НАУКОВА РОБОТА

Науково-дослідна робота кафедри філософії, соціології та релігієзнавства є пріоритетним напрямом діяльності викладацького колективу. За останніх 5 років викладачами кафедри філософії, соціології та релігієзнавства опубліковано 8 монографій, 138 наукових статей. Науковці кафедри публікують результати досліджень у фахових виданнях України, Польщі, Німеччині та інших країн. Кафедра філософії, соціології та релігієзнавства працює над розробкою ряду науково-дослідних напрямків, пов’язаних з соціально-політичними, управлінськими та духовними проблемами суспільного розвитку.

На кафедрі філософії, соціології та релігієзнавства діє філософська школа під керівництвом проф. Ларіонової В.К. На кафедрі виконуються 2 науково-дослідні роботи: з історії філософії «Історичний розвиток філософії як чинник світового цивілізаційного процесу» (номер державної реєстрації роботи: 0106 U003091, термін виконання: 2012-2019 та соціології «Інституційні зміни Прикарпатського регіону» (номер державної реєстрації: 0115U001695, термін виконання: 2015-2022).

У процесі виконання комплексної науково-дослідної роботи захистили дві докторські: Гоян І.М. – «Психологізм в західноєвропейській філософії ХІХ-початку ХХ ст.», Надурак В.В. «Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики: етико-філософський аналіз», 11 кандидатських дисертацій. Також підготовлено до захисту докторську дисертацію «Гуманітарно-наукові парадигми техніки: антропологічний та аксіологічний виміри» доцентом Терешкун О.Ф. Активно працюють над написанням докторських дисертацій науковці кафедри – Будз В.П., Дойчик М.В., Гнатюк Я.С. Науковці кафедри здійснюють дослідження ціннісного виміру буття людини та суспільства, особливостей самовираження людської особистості, чинників суспільної трансформації, морально-етичних проблем сучасного українського суспільства. З 1996 року на факультеті розпочато публікацію фахового видання «Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія».

З 1999 року кафедрами філософії та 3-х кафедр психологічних наук започатковано видання фахового журналу – «Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки». На даний час видано 20 випусків. Готовий до видання 21-й випуск. Публікації присвячені розгляду широкого кола актуальних проблем, з історії філософії, етики, філософського осмислення проблем людини, соціально-економічної, соціокультурної сфер суспільного життя, теорії пізнання, логіки, філософської антропології, філософських аспектів релігієзнавчих, соціологічних, культурологічних досліджень. Кафедра також бере участь у підготовці інших видань за підсумками проведення низки міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій, семінарів та симпозіумів.

Пріоритетними для науковців кафедри є такі наукові напрямки досліджень: етика, історія філософії, соціальна філософія, ґендерні дослідження, соціологія культури, релігієзнавство, філософська україністика. Відзначаються вагомим доробком проф. Гоян І.М. з історії філософії та прикладних тем, зокрема з епістемології радикального конструктивізму, проф. Ларіонова В.К. – з історії етики та особливостей функціонування моралі в структурі соціального життя, проф. Голянич М.Ю. – з філософії майбуття та історії футурологічних досліджень, проф. Надурак В.В. – з вивчення системи суспільної моралі та прийняття моральних рішень. Доценти – Гнатюк Я.С., Терешкун О.Ф., Будз В.П. плідно розробляють проблеми логіки, філософії техніки, соціальної філософії. Доценти – Гайналь Т.О., Кучера І.В. – з проблем забезпечення рівних прав та реалізації можливостей жінок в Україні та теоретичної проблематики проведення соціологічних досліджень, проведення літніх шкіл та тренінгів, залучення студентів до соціологічних досліджень в Прикарпатському регіоні. Впродовж останніх років були проведені наукові заходи: 2011 рік – Всеукраїнська науково-практична конференція: «Українська філософська думка у контексті європейської філософії». 2013 рік – 4-та Міжнародна наукова конференція: «Проблеми моралі: теорія та практика». 2015 рік – 2-га науково-практична всеукраїнська конференція: «Українська філософська думка у контексті європейської філософії: історія та сучасність». Узагальнюючі результати наукових досліджень викладачів кафедри філософії, соціології та релігієзнавства належним чином відображені у низці монографій, збірках наукових статей, навчальних посібниках, матеріалах конференцій. З 2013 року щорічно кафедрою проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, магістрантів і студентів «Людина як предмет філософської рефлексії».

Кафедра філософії, соціології та релігієзнавства запланувала на наступні роки здійснити такі заходи в навчальній та науково-методичній роботі:

• розробити плани та запровадити нові спеціалізації для студентів випускного курсу;

• конкретизувати завдання удосконалення викладання дисциплін та організації навчального процесу у відповідності з вимогами Закону України «Про вищу освіту» щодо формування компетентностей здобувачів вищої освіти, їх професійних, світоглядних та громадянських якостей;

• продовжити розробку з врахуванням новітніх підходів до підготовки навчальних посібників, навчально-методичних практикумів та іншої методичної літератури у друкованому та електронному варіантах із дисциплін спеціальності «Філософія»;

• розширити співпрацю з спорідненими кафедрами та відповідними інституціями сусідніх країн – Литви, Молдови, Польщі, Румунії та Словаччини, а також з університетами Німеччини, Канади, США.