ДЛЯ СОЦІОЛОГІВ

Профіль освітньо-професійної програми «Соціологія» зі спеціальності     054 «Соціологія»

 

1 – Загальна інформація
Повна назва вищого

навчального закладу

та структурного підрозділу

Прикарпатський національний університет імені

Василя Стефаника, факультет психології, кафедра філософії, соціології та релігієзнавства.

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти Магістр
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 054 Соціологія
Офіційна назва

освітньої програми

Освітньо-професійна програма «Соціологія»
Освітня кваліфікація Магістр соціології
Кваліфікація у

дипломі

Ступінь вищої освіти – Магістр

Спеціальність – 054 Соціологія

Тип диплому та обсяг

освітньої програми у ЄКТС

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС.

Термін навчання: 1 рік 4 місяці.

Обсяг освітньо-професійної програми магістра соціології становить 90 кредитів ЄКТС, з них 24  кредити відводиться на дисципліни вільного вибору студента.

80 % обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, що визначені Стандартом вищої освіти.

Цикл/рівень 8 рівень HPK, другий цикл FQ-EHEA та 7 рівень

EQF-LLL

Передумови ступінь вищої освіти: бакалавр, спеціаліст, магістр
Обмеження щодо форм навчання Обмеження відсутні
Мова (и) викладання Українська мова.
Термін дії освітньої програми 5 років.
Інтернет-адреса постійного розміщення опису

освітньої програми

https://kfsr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/13/2019/11/Освітньо-професійна-програма-другий-рівень-соціологія.pdf
2 – Мета освітньої програми
Виробити навички науково-дослідної діяльності в
галузі соціології, поглибити професійні та інструментальні компетенції студента.
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область Об’єкт вивчення: соціальні відносини та взаємодія; особистість, соціальні групи, спільноти та суспільства; соціальні явища та процеси; громадська думка; культура; соціальні інститути; соціальні структури та нерівності; соціальні зміни та впливи; соціальні проблеми та конфлікти в соціумі на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях.

 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми соціології дослідницького та/або інноваційного характеру.

 

Теоретичний зміст предметної області: соціальні відносини та взаємодія; особистість, соціальні групи та спільноти; соціальні явища та процеси; соціальні практики; соціальні інститути; культура; соціальні структури та нерівності; соціальні зміни та впливи; соціальні проблеми та конфлікти в соціумі, як на національному, так і глобальному рівнях.

 

Методи, методики та технології: сучасні методи збору, обробки й аналізу соціологічної інформації, методики діагностики, експертизи та прогнозування, інформаційно-комунікативні технології.

Інструменти та обладнання: інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються у професійній діяльності.
Орієнтація освітньої

програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на здобуття студентами загальних та спеціальних компетентностей у сфері соціології для успішного здійснення професійної діяльності в сучасних умовах.
Акцент робиться на забезпеченні розвитку професійних здібностей щодо самоорганізації, здатності до самонавчання, розвитку аналітичного мислення, здатності приймати обґрунтовані рішення, вільно володіти технологією та методологією проведення соціологічних досліджень.
Основний фокус освітньої програми  та спеціалізації Формування та розвиток професійних компетентностей необхідних для здійснення практичної та дослідницької діяльності у галузі соціології.

 

Ключові слова: соціологія, соціологічні дослідження, соціальні технології, соціальне прогнозування, соціальні відносини, соціальні явища, соціальні процеси.

Особливості програми Багатопрофільна підготовка фахівців з соціології, навчання відбувається в активному дослідницькому середовищі. Поглиблене вивчення професійно-орієнтованих    соціологічних дисциплін.

Використання в навчальному процесі елементів проблемно- орієнтованого навчання та інтерактивних методів з урахуванням студентоцентрованого підходу.

 

Практична підготовка студентів здійснюється шляхом проходження науково-дослідної та виробничої (асистентської) практик у закладах системи освіти.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Працевлаштування на посадах, пов’язаних з отриманням, обробкою, аналізом та застосуванням соціологічної інформації.
Академічні права випускників Право здобувати вищу освіту за програмами третього (освітньо-наукового) рівня. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та   навчання

 

Студентоцентроване навчання; самонавчання;  колективне та інтегративне навчання; проблемно-орієнтоване навчання, що проводиться у формі лекцій, семінарів, практичних занять, самостійного вивчення, дослідницьких технології, мультимедійних презентацій, проходження виробничої та науково-дослідної практик, здійснення наукового дослідження і виконання магістерської (кваліфікаційної) роботи.
Оцінювання –      види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль;

–     система методів оцінювання складається із двох видів контролю: поточного та підсумкового.

Поточний контроль включає:

–    тестування – така форма контролю дозволяє перевірити підготовку студентів до кожного заняття; проводиться регулярно на вибірковій основі;

–    творчі завдання – проводиться з метою формування вмінь і навичок практичного спрямування, формування сучасного наукового мислення, вміння приймати відповідальні та ефективні рішення;

–      самостійна робота – така форма контролю дозволяє виявити вміння чітко, логічно і послідовно розв’язувати поставлені завдання, вміння працювати самостійно;

–           індивідуальна науково-дослідна робота студентів (презентації дослідно-проектних робіт, звіти про розробку комплексних консультативних проектів, звіти про практику, письмові есе, контрольні роботи) – проводиться протягом семестру з метою отримання  практичних навичок та умінь щодо використання та опрацювання наукових джерел, написання статей, тез, оформлення звітів, розробка презентаційного матеріалу, використання теоретичних та емпіричних методів дослідження. Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту/заліку (за сумою накопичених протягом вивчення дисципліни балів), який спрямований на перевірку знань студентів.

Протягом вивчення дисципліни студент зобов’язаний:

–   систематично відвідувати заняття;

–   вести конспекти лекцій і семінарських занять;

–       приймати активну участь в роботі на семінарських заняттях;

–   виконувати тестові завдання;

–   виконувати індивідуальні семестрові завдання;

–   дотримуватись принципів академічної доброчесності;

форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий контроль, захист індивідуальних робіт, доповіді на семінарських заняттях, есе, підсумкова атестація;

–   захист магістерської роботи;

–   атестаційний екзамен.

– оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за чотирибальною шкалою – (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно з можливістю повторного складання”, “незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни”), а також (“зараховано”, “не зараховано з можливістю повторного складання” та “ не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни”).

У силабусах навчальних дисциплін відображено критерії оцінювання кожного виду роботи студента та політика курсу.

6 – Перелік компетентностей випускника
Інтегральна

компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі соціології дослідницького та/або інноваційного характеру
Загальні

компетентності (ЗК)

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 

ЗК02. Здатність працювати автономно.

 

ЗК03. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

 

ЗК04. Здатність працювати в міжнародному контексті.

 

ЗК05. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

 

ЗК06. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Спеціальні (фахові,

предметні)

компетентності (СК)

СК01. Здатність аналізувати соціальні явища і процеси.

СК02. Здатність виявляти, діагностувати та інтерпретувати соціальні проблеми українського суспільства та світової спільноти.

CК03. Здатність проектувати і виконувати соціологічні дослідження, розробляти й обґрунтовувати їхню методологію.

СК04. Здатність збирати та аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних  методів соціологічних досліджень.

СК05. Здатність обговорювати результати соціологічних досліджень та проектів українською та іноземною мовами.

СК06. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога та керуватися загальнолюдськими цінностями.

СК07. Здатність розробляти та оцінювати соціальні проекти і програми.

СК08. Здатність співпрацювати з європейськими та євроатлантичними інституціями.

7 – Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований    у термінах програмних результатів навчання
Р01. Аналізувати соціальні явища і процеси, використовуючи емпіричні дані та сучасні концепції і теорії соціології.

ПР02. Здійснювати діагностику та інтерпретацію соціальних проблем українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки.

ПР03. Розробляти і реалізовувати соціальні та міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, правових, екологічних та інших аспектів суспільного життя.

ПР04. Застосовувати наукові знання, соціологічні та статистичні методи, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування складних задач соціології та суміжних галузей знань.

ПР05. Здійснювати пошук, аналізувати та оцінювати необхідну інформацію в науковій літературі, банках даних та інших джерелах.

ПР06. Вільно спілкуватись усно і письмово українською мовою та однією з іноземних мов при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій у сфері соціології та суміжних наук у тому числі в контексті співпраці з європейськими та євроатлантичними інституціями.

ПР07. Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм професійної етики соціолога та загальнолюдських цінностей.

ПР08. Зрозуміло і недвозначно доносити знання, власні висновки та аргументацію з питань соціології та суміжних галузей знань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

ПР09. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері соціології, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки.

ПР10. Викладати соціологічні та суміжні з ними дисципліни в закладах освіти.

ПР11. Узагальнювати результати власних наукових досліджень та презентувати їх у наукових доповідях, публікаціях.

 

 

 

Магістр соціології.Освітня програма.лют.2021.

 

Соціологія.-Бакалавр.

Соціологія.-Магістр.