Алла Макарова

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника

Навчалася в докторантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка (2019-2022 р.). Дата затвердження – протокол № 8 засідання Вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка від 20.09.2019 р. Спеціальність – «033» Філософія. Тема дисертаційного дослідження: «Архетип як ціннісна детермінанта діяльності: соціально-філософський аналіз».

Пройшла ряд вебінарів. Вебінар з написання наукових статей англійською мовою (Львівський медичний університет імені Данила Галицького) – (5 кредитів за участь, є сертифікат) – лютий 2021. Вебінар «Masterclass for authors and aditors “Elements of Success in Scientific Writing and Editing» (Львівський медичний університет імені Данила Галицького) – (5 кредитів за участь, є сертифікат) – 21.03.2021. Пройшла міжнародне стажування без відриву від виробництва “Foundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience” (Zustrich Foundation, Career Development Center of NGO Sobornist, Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education) (Україна – Польша), 24.04 -30.05.2021 р. Є сертифікат (180 год./ 6 ECTS credits).

Народилася 8 лютого 1979 р. Закінчила філософський факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2001 р.) спеціальність «Філософія». Навчалася в аспірантурі в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (кафедра філософії; 2001–2004 рр.).

Тема кандидатської дисертації: «Ідея соціальної справедливості в українській філософії другої половини ХІХ – початку ХХ століть» (2009 р.).

Працювала в 2001–2010 рр. в Інституті менеджменту та економіки «Галицька академія», має кваліфікацію «Викладач коледжу». З 2012 р. – доцент кафедри філософії та соціології філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Пройшла наукове стажування на кафедрі історії філософії Львівського національного університету імені Івана Франка (травень–червень 2014 р.).

Читає курси: «Філософія», «Соціологія», «Логіка».

Бібліографія праць:

 Макарова А. О. Справедливість як категорія морально-правової свідомості / А. О. Макарова // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2002. – Вип. IІІ. – С. 113–122.

Макарова А. О. Принцип соціальної рівності: особистісний вимір / А. О. Макарова // Проблема особистості в науці: результати та перспективи досліджень : тези доповідей П’ятої Міжнар. конф. молодих науковців 26–27 вересня 2002 року. – К., 2002. – С. 17–19.

Макарова А. О. Співвідношення понять «рівність» і «справедливість» : контури їх змістовного розрізнення / А. О. Макарова // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2003. – Вип. IV. – С. 9–18.

Макарова А. О. Справедливість як категорія української філософії / А. О. Макарова // Наука. Релігія. Суспільство. – 2003. – № 3. – С. 360–366.

Макарова А. О. Специфіка трактування категорії справедливості в економічній теорії та практиці / А. О. Макарова // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. Серія : Економіка і підприємництво. – 2004. – № 5. – С. 54-57.

Макарова А. О. Особливості тлумачення справедливості у філософській україністиці: європейський контекст / А. О. Макарова // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2005. – Вип. VІІ. – С. 9–17.

Макарова А. О. Чинники українського націотворення / А. О. Макарова // Наукові вісті. Інститут менеджменту та економіки «Галицька академія». – 2006. – № 7 (10). – С. 76–79.

Макарова А. О. Концепція справедливості Г. С. Сковороди в контексті ідей української філософії другої половини ХІХ – початку ХХ століття / А. О. Макарова // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2006. – Вип. ХІІІ.

Макарова А. О. Поняття справедливості : плюралізм термінологічного визначення / А. О. Макарова // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2007. – Вип. Х. – С. 9–15.

Макарова А. О. Детермінації справедливості : структурно-типологічний аналіз / А. О. Макарова // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / відп. ред. : М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К. : ВЦ КНЛУ, 2007. – Вип. 20. – С. 76–82.

Макарова А. О. Подвійна сутність соціальної справедливості / А. О. Макарова // Гілея. – К., 2007. – Вип. 9. – С. 76–83.

Макарова А. О. Соціальна справедливість як категорія української філософської думки некласичного періоду / А. О. Макарова // Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., (Івано-Франківськ, 17–18 листопада 2007 р.) / наук. ред. О. М. Сич. – Івано-Франківськ : МістоНВ, 2007. – С. 381–390.

Макарова А. О. Аксіологічні диспозиції справедливості в українській філософії / А. О. Макарова // Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства : Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Івано-Франківськ 27–28 квітня 2007 року). – Івано-Франківськ, 2007. – С. 62–64.

Макарова А. О. Характерні риси дослідження справедливості в українській філософії / А. О. Макарова // Наукові вісті: Приватний вищий навчальний заклад «Галицька академія». – 2009. – № 15 (8) : Економічні та суспільні науки. – С. 104–107.

Макарова А. О. Справедливість як категорія української філософії / А. О. Макарова // Степан Михайлович Возняк : збірник на пошану (до 80-річчя від дня народження) / упоряд. О. Б. Гуцуляк ; відп. ред. М. В. Бігусяк ; автор передм. М. К. Фіглевський. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І. Я., 2009.

Макарова А. О. Особливості аналізу ідеї соціальної справедливості українськими мислителями другої половини ХІХ – початку ХХ століть / А. О. Макарова // Прикарпатський вісник Наукового Товариства імені Шевченка. 2009. – Вип. 3 (7). – С. 40–53.

Макарова А. О. Смисл і значення філософії як навчальної дисципліни / А. О. Макарова // Наукові вісті: Приватний вищий навчальний заклад «Галицька академія». – 2010. – № 17 (1) : Економічні та суспільні науки. – С. 119–122.

Макарова А. О. Історико-філософське дослідження ідеї соціальної справедливості в контексті національного самовизначення українства / А. О. Макарова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філософія. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – Вип. 7. – С. 80–85.

Макарова А. О. Категорія «справедливості»: філософсько-методологічний аналіз у контексті сучасності // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства : матеріали доповідей та виступів Всеукр. наук.-практ. конф., 10–11 травня 2010 року. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – С. 89–91.

Макарова А. О. Гуманізм української філософії як реформаторська ознака історичного часу // Українська філософська думка у контексті європейської філософії : матеріали доповідей та виступів Всеукр. наук.-практ. конф., 19–20 травня 2011 року. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – С. 35–37.

Макарова А. О. Діалектика світоглядних акцентів як фактор формування культурно-філософських епох / А. О. Макарова // Діалектика духовних процесів : матеріали Всеукр. конф. студентів-філософів та молодих науковців (Дрогобич, 2011 р.) / ред. кол. : В. С. Возняк (гол. ред.), Р. Р. Станчак, С. В. Возняк. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогоб. держ. педагог. ун-ту ім. І. Франка, 2011. – Вип. 3. – С. 56–61.

Макарова А. О. Техноцентризм як світоглядна антитеза антропоцентризму: впливи на українське молодіжне середовище / А. О. Макарова // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Філософські науки / гол. ред. В. С. Пазенок. – К. : КУТЕП, 2011. – Вип. 9. – С. 163–175.

Макарова А. О. Аналіз аксіологічних підвалин підходів до справедливості в контексті змін світоглядної парадигми / А. О. Макарова // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 563–564. – С. 271–277.

Макарова А. О. Актуальні та перспективні напрямки соціологічних досліджень в Україні / А. О. Макарова // Перспективы развития науки в ХХІ веке : Междунар. конф., (г. Донецк, 16 мая 2013 г.). – Донецк : Центр научных публикаций, 2013. – С. 147–151.

Макарова А. О. Про деякі аспекти екзистенційного самотворення людини / А. О. Макарова // Творчість о. Павла Флоренського у контексті філософії та культури російського Срібного віку : матеріали Міжнар. наук. конф., 2012 р. – Вип. 19. – С. 322–329.

Макарова А. О. Творческий путь и философское наследие И.А. Ильина / А. О. Макарова // Проблемы российского самосознания : патриотизм, гражданственность и отечественная культура : материалы Х Междунар. науч. конф., 8–10 октября 2013 г. – Белгород, 2013.

Макарова А. О. Гуманізм як антитеза антропоцентризму / А. О. Макарова // Діалекетика духовних процесів-12 : Людяність як екзистенціал : Всеукр. конф. студентів-філософів та молодих науковців, 25–28 квітня 2013 р.

Макарова А. О. Етичні рефлексії над проблемою справедливості в українській філософії другої половини ХІХ століття / А. О. Макарова // Проблеми моралі : теорія та практика : зб. тез учасників IV Міжнар. наук. конф. з етики, (м. Івано-Франківськ, м. Яремче 24–25 травня 2013 р.). – Івано-Франківськ, 2013. – С. 43–45.

Макарова А. О. Універсальний, універсалізуючий та універсалістський зміст космоцентризму / А. О. Макарова // Космічне мислення і сучасність : Міжнар. наук.-гром. конф., 6–7 грудня 2013 року / Київський національний лінгвістичний університет. – К., 2013.

Макарова А. О. Дві моделі діалогу людини із сакральним Божественним у творах Ансельма Кентерберійського / А. О. Макарова // Вісник Прикарпатського національного університету. Філософські та психологічні науки. – 2013. – Вип. 17. – С. 95–101.

Макарова А. О. Метафізичні ролі людини крізь призму історії філософії / О. А. Макарова // Людина як предмет філософської рефлексії : Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 7–10 листопада 2013 р.

Макарова А. О. Розвиток ідеї соціальної справедливості в українській традиції: історико-філософський огляд / А. О. Макарова // Вісник Прикарпатського національного університету. Філософські та психологічні науки. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 18. – С. 22–30.

Макарова А. О. Теоретико-методологічні аспекти профілактичної роботи щодо насильства у школі / А. О. Макарова // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сімя на захисті прав дітей : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред. проф. О. Кікінежді. – Тернопіль : Стереоарт, 2014. – С. 677–679.

Макарова А. О. Орієнтації на систему та структуру як основи стратегії життєтворення особистості / А. О. Макарова // Людина як предмет філософської рефлексії: проблема свободи : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, 23–26 жовтня 2014 р. – Івано-Франківськ, 2014.

Макарова А. О. Ідеалісти та матеріалісти: аспекти взаморозуміння та взаємодії / А. О. Макарова // Творчість о. Павла Флоренського у контексті філософії та культури російського Срібного віку : матеріали Міжнар. наук. конф. – Дрогобич, 2014. – Вип. 21.

Макарова А. О. Практикум з соціології : для студентів галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» / А. О. Макарова. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 136 с.

Макарова А. О. Філософія : навч. посіб. для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» спеціальності 6.01010201 «Початкова освіта». – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 90 с.

Макарова А. О. Соціологія : навч.-метод. реком. : посіб. для студ. галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» / А. О. Макарова. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 80 с.