Степан Возняк

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника

Стажувався в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, довідка про стажування №  574392  від 25.05.2018., тема: “особливості читання дисциплін з історії філософії: співвідношення теорії та практики”. 01.06.2018 – 27.06.2018 р., 3 кредити ЄКТС (90 годин). Проходив стажування в Zustricz Foundation Career Development Center of NGO Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Україна-Польша. Тема стажування: «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: european experience». Серія та номер сертифікату: SZFL-000950 від 17.10.2021 р. 11.09.2021 – 17.10.2021. 180 годин / 6 ECTS кредитів.

Народився 2 жовтня 1985 р. Закінчив відділення філософії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2007 р.), аспірантуру у Національному університеті «Львівська політехніка» (2010-2013 рр.). З 2010 р. асистент, викладач кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Тема кандидатської дисертації: «Фундаментальна онтологія Мартіна Гайдеґґера як концептуальна передумова його розуміння мислення» (2013 р.).

Читає курси: «Антична філософія», «Філософія Стародавнього Сходу», «Вступ до філософії», «Соціологія», «Соціальна філософія», «Цінності європейської цивілізації».

Бібліографія праць:

Возняк С. В. Мартин Хайдеггер и Эвальд Ильенков: попытка межпарадигмального рассуждения о природе мышления / С. В. Возняк // Философия мышления : сб. статей / [ред. кол. Л. Н. Богатая, И. С. Добронравова, Ф. В. Лазарев ; отв. ред. Л. Н. Богатая]. – Одесса : Печатный дом, 2013. – С. 255–272.

Возняк С. В. Методика преподавания : угасание или развитие мысли? / С. В. Возняк, В. С. Возняк // Инновации в образовательном процессе: методологические, теоретические и дисциплинарные аспекты. – М. – Усть-Каменогорск : Медиа-Альянс, 2013. – С. 533–543.

Возняк С. В. «Несчастное сознание»: антропологически-экзистенциальное измерение / С. В. Возняк // Философия Гегеля: новые переводы, исследования, комментарии / под общ. ред. Е. В. Мареевой. – М. : Изд-во СГУ, 2014. – С. 387–402.

Возняк С. В. Неизбывность трагизма «несчастного сознания» / С. В. Возняк // Наследие Гегеля и его современные прочтения : монография : в 2 ч. / под общ. ред. Е. В. Мареевой, Н. В. Гусевой. – Усть-Каменогорск, 2014. – Ч. 2. – С. 128–136.

Возняк С. В. Мышление как учение. Учение как мышление / С. В. Возняк, В. С. Возняк // Человек, история, культура: к 90-летию Э. В. Ильенкова : монография / под общ. ред. Е. В. Мареевой, Н. В. Гусевой. – Усть-Каменогорск, 2014. – С. 110–118.

Возняк С. В. «Нещасна свідомість» гегелівської «Феноменології духу»: антропологічно-екзистенціальний вимір // Філософські пошуки. До 200-річчя публікації праці Г. Гегеля «Феноменологія духу». – Львів – Одеса : Cogito –Центр Європи, 2007. – Вип. ХХV. – С. 57–65.

Возняк С. В. Мысль как настроенность на бытие / С. В. Возняк // Проблема смислу у філософії та культурі російського Срібного віку : матеріали Міжнар. конф. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – Вип. 14. – С. 126–133.

Возняк С. В. Онтологічні джерела мислення у філософії М. Гайдеггера / С. В. Возняк // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 410–411. – С. 79–83.

Возняк С. В. Dasein: присутність чи ось-буття (до проблеми адекватності філософського перекладу) / С. В. Возняк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 412–413. – С. 77–81.

Возняк С. В. Відмінність феноменологічних установок Мартіна Гайдеґґера і Едмунда Гуссерля як основа антропологічної проблематики фундаментальної онтології / С. В. Возняк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. – 2009. – № 23. – С. 102–107.

Возняк С. В. Эвальд Ильенков и Мартин Хайдеггер о мышлении: точки соприкосновения / С. В. Возняк // Ильенковские чтения-2009. Э. В.Ильенков и перспективы развития гуманистической мысли : материалы ХІ Междунар. науч. конф. / под ред. Г. В. Лобастова. – М. : МИЭТ, 2010. – Ч. 2. – С. 9–25.

Возняк С. В. Проблема мислення у філософії М. Гайдеґґера / С. В. Возняк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 512–513. – С. 74–78.

Возняк С. В. «Несчастное сознание» и Абсолют / С. В. Возняк // Життя у вимірах Абсолюту як проблема філософії та культурі російського Срібного віку : матеріали Міжнар. наук. конф. / ред. кол. : В. С. Возняк (гол. ред.), В. В. Лімонченко В. С. Мовчан. – Дрогобич : Ред.-видав. відділ Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка,  2010. – Вип. 16.– С. 172–181.

Возняк С. В. Що кличе нас у мислення? (концепція М. Гайдеґера) / С. В. Возняк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011 – Вип. 539–540. – С. 71–76.

Возняк С. В. К вопросу об апологии гегелевского «несчастного сознания» / С. В. Возняк // Творчество Нурлана Сейтахметова: философские дискурсы Запада и Востока. – Алматы : К-ИЦ ИФП КН МОН РК, 2011. – С. 187–194.

Возняк С. В. Як навчитися мисленню? (концепція Мартіна Гайдегера) / С. В. Возняк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 541–542. – С. 94–98.

Возняк С. В. Мартін Гайдегер про сутнісне мислення / С. В. Возняк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 561–562. – С. 162–166.

Возняк С. В. Зміст поняття «навчання» у філософії Мартіна Гайдеґґера / С. В. Возняк // Культурологічна думка : щорічник наук. праць. – К. : Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України, 2011. – № 4. – С. 46–51.

Возняк С. В. Духовный смысл бытия в хайдеггеровской онтологии // «Дух-душа-тіло» як проблема філософії та культури російського Срібного віку : матеріали Міжнар. наук. конф. / ред. кол. В. С. Возняк (гол. ред.), В. В. Лімонченко, В. С. Мовчан. – Дрогобич : Ред.-видав. відділ Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2011. – Вип. 17. – С. 390–394.

Возняк С. В. Мислення як мислення буття (концепція Мартіна Гайдеґґера) / С. В. Возняк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2011. – Вип. 15. – С. 41–46.

Возняк С. В. Значение хайдеггеровской концепции мышления для методологии гуманитарного знания / С. В. Возняк // Наука и образование в современном мире : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. – Усть-Каменогорск – М. : Изд-во «Медиа-Альянс», 2011. – Вып. 2. – С. 17–27.

Возняк С. В. Философско-педагогические идеи Мартина Хайдеггера / С. В. Возняк // Наука и образование в современном мире : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., (Усть-Каменогорск, апрель, 2011 г.). – Усть-Каменогорск – М. : Изд-во «Медиа-Альянс», 2011. – Вып. 3 – С. 35–48.

Возняк С.В. Бытийное мышление как мышление бытия / С. В. Возняк // Проблема  человека: история и современность : сб. материалов Междунар. философско-методологического семинара, (Усть-Каменогорск, 2 марта 2012 г.). – М. – Усть-Каменогорск : Изд-во «Медиа-Альянс», 2012. – Вып. 1 (3). – С. 14–24.

Возняк С. В. Проблема категориального состава педагогического мышления / С. В. Возняк // Э. В. Ильенков: идеальное, мышление, сознание : материалы XIV Междунар. науч. конф. «Ильенковские Чтения – 2012», (Москва, 12–13 апреля 2012 г.). – М. : СГА, 2012. – Часть первая. – С. 368–378.

Возняк С. В. Специфіка філософського підходу до розкриття природи мислення / С. В. Возняк // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – Вип. 37. – С. 146–154.

Возняк С. В. Некоторые размышления об экзистенциальных возможностях понимания конечности человеческого бытия в онтологии Мартина Хайдеггера / С. В. Возняк // Есхатологічна проблематика у філософії та культурі російського Срібного віку : Матеріали Міжнар. наук. конф. / ред. кол. : В. С. Возняк (гол. ред.), В. В. Лімонченко, В. С. Мовчан. – Дрогобич : Ред.-видав. відділ Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2012. – Вип. 18. – С. 155–162.

Возняк С. В. Экзистенциалы как формы педагогического мышления / С. В. Возняк // Судьбы диалектики в современном мире : материалы «круглого стола», посвящ. 70-летию проф. А. А. Хамидова / под общ. ред. З. К. Шаукеновой. – Алматы : ИФПР КН МОН РК, 2012. – С. 175–182.

Возняк С. В. Экзистенциалы как формы мышления в философии Мартина Хайдеггера / С. В. Возняк // Аль-Фараби: Философско-политологический и духовно-познавательный журнал. – Алматы, 2013. – № 1 (41). – С. 15–25.

Возняк С. В. Мышление как предмет философской рефлекси / С. В. Возняк // Наука и образование в современном мире : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., (Усть-Каменогорск, апрель 2012 г.). – Усть-Каменогорск – М. : Медиа-Альянс, 2012–2013. – Вып. 4. – С. 19–27.

Возняк С. В. В поисках созвучного размышления о существе памяти (Мартин Хайдеггер и Павел Флоренский) / С. В. Возняк // Творчість о. Павла Флоренського у контексті філософії та культури російського Срібного віку : матеріали Міжнар. наук. конф. 2012 р. / ред. кол. :  В. С. Возняк (гол. ред.), В. В. Лімонченко, О. А. Ткаченко, В. С. Мовчан. – Дрогобич : Ред.-видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 19. – С. 224–245.

Возняк С. В. Значення ідей Мартіна Гайдеґґера для методології сучасного гуманітарного знання / С. В. Возняк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 665–666. – С. 154–160.

Возняк С. В. Мартин Хайдеггер о взаимосвязи мышления и памяти / С. В. Возняк // Історія філософії як школа думки : зб. на пошану проф. Степана Михайловича Возняка (до 85-річчя з дня народження) / ред. кол. В. К. Ларіонова (гол. ред.), О. Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – С. 248–261. – (Серія «Вчені Прикарпатського національного університету»).

Возняк С. В. Особливості мислення Мартіна Гайдеґґера / С. В. Возняк // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия : Философия. Культурология. Политология. Социология. – Симферополь : Таврич. нац. ун.-т, 2013. – Т. 26 (65), № 4. – С. 3–8.

Возняк С. В. Взаємозв’язок мислення і пам’яті у філософії Мартіна Гайдеґґера / С. В. Возняк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філософські науки. – № 29 (276). – Луцьк, 2013. – С. 119–124.

Возняк С. В. Теоретико-методологічні підходи до вивчення мислення у світовій філософській думці / С. В. Возняк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 706–707. – С. 31–35.

Возняк С. В. Екзистенціали як форми культурологічного мислення / С. В. Возняк // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Філософія / ред. кол. Н. Скотна (гол. ред.), О. Ткаченко та ін. – Дрогобич : Вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. 23. – С. 66–79.

Возняк С. В. Некоторые размышления о кантовском априори / С. В. Возняк // Рецепція ідей Канта у філософії та культурі російського Срібного віку : матеріали Міжнар. наук. конф. 2014 р. / ред. кол. В. С. Возняк (гол. ред.), В. В. Лімонченко, О. А. Ткаченко, В. С. Мовчан. – Дрогобич : Вид. відділ Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – С. 337–345.