Віта Винник-Остапишин

кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії та соціології філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Народилася 10 березня 1986 року в смт. Богородчани Івано-Франківської обл. Закінчила філософський факультет Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (2008 р.), навчалася в аспірантурі в Прикарпатському національному університеті ім.  В. Стефаника (кафедра філософії; 2008–2011 рр.).

Тема кандидатської дисертації: «Етичні рефлексії українського модернізму» (2012 р.).

З 2012 р. працює асистентом на кафедрі філософії та соціології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Читає курси: «Етика», «Естетика», « Етика та естетика», «Практична етика», «Комунікативна етика», «Філософія», «Соціологія».

Сфера наукових інтересів: прикладні проблеми сучасної етики, естетика, історія та теорія модернізму.

Бібліографія праць:

Винник-Остапишин В. Р. Формування ідей модерністичного символізму в творчості Гната Михайличенка / В. Р.Винник-Остапишин // Вісник Черкаського національного університету. Серія : Філософія / відп. ред. О. В. Марченко. – Черкаси : Черкаський нац. ун-т, 2009. – Вип. 170. – С. 90–98.

Винник-Остапишин В. Р. Модернізм як світоглядна парадигма: концептуалізація морально-етичної проблематики / В. Р. Винник-Остапишин // Гілея : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип. 30. – С. 242–249.

Винник-Остапишин В. Р. Етична концепція Володимира Винниченка у контексті філософії модернізму / В. Р. Винник-Остапишин // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / відп. ред. М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К. : Видав. центр КНЛУ, 2010. – Вип. 25. – С. 446–452.

Винник-Остапишин В. Р. Формування моделі «нової моралі» у філософсько-етичних поглядах Володимира Винниченка / В. Р. Винник-Остапишин // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2011. – Вип. XIV. – С. 118–123.

Винник-Остапишин В. Р. Проблемне поле етичних досліджень Володимира Винниченка / В. Р. Винник-Остапишин, О. Ф. Терешкун // Наукові вісті Галицької Академії. – Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. – Вип. ІІ. – С. 220–226.

Винник-Остапишин В. Р. Громадянська етика Миколи Хвильового / В. Р. Винник-Остапишин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 561–562. – С. 232–238.

Винник-Остапишин В. Р. Проблемне поле етичних досліджень українського модернізму / В. Р. Винник-Остапишин // Вісник Черкаського національного університету. Серія : Філософія. / відп. ред. О. В. Марченко. – Черкаси : Черкаський нац. ун-т, 2012. – Вип. 244. – С. 102–107.

Винник-Остапишин В. Р. Людина в апофеозі між Античністю та Модерном / В. Р. Винник-Остапишин // Дні науки філософського факультету – 2010 : матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук. конф., 21–22 квітня 2010 року. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2010. – Ч. V . – С. 75–76.

Винник-Остапишин В. Р. Ціннісно-етичні аспекти у філософії модернізму / В. Р. Винник-Остапишин // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 13–16.

Винник-Остапишин В. Р. Етичні рефлексії українського модернізму / В. Р. Винник-Остапишин // VI Харківські студентські філософські читання : Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів. – Харків, 2009. – С. 72–74.

Винник-Остапишин В. Р. Етичні рефлексії українського модернізму / В. Р. Винник-Остапишин // Дні науки філософського факультету – 2009 : матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук. конф., 21–22 квітня 2009 року. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2009. – Ч. VІ . – С. 78–79.

Винник-Остапишин В. Р. Ідейно-теоретичні передумови становлення етичних принципів модернізму В. Р. Винник-Остапишин // Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея : матеріали Міжнар. наук. конф., 16–17 жовтня 2009 р. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 195–198.

Винник-Остапишин В. Р.Ключові етапи становлення українського модернізму / В. Р. Винник-Остапишин // Дні науки філософського факультету – 2011 : матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук. конф., 20–21 квітня 2011 року. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2011. – Ч. ІІ .– С. 11–13.

Винник-Остапишин В. Р.Філософсько-етичні погляди Миколи Хвильового у контексті філософії модернізму / В. Р. Винник-Остапишин // Українська філософська думка у контексті європейської філософії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 153–155.

Винник-Остапишин В. Р. Проблема статі в філософсько-етичних поглядах Володимира В. Р. Винник-Остапишин // Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми : матеріали Міжнар. наук. конф., 7–8 жовтня 2011 року. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 133–134.

Винник-Остапишин В. Р. Філософсько-етичні погляди В. Винниченка та М. Хвильового у контексті філософії модернізму В. Р. Винник-Остапишин // Дні науки філософського факультету – 2013 : матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук. конф., 16–17 квітня 2013 року. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2013. – Ч. ІV. – С. 91–93.

Винник-Остапишин В. Р. Проблема щастя у філософсько-етичній системі «Конкордизм» В. Винниченка / В. Р. Винник-Остапишин // Проблеми моралі: теорія і практика : зб. тез Міжнар. наук. конф. (м. Івано-Франківськ, м. Яремче 24–25 травня 2013 року) / під заг. ред д-ра філос. наук, проф. Ларіонової В. К., канд. філос. наук, доц. Радченко О. Б. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – С. 28–30.

Винник-Остапишин В.Р. Проблеми сучасної біоетики: філософський вимір / В.Р.Винник-Остапишин // Науковий вісник Чернівецького  університету: Збірник наук. праць. Вип. 726-727.  Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С.261-266.

Винник-Остапишин В.Р. Біоетика як шлях до гармонійного співіснування людини та природи/ В.Р.Винник-Остапишин // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  2015. – Вип.19 – С.59-65.

Винник-Остапишин В.Р. Соціяльно-етичні погляди Миколи Хвильового / В.Винник-Остапишин // ACADEMIA IUNIORA. Збірник наукових праць. Вип.2. – Мюнхен: Український Вільний Університет, 2015. – С.134-143.

Винник-Остапишин В.Р.Генеза поняття гармонії у філософсько-етичних поглядах Володимира Винниченка/ Винник-Остапишин В.Р. // Українська філософія як шлях до європейської інтеграції: Друга науково-практична Всеукраїнська конференція “ Українська філософська думка: історія та сучасність” (29-30 травня 2015 року): Матеріали доповідей та виступів. –Івано-Франківськ, 2015. – С.47-49.

Винник-Остапишин В.Р. Передумови становлення етичних принципів модернізму Винник-Остапишин В.Р. // Антропологічні виміри філософських досліджень [Текст] : матеріали 4-ої міжнародної наукової конференції, Дніпропетровськ, 16-17 квітня 2015 р. – Д.: ДНУЗТ, 2015. – С.99-101

Винник-Остапишин В.Р. Становлення соціокультурної парадигми українського модернізму  // Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці. Матеріали міжнародної наук. конф., 9-10 жовтня 2015 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С.139-142.

Методички

1.Естетика: навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 6.020301 «Філософія»  та 6.030101 «Соціологія» / В.Р.Винник-Остапишин. – Івано-Франківськ, 2015. – 65 с.

2.Індивідуальна робота з курсу «Естетика» для студентів напрямів підготовки 6.020301 «Філософія»  та 6.030101 «Соціологія» / В.Р.Винник-Остапишин. – Івано-Франківськ, 2015. – 12 с.

3.Самостійна робота з курсу «Естетика» для студентів напрямів підготовки 6.020301 «Філософія»  та 6.030101 «Соціологія» / В.Р.Винник-Остапишин. – Івано-Франківськ, 2015. – 14 с.