ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Максим Дойчик

доктор філософських наук, професорзавідувач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Проходив стажування у США по темі: «Academic Integrity in the U.S.» (A Program for the U.S. Embassy in Ukraine / Program Administrator: Meridian International Center) (Найменування закладів (установ), де здійснювалось стажування Держдепартамент США, Міністерство освіти США, Університет Джорджа Вашингтона, Пітсбурзький університет, Св.Дюкейн Універститет, Західно-губернаторський університет, Міністерство освіти штату Юта, Університет Юти, Університет Брігама Янга, Північно-східний університет, Університет «Umass Boston», Університет Сафолк, Масачусетський технологічний інститут та ін.) лют.-бер. 2015р. (наказ № 56-в від 09.02.2015 р.).

Проходив міжнародне стажування (комплексне підвищення кваліфікації) на тему: «Cross-cultural Communication as Factor of Integrity and Tolerance in Various Ethnolinguistic, Religious, and Gender Groups»  обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS), яке відбулося у м. Краків (Польща) (24 квітня 2021 року по 30 травня 2021 року) (SZFL-000039). (наказ № 565 від 20.09.2021 р.).

maksym.doichyk@pnu.edu.ua

Народився 1977 р.

Навчався на історичному факультеті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1999 р.), спеціальність «історія». Навчався в аспірантурі за спеціальністю 09.00.05 «історія філософії» в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (кафедра філософії; 2000–2003 рр.).

Тема кандидатської дисертації: «Етико-антропологічні ідеї українського ренесансного гуманізму (кінець XVI – перша третина XVII ст.)» (2004 p.).

Тема дисертації доктора наук: «Ідея гідності: від Античності до Модерну (історико-філософський аналіз)» (2019 p.).

З 2001 р. асистент, доцент кафедри філософії філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2011 р. отримав вчене звання доцента. В 2005–2014 рр., 2015–2016 рр. – заступник декана філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З серпня по грудень 2014 р. працював на посаді директора департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації. З 1 січня 2017 р. – завідувач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Читає курси: «Філософія управління», «Філософія і методологія науки», «Соціологія управління», «Філософія», «Академічна доброчесність як чинник актуалізації гідності особистості».

Сфера наукових інтересів: етика, історія філософії, сучасна зарубіжна філософія, філософія історії, соціологія, філософія управління.

 

Ігор Гоян

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, соціології та релігієзнавства  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Пройшов стажування (комплексне підвищення кваліфікації у формі самоосвіти. Тема: «Інноваційні психотехніки та коучинг-технології у вищій освіті» (квітень-грудень 2020 р.). Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (наказ №25 від 14.01.2021 р.) (6 кредитів ЄКТС).

Пройшов міжнародне стажування (комплексне підвищення кваліфікації) на тему: «Psychoanalysis: Theory and treatment» тривалістю 180 годин (6 кредитів ECTS), яке відбулося в Карловому університеті (м.Прага, Чехія) (з листопада 2020 року по березень 2021 року). (наказ № 223 від 12.04.2021 р.).

Пройшов стажування (комплексне підвищення кваліфікації у формі самоосвіти. Тема: «Тренерська майстерність: теорія і практика» тривалістю 180 годин (6 кредитів ЄКТС), яке проходило у Львівському навчально-науковому центрі професійної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у період з 17 вересня по 11 грудня 2021 р.). (наказ №15 від 13.01.2022 р.).

ihor.hoian@pnu.edu.ua

Народився 11 листопада 1970 р. в м. Галич Івано-Франківської області у сім`ї вчителів. У 1988 р. із відзнакою закінчив Галицьку середню школу № 1. Під час літніх канікул у старших класах працював на робітничих посадах ремонтно-транспортних підприємств міста Галича.

Закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (1994 р.) за спеціальністю «Психологія. Практична психологія» та здобув кваліфікацію практичного психолога. Із відзнакою закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2001 р.) за спеціальністю «Психологія» та здобув кваліфікацію магістра психології, викладача психологічних наук.

Тема кандидатської дисертації: «Психолого-педагогічні особливості розвитку моральної поведінки підлітків» (Інститут психології імені Г.С. Костюка; 1997 р.).

Тема докторської дисертації: «Психологізм в західноєвропейській філософії XIX – початку XX століття» (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012 р.).

Працював практичним психологом у Галицькій середній школі № 1 (1994–1996 рр.); головним спеціалістом управління освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (1996–1998 рр.). З 1998 р. працює у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на посаді доцента. З 2012 р. – одночасно професор кафедри загальної і клінічної психології та кафедри філософії та соціології. У 2015 р. отримав вчене звання професора.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України (за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю, 2006 р.)

Сфера наукових інтересів: психологія мотивації, організаційна психологія, психологія праці, філософія психології, історія філософії, етика.

Напрями наукових досліджень: духовно-моральний вимір буття людини та суспільства; ціннісно-мотиваційні проблеми особистості; феномен європейського психологізму.

 

Ростислав Даниляк

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника

Пройшов стажування без відриву від виробництва (27.04.2018 – 08.06.2018) у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 2018 р. Тема стажування: «Сучасні парадигми соціогуманітарного пізнання». (Посвідчення про стажування № 09.2.1. – 2607 від 02.07.2018 р.).

rostyslav.danylyak@pnu.edu.ua

Народився 6 січня 1979 р. в м. Івано-Франківську. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка (2001 р.), спеціальність «Філософія» та аспірантуру у Національному університеті «Львівська політехніка» (2004 р.).

Тема кандидатської дисертації: «Концептуальні підходи до пізнавальної та комунікативної взаємодії Я та Іншого: методологічний аналіз» (2007 р.).

З 2009 р. працює на посаді доцента кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2012 р. отримав вчене звання доцента кафедри філософії та соціології.

Читає курси: «Гносеологія та епістемологія», «Феноменологія та герменевтика», «Практикум із філософської пропедевтики», «Філософія науки», «Політична етика», «Соціологія туризму», «Соціологія знання».

 

Ярослав Гнатюк

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника

Пройшов стажування без відриву від виробництва у Івано-Франківському національному медичному університету. Тема стажування: «Методика викладання філософських дисциплін для нефілософських спеціальностей», 20.10.2021 р. – 20.12.2021 р., 6 кредитів ЄКТС (180 год.). (Довідка  №0921/4577 від 23.12.2021 р.). А також стажування без відриву від виробництва у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти, свідоцтво ПК – 35946459 / 000565-20 від 08.02.2020, тема “Методика викладання фахових дисциплін. Цифрові технології в освіті”, 05.02.2020 – 08.02.2020, 1 кредит ЄКТС (30 год.). Стажування без відриву від виробництва у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, свідоцтво СЕ22 №1016 від 28.01.2022, тема “Педагогіка партнерства: техніки зворотного зв’язку у форматі дистанційного навчання”, 26.01.2022 – 29.01.2022, 1 кредит ЄКТС (30 акад. год.).

jaroslav.gnatiuk@pnu.edu.ua

Народився 27 квітня 1966 року. Закінчив історичний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1995 р.), спеціальність «Історія і народознавство».

Навчався в аспірантурі в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (кафедра філософії; 1998–2002 рр.). Тема кандидатської дисертації: «Український кордоцентризм: історико-філософський аналіз» (2005 р.).

З 1995 р. – викладач суспільних дисциплін Івано-Франківського державного аграрного коледжу. У 2002–2003 рр. – викладач-сумісник кафедри українознавства Івано-Франківської державної медичної академії. З 2002 р. – асистент кафедри філософії, з 2006 р. – доцент кафедри філософії філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Отримав вчене звання доцента (2009 р.).

Читає курси: «Евристика», «Еристика», «Соціологія», «Соціологія права», «Логіка», «Логіка юриста» «Класична логіка». «Некласична логіка», «Історія логіки», «Філософія», «Методологічні та теоретичні проблеми філософї», «Історія української філософії», «Філософія історії», «Методика викладання філософських дисциплін у ВНЗ».

Сфера наукових інтересів: логіка, історія філософії, соціальна філософія та філософія історії, філософія науки, методологія історії філософії, метафілософія.

 

Ірина Кучера

кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника

Проходила стажування в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича кафедра соціології та місцевого самоврядування. Тема стажування: «Соціокультурна трансформація сучасного українського суспільства» Довідка № 2/13-1493 від 01.06.2017 р.  /150 год./5 кредит ЄКТС. Проходила стажування в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника MoPED TRENING FOR THE ACADEMIC STAFF OF THE PNU: IMPLEMENTATION OF BEST EUROPEAN PRACTICES SN EDUCATIONAL PROCESS. 29.05–31.05.2019 р. /30 год./1  ЄКТС. А також: навчання для педагогічних працівників за програмою «Основи сім’ї». 27 – 28.02.2020 р /16 год. Освітня платформа Prometeus, сертифікат; тема: «Практична соціологія для професіоналів медіа»  d37038a5be5343f0915e669a18ff8637 від 28.1.2020 р.; /30 год./1  ЄКТС. Освітня платформа Prometeus, сертифікат; тема:«Соціологія та соціальні дослідження: що, як, навіщо», від 04.04. 2020 р. Освітня платформа Coursera, сертифікат; тема: «Как читать фотографию» coursera.org/verif y/MU7CMPUBQVTE від 28.09.2020 р. НАПНУ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, свідоцтво; ПК-35946459/003919-20 реєстр. №3919, від 12.02.2021 року /30 год./ 1 ЄКТС. Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Тема: “Fundraising and organization of project activities in educational establishment: European experience” SZFL-000372 12.06.-18.07. 2021р./180 год. / 6 ЄКТС. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,   сертифікат; тема: “Педагогіка партнерства: техніки зворотнього зв’язку у форматі дистанційного/очного навчання” СЕ22 №1040 26-29 січня 2022 р /30 годv./ 1 ЄКТС

iryna.kuchera@pnu.edu.ua

Народилася 22 квітня 1977 р. Закінчила історичний факультетПрикарпатського університету імені Василя Стефаника (1999 р.), спеціальність «Історія». Навчалася в аспірантурі (без відриву від виробництва) в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (кафедра історії слов’ян; 1999 – 2004 рр.).

Тема кандидатської дисертації: «Політика російської окупаційної адміністрації у Східній Галичині в 1914–1917 рр.» (2006 р.).

З 2010 р. працює на посаді доцента кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Вчене звання доцента отримала у 2013 р.

Читає курси: «Соціологія культури і освіти», «Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз», «Соціологія реклами та споживання», «Соціологія», «PR та реклама», «Історія української культури».

Сфера наукових інтересів: класовий аналіз суспільства, нерівність в сучасних суспільствах, культурні процеси в сучасному українському суспільстві.

 

Тетяна Гайналь

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника

Пройшла стажування без відриву від виробництва (27.04.2018 – 08.06.2018) у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 2018 р. Тема стажування: «Міждисциплінарність сучасного соціогуманітарного знання». (Посвідчення про стажування № 09.2.1. – 2608 від 02.07.2018 р.).

tetiana.hainal@pnu.edu.ua

Народилася 10 квітня 1978 р. Закінчила філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2001 р.), аспірантуру у Львівському національному університеті імені Івана Франка (кафедра філософії; 2001–2004 рр.).

Тема кандидатської дисертації: «Єдність гносеологічного та соціально-практичного в контексті гуманістичного відношення людини до природи» (2005 р.).

З 2004 року займала посаду асистента, а з 2009 року – доцента кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2014 році присвоєне вчене звання доцента.

Читає курси: «Соціологія», «Історія зарубіжної соціології», «Соціологія сім’ї», «Філософія в системі культури».

Сфера наукових інтересів: історія соціології, соціологія сім’ї, ґендерна соціологія, філософія кіно.

 

Богдан Рохман

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника

Проходив стажування в ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 22″ січня 2018 року  по “22” лютого 2018 року.

Пройшов міжнародне стажування (комплексне підвищення кваліфікації) на тему: «Cross-cultural Communication as Factor of Integrity and Tolerance in Various Ethnolinguistic, Religious, and Gender Groups»  обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS), яке відбулося у м. Краків (Польща) (24 квітня 2021 року по 30 травня 2021 року) (SZFL-000039). (наказ № 565 від 20.09.2021 р.).

bogdan.rokhman@pnu.edu.ua

Народився 21 травня 1980 р. Закінчив філософський факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2002 р.), спеціальність «Релігієзнавство». Навчався в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (кафедра філософії; 2002–2005 рр.).

Тема кандидатської дисертації: «Моральний вимір свободи» (2006 р.).

Читає курси: «Етика й естетика», «Проблема свободи в історії філософії», «Історія зарубіжної філософії», «Професійна етика», «Історія філософії», «Філософія».

Сфера наукових інтересів: філософія свободи, екзистенціалізм, організація науково-дослідної діяльності, проблеми професійної етики.

 

Лілія Борисевич

Вчене звання, посада: доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника, Заслужений працівник культури України.

lilja.borisevich@pnu.edu.ua

Освіта:Івано – Франківський педагогічний інститут імені В.Стефаника, факультет педагогіки і методики початкового навчання, 1967 – 1971 рр.

Івано – Франківський педагогічний інститут імені В.Стефаника, історичний факультет, 1980 – 1983 рр.

Основні курси, які читає викладач: Українська і зарубіжна культура, Культурологія, Історія української культури.

Громадські доручення: заступник декана з виховної роботи філософського факультету, член вченої ради філософського факультету.

 

 

 

Світлана Білоус

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника

Проходила міжнародне стажування (комплексне підвищення кваліфікації) за темою: «Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience». У межах стажування було розроблено і захищено заліковий освітній проєкт на тему: «Professional Competencies of Teachers in the Process of Teaching The Basics of Christian Ethics in a Distance Learning Environment» обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS), яке відбулося у м. Краків (Польща) (12 лютого 2022 року по 20 березня 2021 року) (SZFL-001390).

svitlana.bilous@pnu.edu.ua

Народилася 23 січня 1979 р. у с. Блажів Самбірського району Львівської області.

Досвід викладання. Основні навчальні курси, які розробляла і проводила у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» (філософський факультет): історія православ’я; історія ісламу; методика викладання релігієзнавства і культурології; методологія наукових досліджень; релігієзнавство, методика викладання основ християнської етики; історія української культури.

Основні курси, які веде викладач: історія української культури, релігієзнавство; методика викладання курсу «Людина і світ»; етика і естетика; архівно-музейна практика.

 

Марія Новосад

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника

maria.novosad@pnu.edu.ua

Народилася 6 серпня 1959 році в селі Чагрів, Рогатинського району, Івано – Франківської області. В 1976 році закінчила ЗОШ с. Чагрів. В 1982 році закінчила Рівненський державний інститут культури  (спеціальність – організатор-методист культурно-дозвіллєвої діяльності). У 1982-1996 рр. – викладач історії культурно – освітньої роботи Калуського училища культури. В 1994 – 1996 рр. – стажувалася та приймала участь при Міністерстві культури над розробкою навчальної дисципліни «Культурологія».

У 1996 р. закінчила Академію керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ) за спеціальністю 7.02.01.01. Культурологія (викладач культурології, української та світової культури). В 1996-1999 рр. – викладач – методист Калуського коледжу культури, у 1998 – 1999 рр. – асистент кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. В 1999 – 2002  рр. – аспірант (стаціонар) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Тема кандидатської дисертації: «Українська пісня в контексті художнього життя Галичини другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (17.00.01- теорія та історія культури; Академія керівних кадрів культури і мистецтв) (2002).

З 2003 – 2005 рр. на посаді доцента кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри релігієзнавства і теології.

З 2016 р. доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Є автором 108 публікацій, з них 78 наукового та 16 навчально-методичного характеру.

Додаткові знання, навички та вміння: збираю та поширюю фольклор, українські звичаї та обряди:  німецька, польська мови.

 

Ореста Возняк

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника

oresta.voznyak@gmail.com

Освіта:

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка (2006 р.)

Аспірантура в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (2006-2009 р.).

Тема кандидатської дисертації: “Діалогізм в православному богослов’ї XX століття” (Захист: 25.10.2013 р.).

Основні курси, які читає викладач: Історія української культури, Історія буддизму, Теоретичні основи свободи совісті, Релігієзнавство.

Громадські доручення:відповідальна за інформаційний блог філософського факультету.

 

Степан Возняк

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника

Стажувався в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, довідка про стажування №  574392  від 25.05.2018., тема: “особливості читання дисциплін з історії філософії: співвідношення теорії та практики”. 01.06.2018 – 27.06.2018 р., 3 кредити ЄКТС (90 годин). Проходив стажування в Zustricz Foundation Career Development Center of NGO Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Україна-Польша. Тема стажування: «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: european experience». Серія та номер сертифікату: SZFL-000950 від 17.10.2021 р. 11.09.2021 – 17.10.2021. 180 годин / 6 ECTS кредитів.

stepan.wozniak@pnu.edu.ua

Народився 2 жовтня 1985 р. Закінчив відділення філософії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2007 р.), аспірантуру у Національному університеті «Львівська політехніка» (2010-2013 рр.). З 2010 р. асистент, викладач кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Тема кандидатської дисертації: «Фундаментальна онтологія Мартіна Гайдеґґера як концептуальна передумова його розуміння мислення» (2013 р.).

Читає курси: «Антична філософія», «Філософія Стародавнього Сходу», «Вступ до філософії», «Соціологія», «Соціальна філософія», «Цінності європейської цивілізації».

 

Алла Макарова

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника

Навчалася в докторантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка (2019-2022 р.). Дата затвердження – протокол № 8 засідання Вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка від 20.09.2019 р. Спеціальність – «033» Філософія. Тема дисертаційного дослідження: «Архетип як ціннісна детермінанта діяльності: соціально-філософський аналіз».

Пройшла ряд вебінарів. Вебінар з написання наукових статей англійською мовою (Львівський медичний університет імені Данила Галицького) – (5 кредитів за участь, є сертифікат) – лютий 2021. Вебінар «Masterclass for authors and aditors “Elements of Success in Scientific Writing and Editing» (Львівський медичний університет імені Данила Галицького) – (5 кредитів за участь, є сертифікат) – 21.03.2021. Пройшла міжнародне стажування без відриву від виробництва “Foundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience” (Zustrich Foundation, Career Development Center of NGO Sobornist, Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education) (Україна – Польша), 24.04 -30.05.2021 р. Є сертифікат (180 год./ 6 ECTS credits).

alla.makarova@pnu.edu.ua

Народилася 8 лютого 1979 р. Закінчила філософський факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2001 р.) спеціальність «Філософія». Навчалася в аспірантурі в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (кафедра філософії; 2001–2004 рр.).

Тема кандидатської дисертації: «Ідея соціальної справедливості в українській філософії другої половини ХІХ – початку ХХ століть» (2009 р.).

Працювала в 2001–2010 рр. в Інституті менеджменту та економіки «Галицька академія», має кваліфікацію «Викладач коледжу». З 2012 р. – доцент кафедри філософії та соціології філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Пройшла наукове стажування на кафедрі історії філософії Львівського національного університету імені Івана Франка (травень–червень 2014 р.).

Читає курси: «Філософія», «Соціологія», «Логіка».