Ярослав Гнатюк

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника.

Пройшов стажування без відриву від виробництва у Івано-Франківському національному медичному університету. Тема стажування: «Методика викладання філософських дисциплін для нефілософських спеціальностей», 20.10.2021 р. – 20.12.2021 р., 6 кредитів ЄКТС (180 год.). (Довідка  №0921/4577 від 23.12.2021 р.). А також стажування без відриву від виробництва у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти, свідоцтво ПК – 35946459 / 000565-20 від 08.02.2020, тема “Методика викладання фахових дисциплін. Цифрові технології в освіті”, 05.02.2020 – 08.02.2020, 1 кредит ЄКТС (30 год.). Стажування без відриву від виробництва у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, свідоцтво СЕ22 №1016 від 28.01.2022, тема “Педагогіка партнерства: техніки зворотного зв’язку у форматі дистанційного навчання”, 26.01.2022 – 29.01.2022, 1 кредит ЄКТС (30 акад. год.).

Народився 27 квітня 1966 року. Закінчив історичний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1995 р.), спеціальність «Історія і народознавство».

Навчався в аспірантурі в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (кафедра філософії; 1998–2002 рр.). Тема кандидатської дисертації: «Український кордоцентризм: історико-філософський аналіз» (2005 р.).

З 1995 р. – викладач суспільних дисциплін Івано-Франківського державного аграрного коледжу. У 2002–2003 рр. – викладач-сумісник кафедри українознавства Івано-Франківської державної медичної академії. З 2002 р. – асистент кафедри філософії, з 2006 р. – доцент кафедри філософії філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Отримав вчене звання доцента (2009 р.).

Читає курси: «Евристика», «Еристика», «Соціологія», «Соціологія права», «Логіка», «Логіка юриста» «Класична логіка». «Некласична логіка», «Історія логіки», «Філософія», «Методологічні та теоретичні проблеми філософї», «Історія української філософії», «Філософія історії», «Методика викладання філософських дисциплін у ВНЗ».

Сфера наукових інтересів: логіка, історія філософії, соціальна філософія та філософія історії, філософія науки, методологія історії філософії, метафілософія.

 

Бібліографія праць:

Монографії:

Гнатюк Я. С. Український кордоцентризм у конфлікті міфологій та інтерпретацій / Я. С. Гнатюк. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. – 184 с.

Гнатюк Я.С. Комунікативний потенціал культурної предикації / Я.С. Гнатюк. – Івано-Франківськ: Вид-во «Лілея-НВ», 2019. – 304 с.

Статті:

Гнатюк Я. С. Реконструкція кордоцентричної парадигми в українській класичній філософії: постановка проблеми і термінологічні пояснення // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Вип. 4. – Ч.1. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 207-215.

Гнатюк Я. С. Українська кордоцентрична філософія в допарадигматичній перспективі // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Вип. 6. – Ч.1. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – С. 140-151.

Гнатюк Я. С. Філософсько-теософський кордоцентризм у текстах Григорія Сковороди: історико-типологічний вимір // Людина і політика. – К. 2001. – №3 (15). – С. 114-121.

Гнатюк Я. С. Українська філософська класика і релігійно-філософський ренесанс в російській культурі «срібного віку» // Людина і політика. – К. 2001. – №6 (18). – С. 82-90.

Гнатюк Я. Особливості філософського кордоцентризму Памфіла Юркевича / Я. Гнатюк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2002. – Вип. 3. – С. 65-72.

Гнатюк Я. Бароково-кордоцентрична геременевтика біблійних текстів Григорія Сковороди / Я. Гнатюк // Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 123-131.

Гнатюк Я. Український кордоцентризм у поліцентричній перспективі / Я. Гнатюк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2003. – Вип. 5. – С. 40-48.

Гнатюк Я. Інтелектуальна ідентичність української філософії і принципи кордоцентризму / Я. Гнатюк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2005. – Вип. 7. – С. 3-8.

Гнатюк Я. Український кордоцентризм як національна філософія / Я. Гнатюк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2007. – Вип. 18. – С. 39–45.

Гнатюк Я. Логічний аналіз оцінюваних висловлювань / Я. Гнатюк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2008. – Вип. ХІ. – С. 88–92.

Гнатюк Я. Логіка та металогіка Дмитра Чижевського / Я. Гнатюк // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 410–411. – С. 49–53.

Гнатюк Я. С. Українська ідея: філософія історії «нації без історії» / Я. С. Гнатюк // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. Історія. Політологія. Філософія. – К., 2008. – Вип. 13. – С. 242–248.

Гнатюк Я. Проблеми логіки у філософії мислителів західноукраїнської діаспори / Я. Гнатюк // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 412–413. – С. 90–94.

Гнатюк Я. С. Філософія українського кордоцентризму / Я. С. Гнатюк // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2008. – № 3 (3). – С. 21–28.

Гнатюк Я. Український кордоцентризм, його міфічний та метафілософський виміри / Я. Гнатюк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2009. – Вип. ХІІ. – С. 10–18.

Гнатюк Я. Україна: інтерпретація історії / Я. С. Гнатюк // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. Історія. Політологія. Філософія. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 275–281.

Гнатюк Я. С. Сучасна ідея України в соціокультурних та неоформаційних історичних уявленнях / Я. С. Гнатюк // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2009. – № 3 (7). – С. 15–23.

Гнатюк Я. Аналітичні інтерпретації в історії філософії / Я. Гнатюк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2010. – Вип. ХІІІ. – С. 3–7.

Гнатюк Я. Метафілософія як логіка історії філософії / Я. Гнатюк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2011. – Вип. 14. – С. 3–10.

Гнатюк Я. «Український джміль» як цивілізаційний парадокс та опис траєкторії його аномального польоту / Я. Гнатюк // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2011. – № 3 (15). – С. 41–51.

Гнатюк Я. Дух капіталізму і привид комунізму на сцені української історії / Я. Гнатюк // Українознавчий альманах. – К.: 2012. – Вип. 7. – С. 165–168.

Гнатюк Я. Світовий дух і концептуальний персонаж: два суб’єкти історії філософії як філософської логіки / Я. Гнатюк // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – Івано-Франківськ, 2012. – № 3 (19). – С. 109–117.

Гнатюк Я. Теорія цивілізацій та українська утопічна політика / Я. Гнатюк // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Науковий журнал. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 110–116.

Гнатюк Я. Трансформація українського дискурсу від теології до націології / Я. Гнатюк // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V Всеукр. конф. з міжнародною участю. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 87–95.

Гнатюк Я. Кліоетика для української спільноти / Я. Гнатюк // Проблеми моралі: Теорія та практика : зб. тез учасників ІV Міжнар. наук. конф. з етики. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – С. 70–71.

Гнатюк Я. Стратегії редукції історії філософії до філософської логіки й філософської евристики / Я. Гнатюк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2014. – Вип. 17. – С. 8–13.

Гнатюк Я. Функції дискурсу відкритого суспільства / Я. Гнатюк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2014. – Вип. 18. – С. 85–91.

Гнатюк Я. Логіка комунікації як числення дефініцій / Я. Гнатюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун.-т, 2015. – Вип. 754-755. – С. 12–20.

Гнатюк Я. Діалогічні дефініції логіки комунікації історичних логік / Я. Гнатюк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Філософія – 2016. – Вип. 20. – С. 82–89.

Гнатюк Я. Раціональна реконструкція як метод прикладної ситуаційної логіки / Я. Гнатюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун.-т, 2016. – Вип. 779. – С. 8–16.

Гнатюк Я. Логіка діалектики як діалектика логіки / Я. С. Гнатюк // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. Історія. Політологія. Філософія. – К., 2017. – Вип. 124(9). – С. 144–155.

Гнатюк Я. Діалектична логіка як умова існування історії філософії / Я. С. Гнатюк // вісник Черкаського університету. Філософія. – 2017. – №2. – С. 62-71.

Гнатюк Я. Філософська евристика як методологічна комунікація / Я. С. Гнатюк // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. Історія. Політологія. Філософія. – К., 2018. – Вип. 129(2). – С. 150–156.

Гнатюк Я. Методологічна комунікація як модус міжкультурної комунікації Я. Гнатюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – Вип. 806. – С. 32-37.

Гнатюк Я. Методологічний дискурс історії філософії як міжкультурна комунікація / Я. Гнатюк // Polish Journal of Science, 2018. – №6. – P. 43-47.

Гнатюк Я. Формалізація діалектики / Я. Гнатюк // The European philosophical and historical discourse. – Volume 4, Issue 4, 2018. – P. 80-87.

Гнатюк Я. Діалектична традиція аналізу в контексті континентальної та аналітичної філософії / Я. Гнатюк // Polish Journal of Science, 2018. – №5. – P. 54-59.

Гнатюк Я. Конструктивістська функція культурної предикації в історичному дискурсі / Я. Гнатюк // The European philosophical and historical discourse. – Volume 5, Issue 2, 2019. – S. 98-104.

Гнатюк Я.С. Аналіз історико-філософського дискурсу засобами історії філософських понять / Я. С. Гнатюк // Гілея. Науковий вісник: збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ПП «Видавництво «Гілея»», 2019. – Вип. 144 (2). – С. 10-13.

Гнатюк Я.С. Догматизм в логіці та його подолання засобами логіки комунікації історичних логік / Я. С. Гнатюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. – с.56-61.

Гнатюк Я.С. Синтаксичний аналіз міжкультурної комунікації як культурної предикації / Я. С. Гнатюк // Гілея. Науковий вісник: збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ПП «Видавництво «Гілея»», 2020. – Вип. 153. – С. 251-255.

Гнатюк Я. С. Теорія комунікації в історико-філософській перспективі / Я. С. Гнатюк // Гілея. Науковий вісник: збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ПП «Видавництво «Гілея»», 2020. – Вип. 154. – С. 164-168.

Гнатюк Я. Концептуальне конструювання як методологічний інструмент топологічної моделі феноменологічної логіки / Я. Гнатюк // Polish Journal of Science, 2020. – №26. – P. 44-48.

Гнатюк Я. Парадигмальні методологічні можливості історико-філософської науки / Я. Гнатюк // The European philosophical and historical discourse. – Volume 6, Issue 1, 2020. – P. 146-153.

Методичні рекомендації:

Гнатюк Я. С. Загальна філософія: методичні рекомендації / Я. С. Гнатюк. – Івано-Франківськ.: Гостинець, 2007. – 64 с.

Гнатюк Я. С. Методичні рекомендації з української філософії / Я. С. Гнатюк. – Івано-Франківськ.: Видавець Третяк І.Я., 2007. – 68 с.

Гнатюк Я. С. Завдання з логіки та методики їх розв’язання / Я. С. Гнатюк. – Івано-Франківськ.: Видавець Третяк І.Я., 2007. – 80 с.

Навчальні посібники:

Гнатюк Я. С. Основи логіки / Я. С. Гнатюк. – Івано-Франківськ: Видавець І. Я. Третяк, 2009. – 304 с.

Гнатюк Я. С. Лекції з історії логіки / Я. С. Гнатюк. – Івано-Франківськ : Видавець І. Я. Третяк, 2009. – 148 с.

Гнатюк Я. С. Сучасна символічна логіка: лекційний курс: навч. посіб. / Я. С. Гнатюк. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – 160 с.

Гнатюк Я. С. Філософія та методика її викладання / Я. С. Гнатюк. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 152 с.

Гнатюк Я. С. Еристика та евристика : навч. посіб. / Я. С. Гнатюк. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – 268 с.

Гнатюк Я. С. Некласична логіка: навч. посіб.: курс лекцій із практикумом / Я. С. Гнатюк. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 192 с.

Гнатюк Я. С. Методика викладання філософських дисциплін: навч. посіб. / Я. С. Гнатюк, І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 208 с.

Гнатюк Я. С. Логіка: сучасна перспектива традиційної теорії / Я. С. Гнатюк. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 356 с.

Гнатюк Я. С. Cоціологія права: навч. посіб. / Я. С. Гнатюк, І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. – 124 с.

Гнатюк Я. С. Філософія. Вступ до теорії: навч. посіб. / Я. С. Гнатюк, І. М. Гоян. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. – 140 с.

Гнатюк Я. С. Філософія освіти і науки. Методологічні та теоретичні проблеми філософії: навчальний посібник / Я.С.Гнатюк, Б.М.Рохман. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2018. – 114 с.

Гнатюк Я. С. Статуси філософії: навч. посібн. / Я. С. Гнатюк. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2018. – 156 с.

Гнатюк Я. С. Аналітика філософії: навч. посібн. / Я. С. Гнатюк. – К.: ВД «Кондор», 2020. – 236 с.