдіяльності та поведінки при реалізації свого життєвого шляху; по-п’яте, принцип творчого становлення, продукування нового, який був притаманний макрокосму, природі, поширився і на його мікрокосм – людину.

Ключові слова: техне; антична техніка; антична філософія; світогляд; світоглядна картина світу; ремесло; парадигма техніки.

Публікації статей у фахових і міжнародних виданнях за 2017 р.

Терешкун О. Ф. Особливості середньовічної парадигми техніки / О. Ф. Терешкун // Вісник Черкаського університету: Серія Філософія. – Черкаси, 2017. – № 1. – С. 88–97. (індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus (ICV 2015:49.60) та Google Scholar).

Постановка проблеми. Кожна історична епоха – це своєрідна світоглядна арена боротьби та протистояння різних типів світоглядів, що формують світоглядну картину світу з їх світовідчуттям, світосприйняттям та світорозумінням. Домінування певного світогляду в ту чи іншу епоху зумовлювало розвиток чи гальмування суспільства, його різноманітних сфер. Світоглядний центризм історичних епох завжди був предметом філософського дослідження. Проте до ХХІ ст. світоглядний центризм не розглядався у контексті філософії техніки. Мета дослідження полягає у виявленні специфіки середньовічної парадигми техніки. Завдання: визначити світоглядні універсалії, які детермінували середньовічну картину світу, пов’язати розвиток та функціонування середньовічної техніки зі світоглядною картиною світу, виявити залежність й обмеженість розвитку і функціонування техніки від світоглядних універсалій Середньовіччя. Методологія дослідження ґрунтується на, по-перше, парадигмальному підході щодо історичних епохальних трансформацій техніки, по-друге, історичній реконструкції, виокремленні та експлікації середньовічної парадигми техніки, по-третє, аналізі середньовічної парадигми техніки як моделі осмислення та пояснення техніки, її включеності у світоглядну картину світу, по-четверте, функціональному підході, який дозволив виявити і розкрити тісний, нерозривний зв’язок між конституюванням і функціонуванням техніки в епоху Середньовіччя та світоглядними універсаліями зазначеної епохи. Дана методологія дозволить зрозуміти логіку історичних зрушень у розвитку техніки та її осмисленні. Головна інтенція у дослідженні парадигмальної трансформації техніки у Середні віки – пов’язати історію техніки зі світоглядними змінами, що відбувалися в історії людства, надати історії техніки більш людяніших рис. Встановлено, що філософське пояснення техніки отримало християнське релігійне трактування як наслідування ремісником Бога-творця. Прообразом та моделлю речі виступає божественна ідея, яку ремісник втілює через технічну діяльність. Ремісницька техніка – це продовження і завершення діяння Божого. Ремісник лише копіює божественні форми, втілюючи їх у матеріальних речах. Наукова новизна полягає у парадигмальному підході до історичних трансформацій техніки та дослідження техніки в рамках середньовічної світоглядної картини світу. Висновок. Доведено, що особливість середньовічної парадигми техніки зумовлена пануванням релігійного світогляду. Відповідно технічна діяльність здійснювалась не в раціоналістичних формах, а в рамках християнськи орієнтованого світогляду, де основними універсаліями виступали креаціонізм, теоцентризм, провіденціалізм та ревеляціонізм. Перспективним дослідженням історичних парадигмальних трансформацій техніки слід вважати ренесансну парадигму техніки, яка зумовлена пануванням нового світогляду, наповненого новим змістом, відмінного від попередніх епохальних світоглядів.

Ключові слова: техніка, середньовічна техніка, світогляд, світоглядні універсалії, світоглядна картина світу, парадигма техніки, Бог.

Публікації у збірниках матеріалів міжнародних конференцій:

2010 рік

1.Терешкун О. Ф. Морально-етичні цінності молоді: соціологічний аналіз / О. Ф. Терешкун, О. Пташник-Середюк // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція (10–11 травня 2010 року): Матеріали доповідей та виступів. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. – С. 156–158.

2.Терешкун О. Ф.Наука і техніка як ідеологія сучасного суспільства / О. Ф. Терешкун // Держава і глобальні соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія: Матеріали міжнар. наук.-практ. Конференції (м. Київ, 28–29 жовтня 2010 р.) —К.: НТУУ «Київський політехнічний інститут», 2010. — С. 79–80.

3.Терешкун О. Ф. Морально-етичні та правові аспекти інстументалізації та технізації індивіда в сучасних біотехнологіях / О. Ф. Терешкун // Моральні основи права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 19 грудня 2010 р.). — Івано-Франківськ, ПЮІ ЛьвДУВС. — С. 129–133.

2011 рік

4.Терешкун О. Ф. Сучасні біотехнології та індентичність індивіда / О. Ф. Терешкун // Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модернового аспектів ідентифікації» (15–16 квітня 2011 р.): Матеріали міжнародної наукової конференції. — Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 7. —  С. 122–127.

5.Терешкун О. Ф.Соціальний капітал як важливий чинник боротьби зі злочинністю та вдосконалення української державності / О. Ф. Терешкун // Доповідь на пленарному засіданні міжнародної  науково-практичної конференції «Актуальні проблеми норматичного забезпечення діяльності та професійної підготовки працівників правоохоронних органів», 15–16 квітня 2011. — Частина ІІ. — Івано-Франківськ: «Типовіт», 2011. — С. 109–111.

6.Терешкун О. Ф. Соціальний метаболізм постіндустріально суспільства / О. Ф. Терешкун // Українська філософська думка у контексті європейської філософії: Всеукраїнська науково-практична конференція (19–20 травня 2011 року): матеріали доповідей та виступів. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – С.217–220.

7.Терешкун О. Ф. Технологічний імператив і гуманітарна криза у постіндустріальному суспільстві / О. Ф. Терешкун // Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми»: Матеріали міжнародної наукової конференції (7–8 жовтня 2011р.) — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. — С. 262–265.

2012 рік

8.Терешкун О. Ф. Новоєвропейська наука, техніка і економіка як проекти ліберальної стратегії / О. Ф. Терешкун // Соціальне прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів: Матеріали міжнародної наукової конференції (1–2 березня 2012 року). — Запоріжжя: КСК-Альянс, 2012. — С. 58–61.

9.Терешкун О. Ф. Аксіологічний аспект сучасних технологій / О. Ф. Терешкун // Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конфренції «Наука ХХІ століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта» (18–19 жовтня 2012 р.). – Суми, 2012. – С. 37–39.

2013 рік

10.Терешкун О. Ф. Антропологічний концепт техносфери / О. Ф. Терешкун //Антропологічні виміри філософських досліджень [Текст]: матеріали 2ої міжнародної наукової конференції, Дніпропетровськ, 18–19 квітня 2013 р. – Д.: ДНУЗТ, 2013. – С. 56–57.

11.Терешкун О. Ф. Деякі аксіологічні аспекти сучасних технологій / О. Ф. Терешкун // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», Харків, 25-26 квітня 2013 р. – Х.: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». – С. 25–27.

12.Терешкун О. Ф. Нравственное измерение современных технологий / О. Ф. Терешкун // Довгирдовские чтения IV : философская антропология и социальная философия : материалы международной научной конференции, г. Минск, 15–16 ноября 2012 г. / Институт философии НАН Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2013. – 555 с. – С. 205-207.

13.Терешкун О. Ф. Етика відповідальності як етика майбутнього / О. Ф. Терешкун //Проблеми моралі: теорія і практика. Збірник тез учасників ІV Міжнародної конференції з етики (м. Івано-Франківськ, м. Яремче 24-25 травня 2013 р.) / під заг. ред. д-ра філософ. наук, проф. Ларіонової В.К., к-та філософ. наук, доц. Радченко О. Б. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. – С.119–121.

14.Терешкун О. Ф. Техніка в еволюційній картині світу / О. Ф. Терешкун // Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм. Матеріали Міжнародної наукової конференції 14–15 жовтня 2013 р. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2013. – С. 156–158. (Доповідь на пленарному засіданні)

2014 рік

15.Терешкун О. Ф. Філософський аналіз техніки в сучасній картині світу / О. Ф. Терешкун // Наука та сучасність: виклики ХХІ століття. – Частина ІV (філософські науки, філологічні науки, географічні науки, медичні науки, мистецтвознавство): Матеріали Міжнародної наукової конференції (31.01.2014 р.) – К.: Центр наукових публікацій, 2014. – С. 21–25.

16.Терешкун О. Ф. Гуманитарно-научный дискурс техники / О. Ф. Терешкун // ХVI Международная научно-практическая конференция по проблемам общественных и гуманитарных наук (01.02.2014 г.) Материалы конференции: Часть 2. М.: Центр гуманитарных исследований «Социум», 2014. – С. 60 – 63.

17.Терешкун О. Ф. Классическая методология как генезис проектной науки и техники /О. Ф. Терешкун // Великие преобразователи естествознания: Николай Коперник: Материалы ХХIV Международных чтений. Минск: БГУИР, 2014. – С. 50–52. (13–14 марта 2014 г.)

18.Терешкун О. Ф. Техніка і технологія як об’єктивація наукової раціональності в ліберальному суспільстві / О. Ф. Терешкун // Наука и общество: международная конференція. Ч.2 (философские науки, юридические науки, педагогические науки, психологические науки). – Донецьк: Научно-информационный центр «Знание». 2014. – С. 34–37. (15. 02. 2014 р.)

19.Терешкун О. Ф. Науково-гуманітарний дискурс у філософії техніки / О. Ф. Терешкун // Доповідь на пленарному засіданні Звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2013 р. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. (17–21 березня 2014 р.) (без публікації)

20.Терешкун О. Ф. Техніка і буття людини у філософії Хосе Ортеги-і-Гасета / О. Ф. Терешкун // Гуманізм. Людина. Особистість: Матеріали 26-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 17–18 жовтня 2014 р.) / Ред. колегія: В. С. Возняк (головний редактор), О. А. Ткаченко, В. В. Лімонченко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 123–127.

2015 рік

21.Терешкун О.Ф. Методологія визначення поняття техніки / О. Ф. Терешкун // Методология современной науки: Материалы медународной конференции (Харьков, 24.01.15 г.). – Д.: научно-информационный центр «Знание», 2015. – С. 55–58.

22.Терешкун О. Ф. Трансформація наукової раціональності / О. Ф. Терешкун // Наука в епоху дисбалансів: Матеріали міжнародної конференції (Київ 30  січня 2015). – Збірник статей. – К.: Центр наукових публікацій, 2015. – С. 56 – 59.

23.Терешкун О. Ф. Етика колективної відповідальності в технологічну епоху / О. Ф. Терешкун // Українська філософія як шлях до європейської інтеграції: Друга науково-практична Всеукраїнська конференція «Українська філософська думка у контексті європейської філософії: історія і сучасність» (29–30 травня 2015 року): Матеріали доповідей та виступів. – Івано-Франківськ: ПНУ, 2015. – С. 77–80.

24.Терешкун О. Ф. Техніка ритуалу як основа архаїчних соціокультурних практик / О. Ф. Терешкун // Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці: Матеріали міжнар. наук. конф. (Чернівці, 9–10 жовтня 2015 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 66–70.

2016 рік

25.Терешкун О. Ф. Парадигма техніки стародавньої Індії / О. Ф. Терешкун // Антропологічні виміри філософських досліджень [Текст] : матеріали 5-ої міжнародної наукової конференції, Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р. – Д.: ДНУЗТ, 2016. – С. 24–27.

Терешкун О. Ф. Основні причини багатоманітності визначень техніки / О. Ф. Терешкун // Знання. Освіта. Освіченість: Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції Вінниця, 28–29 вересня 2016 р. – В.: ВНТУ, 2016. – С. 151–153. [Елетронний ресурс]: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/znanosv/znanosv2016/schedConf/presentations

2017 рік

26.Терешкун О. Ф. Світоглядна парадигма техніки Стародавнього Китаю: конфуціанство / О. Ф. Терешкун // Антропологічні виміри філософських досліджень [Текст]: матеріали 6-ої міжнародної наукової конференції, Дніпро, 13-14 квітня 2017 р. – Дніпро: ДНУЗТ, 2017. – С. 16–19.

27.Терешкун О. Ф. Техніка у світоглядній картині світу Стародавнього Китаю: даосизм / О. Ф. Терешкун // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: Збірник матеріалів XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 20 – 21 квітня 2017 р. – Харків: Нац. аерокосмічний у-т ім. М. Жуковського «ХАІ», 2017. – С. 11–13.

2018 рік

28.Терешкун О. Ф. Концепт техніки як антропологічний код відношення людини і природи / О. Ф. Терешкун // Антропологічні виміри філософських досліджень [Текст]: матеріали 7-ої міжнародної наукової конференції, Дніпро, 19-20 квітня 2018 р. – Дніпро: ДНУЗТ, 2018. – С. 7–10.

Публікації у 2019 р.

29. Терешкун О.Ф. Ціннісний вимір технологізації глобалізацій них процесів / Захарчук Є.О., Терешкун О.Ф. // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. -2019. – №2 (54). – С. 445–452.

30. Терешкун О.Ф. Світоглядні виміри парадигми техніки доби Відродження. – Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 813. – Філософія. – Чернівецький національний університет, 2019. – С. 119–125 (індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).

Публікації у 2020 році

31. Терешкун О.Ф. Філософія: терміни і поняття: Навчальний енциклопедичний словник / під редакцією В. Л. Петрушенка // Терешкун О.Ф. – Львів: Новий Світ-2000, 2020.  – 492 с.