Віктория Ларіонова

доктор філософських наук, професор кафедри філософії та соціології філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Народилася 26 листопада 1954 р. в м. Станіслав (Івано-Франківськ). Закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1978 р.; спеціальність «Історія і педагогіка»), аспірантуру в Ленінградському педагогічному інституті ім. О. Герцена (1985–1988 рр., кафедра релігієзнавства та культурології), докторантуру в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка (1994–1997 рр., кафедра етики, естетики та культурології).

Тема кандидатської дисертації: «Релігія як фактор виховання духовних потреб молоді» (1988 р.).

Тема докторської дисертації: «Етика Абсолюту російської філософії інтуїтивізму (М. О. Лосський і С. Л. Франк)» (1997 р.).

З 1979 р. плідно працює на науково-педагогічній ниві в Івано-Франківському державному педагогічному інституті ім. В. Стефаника (нині – Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника). З 1997 р. – професор кафедри філософії та соціології.

У 2002-2016 рр. завідувала кафедрою філософії та соціології, яка під керівництвом Ларіонової  В. К. успішно забезпечувала читання філософських дисциплін на всіх спеціальностях університету. Активно сприяла відкриттю спеціальностей «Філософія» і «Соціологія» у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Успішно здійснює керівництво аспірантурою за спеціальністю 09.00.07 – етика. Під її керівництвом випускниками аспірантури захищено 10 кандидатських дисертацій.

З 1998 по 2006 рр. була членом спеціалізованої вченої ради по філософії і психології права Київської національної академії внутрішніх справ України, членом спеціалізованої вченої ради Київського національного університету ім. Т.  Шевченка за спеціальністю «Етика та естетика». На даний час є членом спеціалізованої вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство), 17.00.06 – декоративно-прикладне мистецтво. Член спеціалізованої вченої ради Національної академії внутрішніх справ України по спеціальності 12.0012 – філософія права (м. Київ).

У 2009 р. під керівництвом Ларіонової В.К. проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Етико-аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства», у 2010 р. – Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства», у 2011 р. – Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Українська філософська думка у контексті європейської філософії», у 2013 – міжнародну наукову конференцію з етики «Проблеми моралі: теорія та практика»,  у 2015 р. – науково-практичну конференція «Українська філософська думка у контексті європейської філософії:  історія і сучасність».

Читає курси з різних філософських дисциплін на філософському факультеті.

Навчально-методичні посібники: «Етика та історія етичних учень», «Філософія релігії», «Історія національних (етнічних) релігій», «Феноменологія релігії», «Історія російської філософії».

Сфера наукових інтересів: етика, філософія релігії, історія російської релігійної філософії.

Бібліографія праць:

 Ларіонова В. К. Етика Абсолюту С. Л. Франка : монографія / В. К. Ларіонова. – К. : ВІПОЛ, 1996. – 100 с.

Ларіонова В. К. Етичні теорії російського інтуїтивізму (М. О. Лосського, С. Л. Франка) : монографія / В. К. Ларіонова. – К. : ВІПОЛ, 1997. – 186 с.

Ларионова В. К. Парадоксы морального сознания в литературе эпохи русского барокко / В. К. Ларионова // Человеке в культуре русского барокко : сб. статей по материалам Междунар. конф., 28–30 сентября 2006 г. / под ред. М. С. Киселевой. – М. : ИФ РАН, 2007. – С. 85–95.

Ларионова В. К. А. Ильин: философия духовного опыта : монография / В. К. Ларионова. – Забрюкен : LAP LAMBERT Akademik Publishing, 2014. – 243 с.

Ларіонова В. К. Життєва мета особистості : практикум / В. К. Ларіонова // Психологія і педагогіка життєтворчості : навч.-метод. посіб. / за ред. член-кор. НАН Л. В. Сохань, канд. істор. наук І. Г. Єрмакова. – К. : ВІПОЛ, 1996. – 792 с.

Ларіонова В. К. Філософія релігії : посіб. / В. К. Ларіонова. – Івано-Франківськ : Вид-во «Гостинець», 2004. – 148 с.

Ларіонова В. К. Історія етичних учень : посіб. / В. К. Ларіонова. – Івано-Франківськ : Вид-во «Гостинець», 2004. – 192 с.

Ларіонова В. К. Історія національних (етнічних) релігій : навч. посіб. / В. К. Ларіонова. – Івано-Франківськ : Вид. І. Я. Третяк, 2010. – 388 с.

Ларионова В. К. Феноменология религии : учеб. пособ. для студ. спец. «религиоведение» / В. К. Ларионова. – Ивано-Франковск : Симфония форте, 2010. – 128 с.

Ларіонова В. К. Історія російської філософії : навч. посіб. / В. К. Ларіонова. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 196 с.

Ларіонова В. К. До питання про предмет соціальної етики / В. К. Ларіонова // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. IІ. – С. 101–105.

Ларіонова В. К.Методологічні підстави історико-етичного дослідження / В. К. Ларіонова // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ, 2003. – Вип. V. – С. 3–9.

Ларіонова В. К. Раціональне осмислення моральних пріоритетів сучасності / В. К. Ларіонова // Проблеми гуманітарної підготовки працівників ОВС в умовах європейської інтеграції. – Івано-Франківськ, 2003.

Ларіонова В. К. Моральні цінності і способи їх артикуляції / В. К. Ларіонова // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2004. – Вип. VI. – С. 38–45.

Ларіонова В. К. Глобальна етика в контексті нової цивілізаційної парадигми / В. К. Ларіонова // Українська етнопедагогіка у контексті розвитку сучасних теорій виховання та навчання. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – С. 24–32.

Ларіонова В. К. Проблема долі в західноєвропейській філософії / В. К. Ларіонова // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ, 2006. – Вип. VIII. – С. 41–50.

Ларіонова В. К. Культурна самоідентифікація особистості / В. К. Ларіонова // Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри : матеріали Міжнар. наук. конф., 26–27 жовтня 2007 р. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 177–180.

Ларіонова В. К. Йов Кондзенлевич: ієромонах і геніальний мислитель / В. К. Ларіонова // Мистецтвознавство 07(1). – Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2007. – С. 9–20.

Ларіонова В. К. Моральні цінності та способи їх артикуляцій / В. К. Ларіонова // Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства : Всеукр. наук.-практ. конф., 27–28 квітня 2007 р. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 184–185.

Ларионова В. К. Нравственная ценность культурной традиции / В. К. Ларионова // Философское наследие Беларуси как духовная основа самоидентификации нации : материалы Междунар. науч. конф., (Минск, 8–9 ноября 2007 г.). – Минск, 2007. – С. 125–129.

Ларіонова В. К. Символіка ікони як відображення та трансляція духовно-світоглядних орієнтирів людини / В. К. Ларіонова // Мистецтвознавство 08. – Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2008. – С. 37–48.

Ларіонова В. К. Реалії сімейного виховання дітей в умовах масової культури / В. К. Ларіонова // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. ХХІІ–ХХІІІ. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 53–56.

Ларіонова В. К. Моральнісний вимір соціальної пам’яті / В. К. Ларіонова // Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність : матеріали Міжнар. наук. конф. : тези. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 245–249.

Ларіонова В. К. Антропологічна спрямованість філософії неотомізму / В. К. Ларіонова, Л. В. Борисевич // Україна і Ватикан. – Вип. 1 : Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжнародних проблем. – Івано-Франківськ – К., 2008. – С. 412–418.

Ларіонова В. К. Моральнісний вимір соціальної пам’яті / В. К. Ларіонова // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2009. – Вип. ХІІ. – Івано-Франківськ : Плай. – С. 101–106.

Ларіонова В. К. Ціннісні підстави індивідуального буття / В. К. Ларіонова // Етико-аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства. – Івано-Франківськ : Видавець І. Я. Третяк, 2009. – С. 35–44.

Ларіонова В. К. Теоретичні основи вивчення історичної пам’яті / В. К. Ларіонова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Серія : Філософія. – Вип. 464–465. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 30–34.

Ларіонова В. К. Виховний потенціал соціальної пам’яті / В. К. Ларіонова // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі : Сьомий Міжнар. симпозіум, 29–30 травня 2009 року. – Івано-Франківськ, 2009.

Ларіонова В. К. Ціннісні засади соціальної етики / В. К. Ларіонова // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства : матеріали доповідей та виступів Всеукр. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2010 року). – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – С.85–88.

Ларионова В. К. Гуманизм как этическая категория / В. К. Ларионова // Информационно-образовательные и воспитательные стратегии в современном обществе: национальный и глобальный контекст : Междунар. науч. конф., 12–13 ноября 2009. – Минск : Ин-т философии НАН Беларусии, 2010.

Ларионова В. К. Антропология И. В. Киреевского как учение о духовной сфере / В. К. Ларионова // Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде: Ф. М. Достоевский и канун третьего тысячелетия. Становление классической русской философской традиции: от И. В. Киреевского до Д. Л. Андреева. – К. : Киев. Русь, 2010. – Вып. 5–6. – С. 152–166.

Ларіонова В. К. Метаморфози совісті / В. К. Ларіонова // Вісник Прикарпатського університету. Філософські та психологічні науки. – Вип. ХІІІ. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 68–74.

Ларіонова В. К. Філософія релігії С. Л. Франка / В. К. Ларіонова // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Вип. ХІV. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 140–147.

Ларіонова В. К. Місце феноменології релігії в системі релігієзнавства / В. К. Ларіонова // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 15. – С. 85–95.

Ларіонова В. К. Моральний вчинок в умовах виклику та вибору ідеалів сучасним українським суспільством / В. К. Ларіонова // Українська філософська думка у контексті європейської філософії : тези. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – С. 212–215.

Ларіонова В. К. Моральний вибір: феномен свідомості і поведінки / В. К. Ларіонова // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 16. – С. 120–126.

Ларіонова В. К. Якість життя в аспекті моральної творчості / В. К. Ларіонова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Серія : Філософія. – Вип. 646–647. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 205–210.

Ларіонова В. К. Моральне відчуження (етико-філософський аналіз) / В. К. Ларіонова // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 17. – С. 56–61.

Ларионова В. К. Единство истины, добра и красоты в философии жизни И. А. Ильина / В. К. Ларионова // Єдність Істини, Добра і Краси : зб. на пошану професора Віри Серафимівни Мовчан. – Дрогобич, 2013. – С. 93–104.

Ларіонова В. К. Феномен російського філософського зарубіжжя початку ХХ ст. / В. К. Ларіонова // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 23–24 : До 20-ліття утворення кафедри історії слов’ян і 80-річчя професора Петра Федорчака. – С. 167–173.

Ларіонова В. К. Методологічні основи сучасної філософської етики / В. К. Ларіонова // Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм : матеріали Міжнар. наук. конф., 14–15 жовтня 2013 р. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 67–70.

Ларіонова В. К. Моральні принципи «індивідуалістичного» гуманізму / В. К. Ларіонова // Гуманізм. Людина. Екзистенція : матеріали 25-х Міжнар. людинознавчих філософських читань. – Дрогобич : Ред.-видав. відділ Дрогоб. держ. педаг. ун-ту ім. І. Франка, 2013. – С. 226–233.

Ларіонова В. К. Екзистенціали людського буття як предмет етичного аналізу / В. К. Ларіонова // Проблеми моралі: теорія та практика : зб. тез учасників IV Міжнар. наук. конф. з етики. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – С. 17–19.

Ларионова В. К. Религиозно-философская антропология В. В. Зеньковского и проблемы духовного совершенствования человека / В. К. Ларионова // Человек и религия : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 14–16 марта 2013 г. – Минск : Изд-во «Четыре четверти», 2013. – С. 423–436.

Ларіонова В. К. Мораль і глобальні проблеми сучасності / В. К. Ларіонова // Дні науки філософського факультету – 2014 : матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук. конф. (м. Київ 15–16 квітня 2014 р.). – К., 2014. – Ч. 6. – С. 173–175.

Ларионова В. К. Моральное постижение страдания в контексте духовного роста личности / В. К. Ларионова // Гуманізм. Людина. Особистість : матеріали 26-х Міжнар. людинознавчих філософських читань. – Дрогобич, 2014. – С. 137–140.

Ларіонова В. К. Формування моралі громадянськості: соціальні і індивідуальні моделі / В. К. Ларіонова // Проблеми формування громадянської думки в сучасній Україні : матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листопада 2014 року. – К., 2014. – С. 10–14.

Ларіонова В. К. Професійна (академічна) філософсько-етична думка України // Матеріали доповідей та виступів другої, всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська філософська думка у контексті
європейської філософії: історія і сучасність» — 29—30 травня 2015 року (м. Івано-Франківськ). — С. 58—62.

Ларіонова В. К. Герменевтична методологія гуманітарних наук // Матеріали міжнародної наукової
конференції «Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці» — 9-10 жовтня 2015 р. — м. Чернівці. — С. 240-245.

Ларіонова В. К. Моральний сенс свідомості // Матеріали 27-х Міжнародних філософських читань «Гуманізм. Людина. Свідомість». — Дрогобич. — 2015 р.

Ларіонова В. К. Метафизика конкретного идеал-реализма Н.О. Лосского/ Творчість М . О Лосського у
контексті філософії та культури російського Срібного вікук. Мітаріали міжнародної наукової конференції
Випуск двадцять перший. Дрогобич 2016 р.

Ларіонова В. К. Трактування людської взаємозалежності у фігуративній соціології Норберта Еліаса // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Серія «Філософія». 2016. Вин. 20. – 194 с. -С. 176-181.