Світлана Білоус

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника

Проходила міжнародне стажування (комплексне підвищення кваліфікації) за темою: «Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience». У межах стажування було розроблено і захищено заліковий освітній проєкт на тему: «Professional Competencies of Teachers in the Process of Teaching The Basics of Christian Ethics in a Distance Learning Environment» обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS), яке відбулося у м. Краків (Польща) (12 лютого 2022 року по 20 березня 2021 року) (SZFL-001390).

Народилася 23 січня 1979 р. у с. Блажів Самбірського району Львівської області.

Досвід викладання. Основні навчальні курси, які розробляла і проводила у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» (філософський факультет): історія православ’я; історія ісламу; методика викладання релігієзнавства і культурології; методологія наукових досліджень; релігієзнавство, методика викладання основ християнської етики; історія української культури.

Основні курси, які веде викладач: історія української культури, релігієзнавство; методика викладання курсу «Людина і світ»; етика і естетика; архівно-музейна практика.

Освіта:

 • Блажівська основна школа, 1994 р. (с. Блажів).
 • Львівське педагогічне училище №1 (м. Львів), спеціальність «Дошкільне виховання», 1998 рр.; кваліфікація: вихователь в дошкільних закладах, вихователь з правом навчання німецької мови.
 • Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність «Дошкільне виховання», 2001 р.; кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку; викладач дошкільної педагогіки і психології. (м. Івано-Франківськ).
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «Релігієзнавство», 2005 р. – кваліфікація: бакалавр філософії (релігієзнавство); 2006 р. кваліфікація: магістр; релігієзнавець, викладач релігієзнавчих і філософських дисциплін.
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, навчання в аспірантурі, 2002 – 2005 рр.

2005 р.захист дисертації Білоус С.І. (Ковцуняк С.І.) на здобуття наукового ступеня кандидат філософських наук (спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство) на тему: “Релігійно – світоглядні ідеї у давньоруських збірках афоризмів (за матеріалами редакції “Бджоли”)”.

Робота, посада :   

 • 09. 2001 р. – вихователь ДНЗ № 29 «Кобзарик», м. Івано-Франківськ;
 • 09. 2004 р. – асистент кафедри «Дошкільне виховання» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»;
 • 12. 2005 р. – асистент кафедри релігієзнавства і теології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»;
 • 03. 2008 р. – доцент кафедри релігієзнавства і теології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»;
 • 10. 2013 р. – доцент кафедри релігієзнавства, теології і культурології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»;
 • 06. 2017 р. – доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника».  

У січні 2014 р. Білоус Світлані Іванівні рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді і спорту присвоєно вчене звання доцента кафедри релігієзнавства, теології і культурології.

Участь у семінарі-практикумі :

 • «Методи виходу із складних педагогічних ситуацій під час навчального процесу дошкільнят» / Всеукраїнська асоціація розвитку дитини, Перші Київські курси іноземних мов. – Івано-Франківськ, 2015.

Стажування:

 • 2011 р. – «Специфіка викладання філософії і релігієзнавства у ВНЗ» / Кафедра філософії, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (м. Івано-Франківськ).
 • 03. – 15.04. 2016 р. – «Методика викладання філософії і культурологічних дисциплін» / кафедра філософії, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (м. Івано-Франківськ).

 Громадські доручення: керівник  секції релігієзнавства і культурології кафедри філософії, соціології та релігієзнавства.

Ініціаторка і модератор групи «Християнська етика і українська культура» у Facebook // https://www.facebook.com/groups/1538709099536872/

Рецензування робіт (2018 р.) :

 • Білінський В.Р. Зародження Християнства та становлення його основних догматів на семи Вселенських соборах. – Бакалаврська робота, 2018.
 • Новосад М. Г. Навчально-методичні рекомендації з історії української культури. Івано-Франківськ,
 • Пришляк М. Б. Соціально-екологічне вчення католицизму: витоки, проблеми, перспективи. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. – Івано-Франківськ, 2018.

Сфера наукових інтересів: релігієзнавство; історія української культури; історія української філософії; методики викладання курсів (християнська етика; релігієзнавство; людина і світ);  методики навчання і виховання дітей (різних вікових періодів) і молоді.

Бібліографія праць: 

 • Ковцуняк С. Світоглядно-виховний потенціал києворуської пам’ятки «Бджола» / С. Ковцуняк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Випуск VІ. – 2004. – С.3-12. Фахове видання.
 • Ковцуняк С. Феномен віри у релігійно-філософському контексті давньоруської пам’ятки «Бджола» / С. Ковцуняк // Філософські обрії. – 2004. – Випуск 12. – С.27 – 41.  Фахове видання.
 • Ковцуняк С. Морально-етичні настанови в давньоруській збірці афоризмів «Бджола» / С. Ковцуняк // Українське релігієзнавство. №1/2005 (33). – Київ, 2005. С. 25 – 35. Фахове видання.
 • Ковцуняк С. Давньоруські уявлення про природу земної та небесної влади (за матеріалами «Бджоли») / С. Ковцуняк // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип.240-241. – Філософія. С. 206-209. Фахове видання.
 • Ковцуняк С. Симфонія відносин держави і церкви в Київській Русі (за матеріалами давньоруської «Бджоли») / С. Ковцуняк // Південний архів. Історичні науки. – 2005. – Випуск 19. – С. 72-76. Фахове видання.
 • Ковцуняк С. Дослідження релігійно-філософських пам’яток Давньої Русі й модерна педагогіка соціалізації (на матеріалі давньоруської «Бджоли») / С. Ковцуняк // Збірник наукових праць НДІУ. Том ІІ. Українознавство в розбудові національної освіти України ХХІ століття: проблеми та перспективи розвитку. – Київ, 2004. – С. 411-416.
 • Ковцуняк С. Проблематика обожнення в пам’ятках писемності Давньої Русі (на матеріалі збірки «Бджола») / С. Ковцуняк // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2004 рік. Книга ІІ. Львів: Логос, 2004. – С. 276 – 282.
 • Ковцуняк С. Шляхи поєднання духовного й тілесного в людині у контексті давньоруської пам’ятки «Бджола» / С. Ковцуняк // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2005 рік. Книга ІІ. Львів: Логос, 2005. – С. 101- 107.
 • Ковцуняк С. Релігія і церква в історії України / С. Ковцуняк // Збірник матеріалів Міжнародної конференції. – Полтава: АСМІ, 2006. – С.200-209.
 • Ковцуняк С. Морально-релігійні настанови як засіб християнського виховання в освітньому процесі Русі-України (за матеріалами основної редакції давньоруської збірки афоризмів «Бджола») / С. Ковцуняк // Матеріали міжнародної наукової конференції Християнська спадщина Галицько-Волинської держави: ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу. – Івано-Франківськ – Галич, 2006. – С. 332-336.
 • Ковцуняк С. Досвід формування релігійної культури особистостей у патериковій літературі. Формування релігійної культури дітей і молоді: проблеми і перспективи / С. Ковцуняк // Матеріали конференції. Івано-Франківськ, 2007. – С. 146 – 152.
 • Ковцуняк С. Епістемологічні роздуми духовних подвижників (за матеріалами Древнього патерика) / С. Ковцуняк //   Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 97-99.
 • Ковцуняк С. Трансформації духовних цінностей в українському суспільстві (за матеріалами Києво-Печерського патерика). Аксіологічні аспекти трансформації українського суспільства / С. Ковцуняк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2007. – С. 173 – 174.
 • Ковцуняк С. Тенденції розвитку й пріоритети діяльності католицьких й православних молодіжних християнських рухів в Україні / С. Ковцуняк // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. І: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – Івано-Франківськ-Київ, 2008. – С. 535 – 541.
 • Ковцуняк С. Соціальна активність православ’я на Прикарпатті: сучасний аспект розвитку / С. Ковцуняк // Історико-релігійні та етнокультурні особливості Галицького регіону в загальноукраїнському контексті: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Галич, 2010. – С. 91 – 98.
 • Ковцуняк С. Проблеми методики викладання і вивчення релігієзнавства / С. Ковцуняк // Українське релігієзнавство. – № 53. Київ, 2010. – С. 27 – 37. Фахове видання.
 • Ковцуняк С. Релігійно-моральне формування особистості молодшого школяра: релігієзнавчий аналіз проблеми / С. Ковцуняк // Українське релігієзнавство. – № 55. – Київ, 2010. – С. 192 – 203. Фахове видання.
 • Ковцуняк С. Iдейно-змістові акценти іконопису періоду українського бароко / С. Ковцуняк, М. Заставецький // Українське релігієзнавство. – № 54. – Київ, 2010. – С. 136 – 146. Фахове видання.
 • Ковцуняк С. Катехизація й душпастирство в сучасному українському суспільстві /  С. Ковцуняк // Україна-Ватикан: державно-церквоні відносини в контексті досвіду об’єднаної Європи: Матеріали V Міжнародної наукової конференції. – Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника “Давній Галич”, 2011. – С. 252 – 257.
 • Ковцуняк С. Християнська моральність як фактор творення духовності в сучасному українському секуляризованному супільстві в контексті спадщини Феофана Прокоповича та Дмитра Туптала / С. Ковцуняк // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. – Випуск 9: Серія “Філософські науки”. – К.,  2011. – С. 67 – 76. Фахове видання.
 • Ковцуняк С. Релігійно-світоглядні пріоритети Феофана Прокоповича у праці Про риторичне мистецтво / С. Ковцуняк // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – № 66. – К., 2012. – С. 451 – 455. Фахове видання.
 • Ковцуняк С. Антична  філософія  як одне  з  ідейних  джерел  давньоруської збірки  афоризмів  “Бджола / С. Ковцуняк // Українська філософська думка у контексті європейської філософії. Всеукраїнська науково-практична конференція: Матеріали доповідей та виступів. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – С. 60 – 63.
 • Білоус С. Аксіологічні виміри душпастирства у творах Іоана Золотоустого / С. Білоус // Українське релігієзнавство. –  №60. – Київ, 2011. – С. 58 – 68. Фахове видання.
 • Білоус С. Феномен душпастирства в православ’ї: до проблеми релігієзнавчого осмислення / С. Білоус // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Вип. 6. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 158 – 165. Фахове видання.
 • Білоус С. Моральнісний потенціал християнської етики в освітній системі України / С. Білоус // Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини. Матеріали наукової конференції. – Галич: «Давній Галич», 2013. – С. 112 – 118.
 • Білоус С.Світ православ’я у контексті методики викладання релігієзнавства / С. Білоус // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Вип.  17. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 113 – 117. Фахове видання.
 • Білоус С.Євангельські цінності і проблема єднання християн (у контексті Декрету «Про екуменізм» Другого Ватиканського Собору) / . Білоус // Україна і Ватикан: Серія зб. наукових праць. – Випуск VІ: Проблеми екуменізму в сучасній Україні в контексті «Декрету про екуменізм (21.11.1964 р.)» Другого Ватиканського Собору / За заг. ред. д. філос. н., С. Р. Кияка. – Івано-Франківськ: ПП Маргітич О. І,  2014. – С. 96 – 109.
 • Білоус С.І. Значення свята Успіння Пресвятої Богородиці у традиції української християнської проповіді // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ, 2018.
 • Візит папи Івана Павла ІІ (1978 – 2005) в Україну: богословсько-екуменічні наслідки // Гілея: науковий журнал. – К., 2018.

Навчально-методичні публікації:

 • Ковцуняк С. Навчально-методичні рекомендації з методики викладання релігієзнавства для студентів ІV курсу спеціальностi «Релігієзнавство» / С. Ковцуняк . – Івано-Франківськ, 2010. – 109 с.
 • Ковцуняк С. Навчально-методичні рекомендації з історії ісламу для студентів ІV курсу спеціальностi «Релігієзнавство» / С. Ковцуняк . – Івано-Франківськ, 2011. – 147 с.
 • Білоус С. Навчально-методичні рекомендації з історії православ’я  для студентів спеціальностi «Релігієзнавство» / С. Білоус. – Івано-Франківськ, 2013. – 56 с.

Іноземні мови: англійська,  польська, німецька.