Ірина Кучера

кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника

Проходила стажування в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича кафедра соціології та місцевого самоврядування. Тема стажування: «Соціокультурна трансформація сучасного українського суспільства» Довідка № 2/13-1493 від 01.06.2017 р.  /150 год./5 кредит ЄКТС. Проходила стажування в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника MoPED TRENING FOR THE ACADEMIC STAFF OF THE PNU: IMPLEMENTATION OF BEST EUROPEAN PRACTICES SN EDUCATIONAL PROCESS. 29.05–31.05.2019 р. /30 год./1  ЄКТС. А також: навчання для педагогічних працівників за програмою «Основи сім’ї». 27 – 28.02.2020 р /16 год. Освітня платформа Prometeus, сертифікат; тема: «Практична соціологія для професіоналів медіа»  d37038a5be5343f0915e669a18ff8637 від 28.1.2020 р.; /30 год./1  ЄКТС. Освітня платформа Prometeus, сертифікат; тема:«Соціологія та соціальні дослідження: що, як, навіщо», від 04.04. 2020 р. Освітня платформа Coursera, сертифікат; тема: «Как читать фотографию» coursera.org/verif y/MU7CMPUBQVTE від 28.09.2020 р. НАПНУ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, свідоцтво; ПК-35946459/003919-20 реєстр. №3919, від 12.02.2021 року /30 год./ 1 ЄКТС. Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Тема: “Fundraising and organization of project activities in educational establishment: European experience” SZFL-000372 12.06.-18.07. 2021р./180 год. / 6 ЄКТС. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,   сертифікат; тема: “Педагогіка партнерства: техніки зворотнього зв’язку у форматі дистанційного/очного навчання” СЕ22 №1040 26-29 січня 2022 р /30 годv./ 1 ЄКТС

Народилася 22 квітня 1977 р. Закінчила історичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (1999 р.), спеціальність «Історія». Навчалася в аспірантурі (без відриву від виробництва) в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (кафедра історії слов’ян; 1999 – 2004 рр.).

Тема кандидатської дисертації: «Політика російської окупаційної адміністрації у Східній Галичині в 1914–1917 рр.» (2006 р.).

З 2010 р. працює на посаді доцента кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Вчене звання доцента отримала у 2013 р.

Читає курси: «Соціологія культури і освіти», «Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз», «Соціологія реклами та споживання», «Соціологія», «PR та реклама», «Історія української культури».

Сфера наукових інтересів: класовий аналіз суспільства, нерівність в сучасних суспільствах, культурні процеси в сучасному українському суспільстві.

Життєве кредо: «Мудрого необхідність веде, дурного – волочить за собою».

 

Бібліографія праць:

Кучера І. В. Східна Галичина в суспільно-політичній думці та зовнішній політиці Росії напередодні Першої світової війни / І. В. Кучера // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2009. – Вип. 16. – С. 56–63.

Кучера І. В. Ціннісні виміри освіти в сучасному соціумі / І. В. Кучера // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства : матеріали доповідей та виступів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10–11 травня 2010 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – С. 141–143.

Кучера І. В. Джерела формування нового ідеалу людини в українській філософії ХVI – першій половині XVII ст. / І. В. Кучера // Українська філософська думка у контексті європейської філософії : матеріали доповідей та виступів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2011 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – С. 67–69.

Кучера І. В. Громадянське суспільство як вимір правової держави / І. В. Кучера // Моральні основи права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 16 грудня 2011 р.). – Івано-Франківськ : ПЮІ МВДУВС, 2011. – С. 32–35.

Кучера І. В. Динаміка соціоструктурної трансформації в сучасній Україні // І. В. Кучера // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2011. – Вип. 15. – С. 68–73.

Кучера І. В. Етнічна ідентичність етнонаціональних спільнот України / І. В. Кучера // Гілея : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 59 (№ 4). – С. 455–459.

Кучера І. В. Зовнішня трудова міграція в сучасному українському суспільстві: стан та соціальні наслідки / І. В. Кучера // Гілея : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 62 (№ 7). – С. 411–416.

Кучера І. В. Політична культура: концептуальний аспект / І. В. Кучера // Соціальне прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів : матеріали Міжнародної наукової конференції, 1–2 березня 2012 року. – Запоріжжя : КС-Альянс, 2012. – С. 116–118.

Кучера І. В. Особливості трансформації соціальної структури сучасного українського суспільства / І. В. Кучера // Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів : матеріали доповідей та виступів Всеукр. наук.-теорет. конф., 11–12 жовтня 2012 року. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – С. 64–67.

Кучера І. В. Етнічна ідентичність як соціокультурний феномен / І. В. Кучера // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. праць. – К.: Вид-во Нац. педаг. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 25. – С. 49–53.

Кучера І. В. Освіта і нерівність як теоретична і практична проблема сьогодення / І. В. Кучера // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2013. – № 2 (94). – С. 12–15.

Кучера І. В. Роль мови в конструюванні етнічної ідентичності / І. В. Кучера // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2015. Вип. 19. С. 150-154.

Кучера І. В. Філософія права Б. Кістяківського / І. В. Кучера // Українська філософія як шлях до європейської інтеграції: Друга науково-практична Всеукраїнська конференція «Українська філософська думка у контексті європейської філософії: історія і сучасність»(29-30 травня 2015 року): Матеріали доповідей та виступів. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – С. 67-69.

Кучера І. В. Мовний маркер етнічної самоідентифікації особистості / І. В. Кучера // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць (за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції від 20-21 березня 2017 р.)/ за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Частина 2. – Монреаль: СПМ “ASF”, 2017. – С. 115-117.

Кучера І. В. Міграційні процеси населення Східної Галичини в 1914-1915 рр.: історико-соціологічний аналіз / І. В. Кучера // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Наука і сучасність: виклики глобалізації», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2018. – С. 89-96.

Кучера І. В. Українська Греко-Католицька Церква в Східній Галичині у роки Першої світової війни: історик-соціологічний аналіз / І. Кучера // Авраамічні релігії в Україні в процесі стабілізації міжконфесійних і міжнаціональних відносин. Матеріали наукової конференції: Україна – Ватикан контекст міжконфесійних ідентичностей і релігійних трансформацій у світі та Україні. – Галич: Інформаційно-видавничий сектор Національного заповідника «Давній Галич». – 2020. – С. 354-361.

Кучера І. В. Національно-культурна та освітня діяльність російської адміністрації в Східній Галичині (1914-1915 рр.) / І. Кучера // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 157 (№6-9). – С. 61-67.

Кучера І. В. Вплив «Галицько-російського благодійного товариства на національно-культурне життя Східної Галичини напередодні Першої світової війни» / І. Кучера, Т. Гайналь // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 158 (№6-9). – С. 34-41.

Кучера І. В. Проблема нерівності освітніх можливостей в соціологічному дискурсі / І. Кучера // «Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального» [Електронний ресурс]: зб. Матеріалів ІІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф.; 30 березня 2020 р., м. Київ. / Упорядник: Артеменко С.Б. – Київ: КНЕУ, 2021. – С. 245-248. ISBN 978-617-95013-3-3

Кучера І. В. Релігійна ідентифікація: сутність поняття та структура / І. Кучера // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 37. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – С. 31-33.

 

Навчально-методичні розробки

Кучера І. В. Соціологія праці: методичні рекомендації / І. В. Кучера. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 56 с.

Кучера І. В. Соціологія: навчально-методичний посібник / І. В. Кучера. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – 72 с.

Кучера І. В. Соціологія культури і освіти: навчально-методичний комплекс для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020301 «Філософія»/ І. В. Кучера. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – 56 с.

Кучера І. В. Соціологія: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 5. 01010101 «Дошкільна освіта» [Електронний ресурс] / І. В. Кучера. – Івано-Франківськ, 2017. – 114 с.

Кучера І. В. Науково-дослідна практика: програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 054 «Соціологія» другий (магістерський) рівень [Електронний ресурс] / І. В. Кучера. – Івано-Франківськ, 2019. – 23 с.

Кучера І. В. Соціологія: курс лекцій для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка / І. В. Кучера. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2021. – 72 с.

Кучера І. В. Соціологія: навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка / І. В. Кучера. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2021. – 48 с.

Кучера І. В. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Соціологія» для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка / І. В. Кучера. – Івано-Франківськ: «Симфонія форте», 2021. – 29 с.